LA SCÓLA SÉRALË
(La scuola serale)
 
Giovannina e Pasquale.
 -  C’è pérméssè? Potémo éntraro?
Zia Maria   
 - Avantë, avantë, facétë cuntë ca štétë a la casa voštra.Bongiornë cumpa’ Pasqua’.
Pasquale
-Bongiornë cummà. T’è passata la ncazzatura?
Giuannina
- Bongiornë zia Marì.
Zia Maria   
- Bongiornë cummà. Pasquà o ‘bbuonë o ‘fforza, chë vuo fa?
Giuannina   
- Zia Marì, ha missë a fa u cafè, sénnò mò l’apprëparë i’ la machënètta?
Zia Maria    
- E nnë la virë ca šta già ‘ncopp’a u furnèllë. Piglië ‘ssë chichërë tu, štannë rént’a la crištalliéra, la crërènza, ‘llóchë lë vì. E tu cumpà nnë scié jutë a fatijà oggë?
Pasquale  
- Cummà oggë è sabbëtë e faccë méza jurnata. Po’ ‘ šta séra cë šta la partita e purë së zë fatijava ‘ncë jia lu štéssë.                          
Giuannina
– A quissë l’ha ratë ‘ncapë u pallonë. Ca po’ vuléva vëré i’ dumanë chë cë mëttévë a taula u pallonë, u tacchë,la curatella,lë ciappë e lë mézësólë.
A lë campuascianë all’uttanta l’ha ratë ‘ncapë u pallonë. A la duménëca më lassë e zë në va. Mò purë u sabbëtë. Ma nën më fa parlà và…
Zia Maria   
–E ména mò, purë cummë scié tu, chë vuo’ fa , n’ómë purë z’ada dištràë nu    pochë. Quissë z’accirë da la matina a la séra a sgubbà cardarèllë ‘ngopp’a lë spallë e grazië ca quannë cë šta la partita zë ru piglië u sfizië. E po’ cummà, ricémëcë la vërëtà, chë cë šta a Campuascë, chë cë šta? ‘Ncë šta proipëta niéntë e së nën fussë p’u pallonë, nu a la duménëca štissëmë accisë e suttërratë.Ha vistë a Bënëviéntë, ‘ncë va cchiù nisciunë a u campë ‘a quannë calattë da la sèriè Bbi. Cumpà Pasqualì’, zittë nn’u dicë a nisciunë, ‘Ntonië figliëmë m’ha fattë u rijalë, m’ha rialatë l’abbunamèntë p’u campë e cazzë ca ci haglia mënì pur’i’ da chéll’auta duménëca!
Pasquale
–Scinë, scinë, cë jamë aunitë . Chéssa cummà së fussë pë éssa, ‘nci avéssa šta nièntë: sulë u magnà , u vëstì, la fatija e u ciacianijà da la matina a la séra.
Chë sciè maldétta! Baštë ca fa u mërléttë, u riéštë ‘n zo’ cazzë suo’.
M’arrëégnë sulë ‘è filë ‘é chëttonë ca m’u rëtróvë pëffinë ‘mmocchë.
Zia Maria  
– Ména mò, nnë vulétë lëtëcà mica quarréntë. Chiuttostë siéntë, siéntë cummà chéllë chë m’ha rittë ajérë Mélina, la figlia dë cummà Carméla, chélla chë abbëta a u Collë dëll’Urzë. Ricë ca mò hanna méttë la scola seralë, la mèria, e ca së zë signënë cchiù ‘é vintë përzunë cë capëta pur’éssa a ‘nzignà la pùurèlla, accusì zë guaragna na mullëchèlla la ‘uagliona. E m’ha rittë a mé së canoschë purë all’autë.
Giuannina
– E tu cummà chë l’ha rittë? Cë l’ha rittë ca ‘n tënémë tiémpë manchë pë ‘uardarcë a la murèja?
Zia Maria   
-E cummë ‘n cë l’hajë rittë . Ma éssa m’ha prijatë ; m’ha rittë ca nën fa niéntë së cacché vóta ‘n cë jàmë. E accusì l’hajë ‘pprumissë ca cë faccë signà a tuttë l’amicë mié’.
Pasquale  
– E pëcché nën sarija na cosa bona chéssa ? Ha vištë a Cuncètta r’u Vussë, ha fattë la scola séralë e mò z’ha tuotë u puštariéllë a l’asilë.
Zia Maria    
- Ha vištë mò, e chë lë fannë fa?
Pasquale  
– Fa l’assištèntë a lë ‘uagliunë.
Giuannina    
– E sì, aspëttavënë proipëta a éssa , kë tanta povërë figlië ‘é mamma c’hannë šturiatë e tiénnë lë rëplomë ‘é majéštrë corrënë u corzë da la matina a la séra, Cuncètta massëmë pularrà u culë a lë criaturë
Pasquale
-nonë nonë, nonë, fa proipëta l’assištèntë. L’hajë višta i’ kë chišt’uocchië:tënéva ru càmëcë turchinë e purtavë appicciatë pë mana na criatura. Jvënë a spassë vèrz’u mërcatë.
Zia Maria  
- Sinë pë vu’ è na cósa bóna la scóla, a mé ‘ramaië nën më sèrvë cchiù, i’ so’ vècchia,  pérò më cë voglië signà lu štessë. E po’ cummà, ricë ca u corzë dura ‘n tuttë ciéntë orë e sapémë o nën sapémë u rëplomë ci u rànnë lu štéssë.
