Faucë cucchiarella e crócë 
(Falce, cucchiaio di legno e croce)
 
Zia Maria
Ogni quannë z’avvicina u tiémpë chë hanna fa lë vutaziunë, virë ca jéscënë nu sacchë ‘é fatijë. Quannë so’ chille tiémpë, purë së ‘ncë štannë fatijë da fa, tantë fannë e tantë ricënë, ca lë fannë ascì lu štessë. È vérë ca Campuascë šta muortë e suttërratë da vint’annë, ca so juštë vint’annë ca ‘nzë fa na fatija. Bašta pënzà a lë fuossë ca štannë pë la vija e avémë rittë tuttë…
Giuannina
-Zia Marì, sa ch’è succiéssë a Francuccë Nasappisë?… Na séra ‘é chéssë, rëncasattë e nnë truattë u poštë pë la machëna vicin’a la casa; la jèttë a parchiggià a la vutàta. A la matina va ca vo piglià la machëna e z’affaccia a la vutàta e nnë la vérë. Girë e vvotë, vérë qua, cérchë là e Francuccë ,puuriéllë, nnë la tróvë. Z’éva quascë štufatë ‘é cërcà e avèa allórë allórë pënzatë e j’ a la Quéštura pë dénunzià penzannë ca cë l’avissërë frëcata, quannë z’avvija a la vutàta pë fa primë e ‘nzë tróvë la machëna rént’a na fossëra. Tant’éva grossa ‘lla fossëra ca cë capèttë la machëna sana sana réntrë!…
 zia Maria
-Uh chë t’hanna accirrë!… e të vuo’ mëraviglià?… Pëcché chélla fossëra ca tié tu ancora ‘nnant’a la cucina, së passa n’atu pochë ‘ncë caparrà na cincuciéntë réntrë!?..
Cèrtë pë j’ buonë in Italia z’avissëna fa le vutaziunë, principalmèntë p’u cumunë, na vóta all’annë.
 Giuannina
-E fussë quascë buonë! Vëriscë po’ quanta fatijë ascìssërë purë pë ‘ssë povërë ‘uagliunë soccopatë. Sulë, zia Marì, ca kë lë vutaziunë cë šta d’aspettarzë u buonëe u malamèntë. U buonë, šta a le fatijë ca zë fannë… U malamèntë sta ‘nchéllë ca‘nzë fannë.
 Zia Maria
- Chë vuliscë dicë mò tu, zë fannë o ‘nzë fannë lë fatijë?
 Giuannina
-Lë fatijë zë fannë. Pérò, chissë d’u cumunë quann’arriva u tiémpë dë lë vutaziunë dannë ordënë a lë ‘mpiécatë, cummë fussë pë ésèmpië chillë chë štannë addò zë caccënë lë cërtëfëcatë, dë fa vëré ca pë fa u cërtëfëcatë cë vo’ tiémpë. Lë ricënë che a u poštë dë pigliarzë cinchë juornë, cummë fannë normalmèntë pë rà nu documentë, z’hanna piglià quinëcë juornë, ‘ccusì u crištianë chë va ‘é prèscia zë ‘ncazzë quannë sèntë ricë “ venito fra quinnece juorne a ritirarolo “ e ‘ncumènza a štraricërë. Allorë u ‘mpiécatë fa vëré ca u vo cunziglià buonë e lë ricë “ vereto  se canusceto a cacche cunzigliero o assessoro, ca së issë vo, u cërtëfëcatë t’u facemë subbëtë “…Accusì u povërë crištijanë z’ada smovë e z’ada j’ a scappëllà addòcunzigliérë e asséssorë, il qualo alla quala fa vedero che su sue interessamente le fa avero subbëtë u cërtëfëcatë.Ha capitë mò chë voglië dicërë i’ quannë haj’ dittë lëfatijë ca ‘nzë fannë?…E po’ mittëcë tuttë chillë ca zë në vannë ‘ngirë pë j’ cërcannë u votë pë l’amicë lorë ?… E nu’ pajamë !…
 Zia Maria
-E’ vérë, mò l’autë juornë vërivë purë lë ‘uardië ca facèanë nu sacchë ‘é contravvënziunë ‘mbaccë a lë machënë, non esclusë a chellë dë l’amicë. Quannë ma’!So’  proipta fessa i’, ‘nciavèa pënzat a ‘ssu fattë…Pënzavë ncuorpë a mé, chissë zë sarannë jutë a cunfëssà!…Po’, n’ata cosa bèlla sa qual’ è? Ca sottë a lë vutaziunë tuttë të canuscënë. Virë quant’è bèllë quannë passë p’u Corzë e siéntë dicë “ Bongiorno signora Maria”, quill’autë chë të férma pë t’addummannà cummë šta figliëtë e cummë štannë lë nëputëtë. Më parë d’èssë cchiù rëspëttatë. Të vé ‘ncapë dë pënzà ca a Campuascë ancora tënémë tanta buonë amicë.
