La riforma sanguittaria
 
( La riforma sanitaria è stata una grande conquista del popolo italiano, ne sanno qualcosa le persone che lottano contro i mali più seri . Però c'è anche da dire che, all'inizio, molti italiani non hanno posto molta attenzione nella gestione di questo beneficio, per cui furono introdotti i ticket, che partirono da una cifra irrisoria di 100 Lire, un bel giorno vedemmo aumentarlo d'un sol colpo a 1000 Lire. L'autore in questa satira subodora già, con 10 anni di anticipo, quello che in seguito sarebbe stato scoperto)
      
LA RIFORMA SANGUITTARIA
 
Zia Maria         
-Mara mè, Dijë cë në scampë së n’àuta vóta m’avéssa mënì nu malë ‘é rèntë. Géssù, Géssù chë m’avèa èssë cummënèntë, doppë ca quillë pùuriéllë dë maritëmë ( sciè  bënërittë ‘mparadisë addò zë tróvë) ha pajatë la mutua pë quarant’annë, ‘nsapèa ca éva j’ a pajà ru ticchètte…ru tacchètte, cummë cazzë u chiamënë lórë… e la ponta ca ‘nzë lë ‘nzacchë addò dich’i’. Chë sciatë maldittë! Sugasanghë dë la povera gènta...Sanguéttë!..
’A quannë hannë fattë la mutua réunita, cummë la chiamënë  lórë, la reforma sanguittaria dë lë spëziarijë, dë lë spëralë e dë lë cëmëtérë ( ca ‘ncë lë puortënë a tuttë quantë !), së ‘nzia ma’ Ddijë, nu povërë Crištë s’avéssa avé bësuognë , chë t’haja ricërë… dë na bušta ‘é salë ‘nglésë o, ‘nsaccë, dë nu crištiérë o dë nu cucchiarë ‘é uoglië dë ricënë, ha voglië issë a šchiattà ‘ncuorpë, u puuriéllë.
Ncumènzë pë primë u miérëchë suo’: pë parlà kë issë tié da fa la fila pë ddu’ orë; roppë fattë la fila ‘nnant’a la porta d’u miérëchë, tié da j’ a fa la fila a la spëziarija. Sèmpë ca ‘nzë trattë ‘é malë gruossë! E doppë ca scié arrëvata ‘nnant’a u spëzialë, të siéntë ricërë “doveto pagaro ddumila lire de ticchètte “, e tu zitta e moscia pajë.
 Mò, quannë fu, l’àuta séra, më mënèttë ‘ncapë, accusì sola sola,non volende  cummë fannë lë crijaturë e addummannà “ Dotto’ ma sulo la miricina senza mutua quantë cošta ?”. E quillë u dottorë më rëspunnèttë “mille lire”. E cumm’è ca chélla dë la mutua vé’ ddumila lirë?… Tantë sèmpë na bušta dë cëtratë jè! E u povërë dottorë më facèttë capì ca millë lirë évënë pë pajà u ticchèttë pë ogni rëcètta, sia së tié da ‘ccattà na mërëcina chë cošta nu mëlionë e sia së tié d’accattà na paštiglia r’acëdë saricillico chë fa levà ninamènte la fréva.
Dich’i’, mara mè’, të sémbra na cosa fatta bóna chéssa?…
 E po’, z’hannë fattë la léggia cummë la vulévënë lorë, pëcché m’ha spiécatë u spëzialë, ca purë së issë vuléssë vénnërë na bušta dë salë ‘nglésë sènza la ricetta, nnë la po’ rà. Ha capite mò?…E chéssë da quannë hannë fattë la mutua réunita!…
Po’ ‘ntë dichë chélla c’hannë fattë lë patrunë dë lë chimeciarijë addò zë fannë lë mërëcinë. Chillë, cummara mè, sapènnë ca mò lë mërëcinë lë pajë la mutua, l’hannë aòméntatë cchiù d’u doppië, sicché mò lorë zë pigliënë u coštë dë la mërëcina dirèttamèntë da lë povërë malatë, pronta cascia, cundicènnë ca tié da pajà u ticchèttë, e po’ tuttë u guaragnë lorë, ciù dà u guérnë. ‘Azzò!… Chiamëlë féssë!…Ha capitë tu cummë l’hannë saputë sturià ‘ssë bërbantunë?… Cèrtë ca pë fa na léggia ‘é chéssë cë n’ha ‘ulutë!…E crédë chë hanna avuta rà a magnà primë a tuttë lë capaddozië chë tënéme là… addò zë fannë lë léggë pë chi nën sa lèggërë…