Giuannina  
– E po’ parë na cosa bèlla chéssa, zia Marì ? Fannë buonë allora chillë ca fannë lë fèštë ‘é cumpléannë e onomaštëchë a la scola e piénzënë sulë a sbafarzë piézzë dë tortë e paštarèllë e a vévërzë aranciatë e chinottë. Primë però la scola jéva na cosa sèria, jéva scola avéramentë.Piénzë ca chélla uagliona ‘é nëpotëma, la figlia ‘é Cécchinë, Paolétta …
zia Maria
–La seconda, hajë capitë...
Giuannina  
- .. Eh, a chélla la bucciannë a sëttèmbrë sulë p’u latinë ca cë tënèa quattë e quillë pùuriéllë ‘é fratëmë jèttë a parlà kë la prufëssuréssa, kë chélla… cumme zë   chiamavë… aiutëmë a rëcurdà, Cardillë më parë...
Zia Maria    
- No, vërdonë o culanzinzërë!
Giuannina
– Cummà mò të vuo’ piglià la pëzzëcata? Cummë zë chiamavë zë chiamavë, chélla prëfussuréssa ricèttë a fratëmë “ Signor Cacciapescio, la ‘ uagliona non ha migliorate , masseme a settembro valeva cinco, nën sapea la frasa prifrastica attive e passive e saccio como…”
zia Maria     
- E supérlativë e chi nën l’appènnë na funa ‘ngannë a ‘lla purcëllona.
Giuannina   
- …E pojo non sapeva diclinaro la ‘ccosativo de la rosa”.
Zia Maria    
- E chë cazzë c’éntrë mò la rosa chë la scola, cummà.Géssù, Géssù përduonëmë, chë cià èssë cummënèntë, è sciuta mò la rosa...
Giuannina
- E po’ ‘ssë fëtiéntë rialënë lë rëplomë accusì, kë ciént’orë,baštë ca mittë quattë ciappéttë una ‘ncoppë l’auta.Chéssa è proipëta n’ingiuštizia, zia Marì. Facissënë alménë promossë a chéllë povërë ‘uaglionë ca zë ‘ncëcaliscënë l’uocchië da la matina a la séra ‘ncopp’a lë libbrë. Së më rëcordë a quillë povërë fratuccë mié’ chë ru bocciannë ddu’ votë ‘é sécutë a la seconda maggištralë pë la matématica ca chélla purcëllona l’avèa pigliatë a nnirë, manchë së po’ a lë uagliunë dë l’éléméntarë l’avèa ‘nzignà a fa lë cuntë pë j’ ‘ncopp’a la luna!
 Pasquale
- E mò sarija nu prufëssorë Cécchinë, pë quantë è bravë. Sa n’autë e quantë në canoschë i’ ‘é ‘ssë ‘uagliunë. Caccherunë zë jèttë a mënà sott’u trénë p’u dispiacérë.
Zia Maria  
- E chélla ‘uagliona dë lë Quartiérë ‘n zë mënattë da u balconë…(?)
Giuannina
– Cèrtë ca primë évënë troppë sévérë, spècië kë chi nën tënèa a nisciunë,ma mò ‘n zë capiscë niéntë, ché ‘ulémë fa, chéssa jè e chéssa c’éma tëné.
Zia Maria  
- Sinë è vérë,i’ vë l’hajë rittë. Së vë vulétë signà facétë nu piacérë a chélla‘uagliona e po’ ‘nzë po’ maië sapé, cummë ricë cumpà Pasqualë.
Pasquale
– Scinë, scinë, c’éma signà purë nu’, ‘n zë po’ mai’ sapé cummë va a funì u munnë Tantë quannë sémë sciutë k’u rëplomë, sapémë o nën sapémë, rëplomë è u nuoštrë e   rëplomë è quillë ‘é chi è jutë a la scola normalë, tantë là ‘ncoppë ‘ncë šta scrittë niéntë. E po’ kë cacché raccumannazionë, kë nu buonë caucë, pëcché nn’u putéssë piglià purë i’ nu puštariéllë ‘ncopp’u comunë o au spëralë, tantë cë në štannë tanta ‘é ciuccë e un cchiù o un ménë, u munnë nën carë.
Giuannina
– E sì aspiéttënë proipëta a té. Zë capiscë pëcché mò lë ‘mpiécatë so’ tantë e la fatija nnë va ‘nnantë!
Zia Maria   
- Sarrà, ma cumpà Pasqualë purë ciarraggionë, nën zë po’ mai’ sapé..Ha vištë tu a quillë miézë scëlatë chë cammënavë sèmpë tisë tisë p’u corzë, quillë fu bocciatë cinchë vótë a l’élèméntarë e mò, ‘nduvina andò ru hajë vištë? Štèa arrétë au spurtiéllë addò z’apprënuotënë lë visëtë p’u córë, a la mutua. Ha capitë?.. E cummë ha fattë?…Bò…Sarrà jutë pur’issë a la scola séralë e vaffunì ca cacché juornë ciu rëtrùuamë miérëchë!
Giuannina  
– E sì fa la carriéra in terne . Sa zia Marì chë të dichë, ca së ‘n të auzë la ‘unnella ru poštë të ru può scurdà, e nu’ lë ‘unnellë ‘n sémë abbituatë a ‘auzàrcëlë, ha capitë    Pasquà!
Zia Maria  
- E sì, a la faccia lorë dë lë curnutunë!!!
 