 Giuannina
-Zia Marì, chissë fannë l’educatë ca t’hanna rrubbà u votë!… Quannë u diavulë t’alliscë, allora t’ada frëcà l’anëma!…E ccusì è… chissë të salutënë ca t’hanna cërcà u votë… E tu cë ru dà!
 Zia Maria
-‘Mbrontë !… Cummara Giuannì e chë vulèa ricë i’ nnë vulèa ricë la štéssa cosë?
 Giuannina
-‘N më pozza ma’ scurdà, mò fa quatt’annë, passavë ’nnant’addò štèa la pašticcérija ‘é Brisottë, quannë më sèntë salutà “ Bongiorno signora Giuannina, tanta saluto a don Pasquale da parta mia “…aviscë vištë po’ cummë zë luattë u cappiéllë ca pochë c’è mancatë ca nu ha fattë struscià ‘ntèrrë, e aviscë vištë la gènta cummë zë gëravë…Avarrànnë pënzatë chi sa chi sarà ‘ssa grandë ‘é Spagna!… Allorë jv’i’, bèlla toma toma, facivë “ ma pë chi m’aveto prese, m’aveto scagniata, vi siato sbagliate con caccherun’auta , maritëmë è štatë sì a u sëmënarië ma nn’ha pigliatë méssa! “
zia Maria
- Facištë buonë. E chissë zë crirrënë ca facènnë l’éducatë rént’a ‘llë quattë juornë la gènta ze scorda quatt’annë ‘é ‘uajë e patëmiéntë. Së pènzë ca m’hannë fattë arrëcaccià la tina e la spara pë carrijà l’acqua a la funtana pë më puté fa nu bucchiérë r’acqua frésca e pë nnë më fa magnà da la zuzzuntarija… Pochë c’è mancatë ca nn’avéssavuta j’ a rëchiamà l’acquajuolë a u cëmëtérë ( mpacë a l’anëma sua, ché buon’ómë ch’éva! ), pë më fa rëcà na salma r’acqua. Chéssë so cósë ca ‘nzë scuordënë… Hanne voglië ‘é scappëllarzë al mio passagge! Giuannì sa chë të dichë, qua è funitë u tiémpë ‘é quannë cë faciavamë lë fattë nuoštrë rént’a la casa… ‘é quannë fëlavamë la cauzétta e zë passavë u tiémpë massëmë a rëcërcà cacché filë attaccatë a la cauzétta o a la ‘unnèlla dë chi passavë. Qua mò avéma scì a u scupiértë…Éma fa nu’ na lišta ’é cunzegliérë tuttë fémmënë, l’avéma fa vëré nu’a ‘ssë quattë cacasicchë cummë z’amminištra nu cumunë…Së sémë štatë buonë a ‘mmënëstrà la famiglia noštra kë quattë soldë a u mésë, i’ pènzë ca sémë ancora cchiù capacë d’amminištrà nu paésë carëchë ‘é quatrinë…
 Giuannina
-Sì, chissë fannë j’ a nu’ a u cumunë! Scié pazza!… Së štannë cumm’a lupëmanarë, lë vajassunë!
 Zia Maria
-Cummara Giuanni’, cummë dicèa chélla canzona napulitana?…Më parë “ quannë a fémmëna vo’”…émbè, quannë la fémmëna vo’, fa rëmané ‘ncantatë purë u lupëmënarë! ’Ncumënzamë a spargë la vocë p’u mërcatë e ‘ncumënzamëcë a cuntà quantë në sémë d’accordë…
 Giuannina      
-Zia Marì, ma po’ ‘ssu partitë kë qualë štèmmë l’éma ‘pprësëntà ?
 Zia Maria      
-E’ subbëtë dittë!… Faucë, cucchiarèlla e crócë. Kë la faucia tagliamë tutta la malajèrva c’hannë fattë créscë ‘ssë sanguèttë ‘ént’a vint’annë ‘é malëguèrnë… kë la cucchiarèlla ‘mmischiamë mèglië l’uoglië rént’a la pignata dë lë fasciuolë e allisciamë purë lë manë a chi l’avéssa tëné longhë… e kë la crocë ‘mmënëstramë la giuštizia ‘é Cristë ( scié sèmpë lauratë! ) e ciarraccumannamë l’anëma a u Signorë ( scié lauratë! )… Ma a quillë vérë!… No a quillë dë chi ricë “ fa chélla che u prèutë dicë e nò chélla che u prèutë fa!”…
 