Chillë ca tiénnë l’induštrië, l’hannë pënzata bbóna. Hannë rittë: rémë a magnà a chillë chë štannë chë lë manë mpaštatë, ca po’ a chill’autë d’u sindacatë e d’u partitë dë lë féssë ( chë so lë fatiaturë!), cë pënzamë nu’ chë la propaganza , ca chillë subbëtë z’ammocchënë e zë ‘mbambaliscënë. Po’ hannë pënzatë, siénta a mé cummà së la pènzë bónë, datësë ca chissë vuonnë lë rëformë dë la ‘uaglianza e dë la pietanza e dë la magnanza ‘e chi magna magna e a fatijà sulë caccherunë allora nu’ ‘ncumënzamë a spalijà la vocë ( chessa è la propaganza ), a spalijà la vocë ca cë vuléssë l’assištènzia pë tuttë lë citarinë, purë pë chillë chë ‘nn’hannë fattë ma’ niéntë e ‘nn’hannë maië pajatë na lirë ‘é contribbutë, accusì chillë subbëtë ricënë ‘é sì… anzë la propošta cë la facémë fa a lorë štéssë!… E accusì è juta. Mò lorë zë ignënë u portafoglië e nu’ cë cacamë lë torzëra!… Ha capitë mò, cummë hannë saputë fa ‘ssë bërbantunë? Nu pùuriéllë ch’émë jëttatë u sanghë a sgubbà da la matina a la séra pë ciabbuscà na tozzëra dë panë o na fèlla ‘é pizza ‘e grannërinië, sémë rëmaštë kë tantë ‘é nasë, cummë a don Paulinë! Buonë hannë fattë ‘ssë vajassunë sbrëognatë, ca l’assištènzia, a chianë a chianë, cë la štannë lũannë a tuttë quantë!…
Po’ ‘ntë dichë së tu aviss’avé bësuognë dë nu spècialištë cummë fussë un ‘é chissë chë ‘uardënë u córë, lë ‘nnoglië, l’uocchië, la céca, la vuscica o dë unë chë të fa n’anàlësë…Oh oh, può šchiattà ‘ncuorpë, ca avéramèntë fa primë a šchiattà che avé na cosa ‘é chéssë!…Piénzë mara mè’, ca p’u malë ‘é rèntë haja avuta j’ prima addò u miérëchë mié’ pë farmë fa la ricètta, po’ haja avuta fa ddu’ orë ‘é fila a la mutua a u spëralë viécchië pë sapé ‘a quala cacciariéntë éva j’,quannë so’ arrëvata ‘nnantë nnantë, roppë ca m’haja avuta piglià nu sacchë dë vossëra e na mësura dë tuossëchë pë nu disgrazziatë ca pë forza më ‘ulèa passà ‘nnantë, më fa chélla bèlla fémmëna chë šta arrétë a u spurtiéllë “ fra vinto juorno, al trente di febbraie, a le otte a la matina addò le coltivatore di retta “… L’arrëspunnivë, “ Maronna mè’ signurì, vërétë ca u rèntë më fa malë mò, štènghë a ‘mpazzì da iérësséra e vu’ jatë ricènnë ca ténga da j’ a u trènta fëbbraië?…”. E chélla a fa “ Ma che ‘oleto… che jato truanne…qua è chino, ce ne stanne tante…quillo è ccopato, quill’aute pure.. e chessa jè e ‘nsaccë chë vë fa “.E i’ avivë voglië r’alluccà ca chélla culanzinzëra a la finë vulévë purë chiamà la ‘uardia cundicènnë ca m’éva šta zitta , ca lë fecèa l’ultraggë e che së nn’éva cuntènta d’u zruizië jssë da u diréttorë ca éssa štèa appoštë.
 Ha capitë mò tu?…E ‘ntë dichë chéllë ca succërëttë a Carméla Pisciacossë!
La puurèlla zë sëntija malë e u miérëchë suo’ la vulèttë mannà addò u spécialištë.
Doppë fattë tutta la trafila, finalmèntë arriva ‘nnant’a u miérëchë spécialištë dë la mutua. Va a vëré e ‘nzë trovë nu miérëcaciuccë, u štéssë ca la štèa mannannë a u Créatorë ( sciè lauratë!) mò fa l’annë!… U povërë maritë, allora, kë na santa paciénza zë l’avètta piglià e purtarla a Roma. Là purtattë purë tuttë lë cartë chë l’avèanë fattë lë miérëcë ‘é qua. E ménu malë ca u Signorë l’allumënattë ‘é j’ a Roma, sénnò la puurèlla fussë già šchiattata. L’unëchë ca éva vištë buonë lë cósë, éva propiëtë u miérëchë suo’, ma datësë ca issë nn’éva spécialištë, la vulèttë mannà addò quill’autë, grando majestro de la mericina dë la mutua, e quillë nnë lë ricèttë ca tenèa l’appasëmë a u postë dë lë prétë rént’a u féchëtë?…     
La puurèlla jèttë pë grazië e štèa truannë giuštizia…
E chéssa è l’assištènzia chë avémë avutë nu’ citarinë da la rëforma sanguittaria. Ma dich’i’, pëcché a mé purë më piacënë lë cósë bónë… pë chélla povëra gèntë che avéramèntë nn’avèa cummë fa, ma quantë cë në štèanë ‘é chissë ca nën tënèanë fatija o évënë nullaténèntë…Cinquantamila, ciéntëmila, pë tutta l’Italia?!
 E po’ èssë maië ca pë chéllë quattë ‘occë ‘é coramina ‘é cchiù c’hannë ratë a ‘llë ddu’ puuriéllë, hann’avuta lëvà l’assištènzia a quantë l’hannë sèmpë tënuta?…Sécondo mé, ‘ssë sbrëognatë lë soldë o zë lë friéchënë o l’arrijalënë facènnësë buonë amicë kë chillë chë vinnënë lë mërëcinë, sénnò na cosa ‘é chéssë ‘nzë putéssë spiégà.
A quantë parë, tuttë la pajënë la mutua e principalmento lë povërë fatijaturë chë vannë a sgubbà sottë patronë. Po’, dich’i’, së aumènta u menzilë o la jurnata, automaticamèntë aumenta purë la trattënuta dë la mutua!…
 