1980

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie vai alla sezione: Per saperne di piu'

Approvo

Cookie Policy

La presente Cookie Policy è relativa al sito http://www.ugodugo.it (“Sito”) gestito e operato dal signor Ugo D'Ugo, Via Capriglione n. - 86100 Campobasso

I cookies sono piccoli file di testo inviati all'utente dal sito web visitato. Vengono memorizzati sull’hard disk del computer, consentendo in questo modo al sito web di riconoscere gli utenti e memorizzare determinate informazioni su di loro, al fine di permettere o migliorare il servizio offerto.

Esistono diverse tipologie di cookies. Alcuni sono necessari per poter navigare sul Sito, altri hanno scopi diversi come garantire la sicurezza interna, amministrare il sistema, effettuare analisi statistiche, comprendere quali sono le sezioni del Sito che interessano maggiormente gli utenti o offrire una visita personalizzata del Sito.

Il Sito utilizza cookies tecnici e non di profilazione. Quanto precede si riferisce sia al computer dell’utente sia ad ogni altro dispositivo che l'utente può utilizzare per connettersi al Sito.

Cookies tecnici

I cookies tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio.

Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web.

Possono essere suddivisi in cookies di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookies analytics, assimilati ai cookies tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookies di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.


La disabilitazione dei cookies potrebbe limitare la possibilità di usare il Sito e impedire di beneficiare in pieno delle funzionalità e dei servizi presenti sul Sito. Per decidere quali accettare e quali rifiutare, è illustrata di seguito una descrizione dei cookies utilizzati sul Sito.

Tipologie di cookies utilizzati

Cookies di prima parte:

I cookies di prima parte (ovvero i cookies che appartengono al sito dell’editore che li ha creati) sono impostati dal sito web visitato dall'utente, il cui indirizzo compare nella finestra URL. L'utilizzo di tali cookies ci permette di far funzionare il sito in modo efficiente e di tracciare i modelli di comportamento dei visitatori.

Cookies di terzi:

I cookies di terzi sono impostati da un dominio differente da quello visitato dall'utente. Se un utente visita un sito e una società diversa invia l'informazione sfruttando quel sito, si è in presenza di cookies di terze parti.