 1985

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie vai alla sezione: Per saperne di piu'

Approvo

Cookie Policy

La presente Cookie Policy è relativa al sito http://www.ugodugo.it (“Sito”) gestito e operato dal signor Ugo D'Ugo, Via Capriglione n. - 86100 Campobasso

I cookies sono piccoli file di testo inviati all'utente dal sito web visitato. Vengono memorizzati sull’hard disk del computer, consentendo in questo modo al sito web di riconoscere gli utenti e memorizzare determinate informazioni su di loro, al fine di permettere o migliorare il servizio offerto.

Esistono diverse tipologie di cookies. Alcuni sono necessari per poter navigare sul Sito, altri hanno scopi diversi come garantire la sicurezza interna, amministrare il sistema, effettuare analisi statistiche, comprendere quali sono le sezioni del Sito che interessano maggiormente gli utenti o offrire una visita personalizzata del Sito.

Il Sito utilizza cookies tecnici e non di profilazione. Quanto precede si riferisce sia al computer dell’utente sia ad ogni altro dispositivo che l'utente può utilizzare per connettersi al Sito.

Cookies tecnici

I cookies tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio.

Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web.

Possono essere suddivisi in cookies di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookies analytics, assimilati ai cookies tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookies di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.


La disabilitazione dei cookies potrebbe limitare la possibilità di usare il Sito e impedire di beneficiare in pieno delle funzionalità e dei servizi presenti sul Sito. Per decidere quali accettare e quali rifiutare, è illustrata di seguito una descrizione dei cookies utilizzati sul Sito.

Tipologie di cookies utilizzati

Cookies di prima parte:

I cookies di prima parte (ovvero i cookies che appartengono al sito dell’editore che li ha creati) sono impostati dal sito web visitato dall'utente, il cui indirizzo compare nella finestra URL. L'utilizzo di tali cookies ci permette di far funzionare il sito in modo efficiente e di tracciare i modelli di comportamento dei visitatori.

Cookies di terzi:

I cookies di terzi sono impostati da un dominio differente da quello visitato dall'utente. Se un utente visita un sito e una società diversa invia l'informazione sfruttando quel sito, si è in presenza di cookies di terze parti.

Cookies di sessione:
I c.d. ‘cookies di sessione’ sono memorizzati temporaneamente e vengono cancellati quando l’utente chiude il browser. Se l’utente si registra al Sito, può utilizzare cookies che raccolgono dati personali al fine di identificare l’utente in occasione di visite successive e di facilitare l'accesso - login al Sito (per esempio conservando username e password dell’utente) e la navigazione sullo stesso. Inoltre Open Source Solutions utilizza i cookies per finalità di amministrazione del sistema. Il Sito potrebbe contenere link ad altri siti. Open Source Solutions non ha alcun accesso o controllo su cookies, web bacon e altre tecnologie di tracciamento usate sui siti di terzi cui l’utente può accedere dal Sito, sulla disponibilità, su qualsiasi contenuto e materiale che è pubblicato o ottenuto attraverso tali siti e sulle relative modalità di trattamento dei dati personali; Open Source Solutions a questo proposito, considerata la mole di tali siti terzi, declina espressamente ogni relativa responsabilità. L’utente dovrebbe verificare la privacy policy dei siti di terzi cui accede dal Sito per conoscere le condizioni applicabili al trattamento dei dati personali poiché la Privacy Policy di Open Source Solutions si applica solo al Sito come sopra definito.