Giuannina    
-         Ma sa zia Marì, chissë tiénnë tanta spësatë e hannë vulutë purë l’aumèntë; spècië, mò l’émë rittë, ca pajë u guèrnë e pérciò nnë puonnë arruà e hannë aumèntatë lë mërëcinë e cë fannë pajà u tichèttë. E sénnò cummë putissënë j’ muštrannë tuttë chéllë bèllë pëlliccë lë muglièrë dë lë miérëcë e chéllë dë lë farmacistë!…
 Po’ kë la rëforma zë so’ accucchiatë purë tuttë lë muglièrë dë l’asséssorë, cummissarië, segretarië, autistë, osciérë, rëcuttarë e furmaggistë chë amministrënë mò la santità!!! E cumme ‘ulémë ij’ ‘nnantë së a magnà so’ tantë e a pajà so’ pochë?…                           Po’ zë mittënë purë lë cuzzalë… Ah, chéssa è n’auta catégoria ca tu ‘ncë la cuntë! Sa chë hajë sëntitë dicë? Ca lë cuzzalë, ‘llë fëtiéntë, dicë ca zë fannë fa le ricètta cundicènnë ca lë ninnë tiénnë bësuognë ‘é vitaminë e nn’è vérë!… Cë lë rànnë a lë puorcë e a lë vacchë pë lë ngrassà!…’Ssë vajassunë, sbrëognatë e aljotë!… E accusì ci accirrënë purë a nu’, ca lorë chë në sannë së po’ chélla carnë ‘é puorchë ‘ncë fa malë?… Ha capitë mò tu?… Tu va da nu cuzzalë pënzannë ca là truovë la robba    génuina e invécë… chissë t’accirënë!…Géssù Géssù, addiritturë t’avvëliénënë!…
 