Cookies di sessione:
I c.d. ‘cookies di sessione’ sono memorizzati temporaneamente e vengono cancellati quando l’utente chiude il browser. Se l’utente si registra al Sito, può utilizzare cookies che raccolgono dati personali al fine di identificare l’utente in occasione di visite successive e di facilitare l'accesso - login al Sito (per esempio conservando username e password dell’utente) e la navigazione sullo stesso. Inoltre Open Source Solutions utilizza i cookies per finalità di amministrazione del sistema. Il Sito potrebbe contenere link ad altri siti. Open Source Solutions non ha alcun accesso o controllo su cookies, web bacon e altre tecnologie di tracciamento usate sui siti di terzi cui l’utente può accedere dal Sito, sulla disponibilità, su qualsiasi contenuto e materiale che è pubblicato o ottenuto attraverso tali siti e sulle relative modalità di trattamento dei dati personali; Open Source Solutions a questo proposito, considerata la mole di tali siti terzi, declina espressamente ogni relativa responsabilità. L’utente dovrebbe verificare la privacy policy dei siti di terzi cui accede dal Sito per conoscere le condizioni applicabili al trattamento dei dati personali poiché la Privacy Policy di Open Source Solutions si applica solo al Sito come sopra definito.

Cookies persistenti:

I cookies persistenti sono memorizzati sul dispositivo degli utenti tra le sessioni del browser, consentendo di ricordare le preferenze o le azioni dell'utente in un sito. Possono essere utilizzati per diversi scopi, ad esempio per ricordare le preferenze e le scelte quando si utilizza il Sito.


Cookies essenziali:

Questi cookies sono strettamente necessari per il funzionamento del Sito. Senza l'uso di tali cookies alcune parti del Sito non funzionerebbero. Comprendono, ad esempio, i cookies che consentono di accedere in aree protette del Sito. Questi cookies non raccolgono informazioni per scopi di marketing e non possono essere disattivati.

Cookies funzionali:

Questi cookies servono a riconoscere un utente che torna a visitare il Sito. Permettono di personalizzare i contenuti e ricordate le preferenze (ad esempio, la lingua selezionata o la regione). Questi cookies non raccolgono informazioni che possono identificare l'utente. Tutte le informazioni raccolte sono anonime.

Cookies di condivisone sui Social Network:

Questi cookies facilitano la condivisione dei contenuti del sito attraverso social network quali Facebook e Twitter. Per prendere visione delle rispettive privacy e cookies policies è possibile visitare i siti web dei social networks. Nel caso di Facebook e Twitter, l'utente può visitare https://www.facebook.com/help/cookies e https://twitter.com/privacy.

Nello specifico, si riporta di seguito la lista dei principali cookies utilizzati sul Sito e relative descrizioni e funzionalità, compresa la durata temporale.

1) Tipologia di Cookie Prima parte Funzionale
Provenienza Ugo D'Ugo
Finalità Recuperare le impostazioni dell'utente (salvare la sessione dell'utente e ricordare alcune impostazioni come le impostazioni di accessibilità)
Durata Cookie persistente
   
2) Tipologia di Cookie Prima parte - Funzionale
Provenienza Ugo D'Ugo
Finalità Memorizzare il luogo dell'utente e ricordare le impostazioni di lingua (in forma anonima)
   
3) Tipologia di Cookie Prima parte - Funzionale
Provenienza Ugo D'Ugo
Finalità Personalizzare il contenuto della pagina a seconda del dispositivo utilizzato dall'utente, delle sue scelte e delle impostazioni (in forma anonima)

Come modificare le impostazioni sui cookies

La maggior parte dei browser accetta automaticamente i cookies, ma l’utente normalmente può modificare le impostazioni per disabilitare tale funzione. E' possibile bloccare tutte le tipologie di cookies, oppure accettare di riceverne soltanto alcuni e disabilitarne altri. La sezione "Opzioni" o "Preferenze" nel menu del browser permettono di evitare di ricevere cookies e altre tecnologie di tracciamento utente, e come ottenere notifica dal browser dell’attivazione di queste tecnologie. In alternativa, è anche possibile consultare la sezione “Aiuto” della barra degli strumenti presente nella maggior parte dei browser.


E' anche possibile selezionare il browser che utilizzato dalla lista di seguito e seguire le istruzioni: - Internet Explorer; - Chrome; - Safari; - Firefox; - Opera. Da dispositivo mobile: - Android; - Safari; - Windows Phone; - Blackberry.

Per maggiori informazioni sui cookie e per gestire le preferenze sui cookie (di prima e/o terza parte) si invitano gli utenti a visitare anche la piattaforma www.youronlinechoices.com. Si ricorda però che la disabilitazione dei cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del Sito e/o limitare il servizio offerto da Ugo D'Ugo.