Cookies persistenti:

I cookies persistenti sono memorizzati sul dispositivo degli utenti tra le sessioni del browser, consentendo di ricordare le preferenze o le azioni dell'utente in un sito. Possono essere utilizzati per diversi scopi, ad esempio per ricordare le preferenze e le scelte quando si utilizza il Sito.


Cookies essenziali:

Questi cookies sono strettamente necessari per il funzionamento del Sito. Senza l'uso di tali cookies alcune parti del Sito non funzionerebbero. Comprendono, ad esempio, i cookies che consentono di accedere in aree protette del Sito. Questi cookies non raccolgono informazioni per scopi di marketing e non possono essere disattivati.

Cookies funzionali:

Questi cookies servono a riconoscere un utente che torna a visitare il Sito. Permettono di personalizzare i contenuti e ricordate le preferenze (ad esempio, la lingua selezionata o la regione). Questi cookies non raccolgono informazioni che possono identificare l'utente. Tutte le informazioni raccolte sono anonime.

Cookies di condivisone sui Social Network:

Questi cookies facilitano la condivisione dei contenuti del sito attraverso social network quali Facebook e Twitter. Per prendere visione delle rispettive privacy e cookies policies è possibile visitare i siti web dei social networks. Nel caso di Facebook e Twitter, l'utente può visitare https://www.facebook.com/help/cookies e https://twitter.com/privacy.

Nello specifico, si riporta di seguito la lista dei principali cookies utilizzati sul Sito e relative descrizioni e funzionalità, compresa la durata temporale.

1) Tipologia di Cookie Prima parte Funzionale
Provenienza Ugo D'Ugo
Finalità Recuperare le impostazioni dell'utente (salvare la sessione dell'utente e ricordare alcune impostazioni come le impostazioni di accessibilità)
Durata Cookie persistente
   
2) Tipologia di Cookie Prima parte - Funzionale
Provenienza Ugo D'Ugo
Finalità Memorizzare il luogo dell'utente e ricordare le impostazioni di lingua (in forma anonima)
   
3) Tipologia di Cookie Prima parte - Funzionale
Provenienza Ugo D'Ugo
Finalità Personalizzare il contenuto della pagina a seconda del dispositivo utilizzato dall'utente, delle sue scelte e delle impostazioni (in forma anonima)

Come modificare le impostazioni sui cookies

La maggior parte dei browser accetta automaticamente i cookies, ma l’utente normalmente può modificare le impostazioni per disabilitare tale funzione. E' possibile bloccare tutte le tipologie di cookies, oppure accettare di riceverne soltanto alcuni e disabilitarne altri. La sezione "Opzioni" o "Preferenze" nel menu del browser permettono di evitare di ricevere cookies e altre tecnologie di tracciamento utente, e come ottenere notifica dal browser dell’attivazione di queste tecnologie. In alternativa, è anche possibile consultare la sezione “Aiuto” della barra degli strumenti presente nella maggior parte dei browser.


E' anche possibile selezionare il browser che utilizzato dalla lista di seguito e seguire le istruzioni: - Internet Explorer; - Chrome; - Safari; - Firefox; - Opera. Da dispositivo mobile: - Android; - Safari; - Windows Phone; - Blackberry.

Per maggiori informazioni sui cookie e per gestire le preferenze sui cookie (di prima e/o terza parte) si invitano gli utenti a visitare anche la piattaforma www.youronlinechoices.com. Si ricorda però che la disabilitazione dei cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del Sito e/o limitare il servizio offerto da Ugo D'Ugo.