zia Maria      
- Mò cummara Giuannina mia bèlla, lassama j’ ‘ssë fattë, pigliamëcë na bèlla tazza ‘é campumilla ca cë tè’ calmë lë cëruèllë e a la faccia ‘é chi cià lũatë l’assištènzia e a la faccia dë lë spëzialë e šchiattamuortë e dë tuttë chill’autë bërbantunë ca cë tirënë pë lë piérë ca nu’ ciammalamë. Nu’ prijamë a chélla bèlla Maronna Réggina dë lë Muntë ( sciè sèmpë bënërétta!) ca ‘ncë faccia ma’ ammattë a ‘uajë.
 1984
 
Glossario:
sanguetta= sanguisuga o mignatta
sanguittaria = maniera ironica di indicare la riforma sanitaria ( da sanguetta o sanguisuga)
santità = sanità detto in maniera ironica e facendo ruotare le cinque dita della mano destra, mimando il latrocinio.
santunina =( principio attivo di alcune artemisie, largamente prescritto), per cui il termine fu usato per indicare la  ricetta medica .       
chimëcistë= industriale del farmaco
cuzzalë= contadino
schiattamuortë= becchino
racchettë, tricchettë e tacchettë= varie espressoni ironiche di indicare il ticket   

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie vai alla sezione: Per saperne di piu'

Approvo

Cookie Policy

La presente Cookie Policy è relativa al sito http://www.ugodugo.it (“Sito”) gestito e operato dal signor Ugo D'Ugo, Via Capriglione n. - 86100 Campobasso

I cookies sono piccoli file di testo inviati all'utente dal sito web visitato. Vengono memorizzati sull’hard disk del computer, consentendo in questo modo al sito web di riconoscere gli utenti e memorizzare determinate informazioni su di loro, al fine di permettere o migliorare il servizio offerto.

Esistono diverse tipologie di cookies. Alcuni sono necessari per poter navigare sul Sito, altri hanno scopi diversi come garantire la sicurezza interna, amministrare il sistema, effettuare analisi statistiche, comprendere quali sono le sezioni del Sito che interessano maggiormente gli utenti o offrire una visita personalizzata del Sito.

Il Sito utilizza cookies tecnici e non di profilazione. Quanto precede si riferisce sia al computer dell’utente sia ad ogni altro dispositivo che l'utente può utilizzare per connettersi al Sito.

Cookies tecnici

I cookies tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio.

Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web.

Possono essere suddivisi in cookies di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookies analytics, assimilati ai cookies tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookies di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.


La disabilitazione dei cookies potrebbe limitare la possibilità di usare il Sito e impedire di beneficiare in pieno delle funzionalità e dei servizi presenti sul Sito. Per decidere quali accettare e quali rifiutare, è illustrata di seguito una descrizione dei cookies utilizzati sul Sito.

Tipologie di cookies utilizzati

Cookies di prima parte:

I cookies di prima parte (ovvero i cookies che appartengono al sito dell’editore che li ha creati) sono impostati dal sito web visitato dall'utente, il cui indirizzo compare nella finestra URL. L'utilizzo di tali cookies ci permette di far funzionare il sito in modo efficiente e di tracciare i modelli di comportamento dei visitatori.

Cookies di terzi:

I cookies di terzi sono impostati da un dominio differente da quello visitato dall'utente. Se un utente visita un sito e una società diversa invia l'informazione sfruttando quel sito, si è in presenza di cookies di terze parti.

Cookies di sessione:
I c.d. ‘cookies di sessione’ sono memorizzati temporaneamente e vengono cancellati quando l’utente chiude il browser. Se l’utente si registra al Sito, può utilizzare cookies che raccolgono dati personali al fine di identificare l’utente in occasione di visite successive e di facilitare l'accesso - login al Sito (per esempio conservando username e password dell’utente) e la navigazione sullo stesso. Inoltre Open Source Solutions utilizza i cookies per finalità di amministrazione del sistema. Il Sito potrebbe contenere link ad altri siti. Open Source Solutions non ha alcun accesso o controllo su cookies, web bacon e altre tecnologie di tracciamento usate sui siti di terzi cui l’utente può accedere dal Sito, sulla disponibilità, su qualsiasi contenuto e materiale che è pubblicato o ottenuto attraverso tali siti e sulle relative modalità di trattamento dei dati personali; Open Source Solutions a questo proposito, considerata la mole di tali siti terzi, declina espressamente ogni relativa responsabilità. L’utente dovrebbe verificare la privacy policy dei siti di terzi cui accede dal Sito per conoscere le condizioni applicabili al trattamento dei dati personali poiché la Privacy Policy di Open Source Solutions si applica solo al Sito come sopra definito.

Cookies persistenti:

I cookies persistenti sono memorizzati sul dispositivo degli utenti tra le sessioni del browser, consentendo di ricordare le preferenze o le azioni dell'utente in un sito. Possono essere utilizzati per diversi scopi, ad esempio per ricordare le preferenze e le scelte quando si utilizza il Sito.


Cookies essenziali:

Questi cookies sono strettamente necessari per il funzionamento del Sito. Senza l'uso di tali cookies alcune parti del Sito non funzionerebbero. Comprendono, ad esempio, i cookies che consentono di accedere in aree protette del Sito. Questi cookies non raccolgono informazioni per scopi di marketing e non possono essere disattivati.

Cookies funzionali:

Questi cookies servono a riconoscere un utente che torna a visitare il Sito. Permettono di personalizzare i contenuti e ricordate le preferenze (ad esempio, la lingua selezionata o la regione). Questi cookies non raccolgono informazioni che possono identificare l'utente. Tutte le informazioni raccolte sono anonime.

Cookies di condivisone sui Social Network:

Questi cookies facilitano la condivisione dei contenuti del sito attraverso social network quali Facebook e Twitter. Per prendere visione delle rispettive privacy e cookies policies è possibile visitare i siti web dei social networks. Nel caso di Facebook e Twitter, l'utente può visitare https://www.facebook.com/help/cookies e https://twitter.com/privacy.

Nello specifico, si riporta di seguito la lista dei principali cookies utilizzati sul Sito e relative descrizioni e funzionalità, compresa la durata temporale.

1) Tipologia di Cookie Prima parte Funzionale
Provenienza Ugo D'Ugo
Finalità Recuperare le impostazioni dell'utente (salvare la sessione dell'utente e ricordare alcune impostazioni come le impostazioni di accessibilità)
Durata Cookie persistente
   
2) Tipologia di Cookie Prima parte - Funzionale
Provenienza Ugo D'Ugo
Finalità Memorizzare il luogo dell'utente e ricordare le impostazioni di lingua (in forma anonima)
   
3) Tipologia di Cookie Prima parte - Funzionale
Provenienza Ugo D'Ugo
Finalità Personalizzare il contenuto della pagina a seconda del dispositivo utilizzato dall'utente, delle sue scelte e delle impostazioni (in forma anonima)

Come modificare le impostazioni sui cookies

La maggior parte dei browser accetta automaticamente i cookies, ma l’utente normalmente può modificare le impostazioni per disabilitare tale funzione. E' possibile bloccare tutte le tipologie di cookies, oppure accettare di riceverne soltanto alcuni e disabilitarne altri. La sezione "Opzioni" o "Preferenze" nel menu del browser permettono di evitare di ricevere cookies e altre tecnologie di tracciamento utente, e come ottenere notifica dal browser dell’attivazione di queste tecnologie. In alternativa, è anche possibile consultare la sezione “Aiuto” della barra degli strumenti presente nella maggior parte dei browser.


E' anche possibile selezionare il browser che utilizzato dalla lista di seguito e seguire le istruzioni: - Internet Explorer; - Chrome; - Safari; - Firefox; - Opera. Da dispositivo mobile: - Android; - Safari; - Windows Phone; - Blackberry.

Per maggiori informazioni sui cookie e per gestire le preferenze sui cookie (di prima e/o terza parte) si invitano gli utenti a visitare anche la piattaforma www.youronlinechoices.com. Si ricorda però che la disabilitazione dei cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del Sito e/o limitare il servizio offerto da Ugo D'Ugo.