La voglia de fatijà

(Questo pezzo è stato scritto dopo che i giornali e le televisioni riportarono le proteste di alcune donne che si opponevano alla proposta di aumento dell’assegno per il coniuge a carico, le quali ritenevano che il fatto costituisse un atto “ contro l’emancipazione della donna”, suscitando così le proteste di tutte quelle donne che per motivi diversi curavano le loro famiglie. Molte di queste donne avevano cercato per anni lavoro, avevano atteso per anni una chiamata dall’ufficio di colllocamento, avevano partecipato a molti concorsi, ma guarda il caso, esse restavano sempre fuori dalle graduatorie! Queste donne, ormai avanti negli anni, avevano scelto di fare le casalinghe, con diplomi ed anche lauree conseguite senza spintoni. È tutta qui la rabbia di Maria La Rusciulella e a ragione!)

 LA VOGLIA DË FATIJA’
(La voglia di lavorare)

Mò tuttë vannë ammattènnë ca vuonnë fatijà e quanta gèntë virë ca va  addummannannë “ sapiscë cacché puštariéllë?”
‘Ncoppë a ‘ssë officië ‘nzë sa quantë hannë pigliatë u poštë. Addò va-va të virë quattë o cinchë përzonë ‘ént’a na štanza. A cacché vija, cummë fussë dént’a nu miništèrië, l’hannë missë purë accucchiatë, fémmënë e uommënë, tantë e tantë, sa cumm’è…së z’avissëna štan-  cà pë la troppa fatìa tiénnë subbëtë u cunzuolë!
Pérò kë tuttë ca so’ tanta ‘allë e ‘allinë, parë ca la lucia dë ru solë ( scié lauratë!) tardë sèmpë a spuntà … bèncuntë, addò tanta ‘allë campënë ‘ncë fa maië juornë!
Të sèrvë da rëggištrà nu ninnë appéna natë?.. Vié dumanë kë lë teštemonië, të dicë ‘lla ‘uagliona chë šta addò zë scrivënë lë ninnë e purë ca tu lë tëštëmonië già avissë pënzatë a purtartëlë , ca chélla të dicë sèmpë “ vié dumanë “.
Të sèrvë nu cërtëfëcatë? Addummannë a unë pë sapé’ andò šta l’officië e të dicë ca tié da j’ ‘ncoppë ; addummannë a n’autë e të dicë ca tié da j’ sottë; arrivë sottë e girë e rëggirë pë lë ‘urèllë d’u cumunë e manchë la truovë ‘lla porta sènz’aiutë, pëcché qua ‘nz’ausë a scrivë ‘mbaccë a lë portë chélla ca zë fa pë déntrë, ca la gèntë ménë në sa e mèglië è… sénnò cummë fa a scurdarzë chélla bënërétta paróla cara cara a lë capaddozië campuascianë, chélla chë dicë “ pë piacérë”.
Pëcché qua a Campuaššë tuttë zë fa pë piacérë, niéntë zë fa pë duvérë; lë citarinë qua ‘ntiénnë dirittë, sulë duvérë!…
Vuo’ nu pochë ‘é solë a la matina? U ha chiédë’ pë piacérë!
Vuo’ j’ a u cèssë? U ha chiéde’ pë piacérë!… Tié da signà u ninnë a la scola? Pë piacérë!…
E së ‘ntë ‘mparë buonë ‘ssa parola o u significatë suo’ nn’ l’aviscia tantë allëggërì, të succérë ca pë té la vita dëvènta nu tuossëchë.
Ma turnamë a chélla ca të fannë lë ‘mpiégatë d’u cumunë. Doppë ca scié arrëvatë a truũà la       porta dë l’officië addò tié da j’ tu e scié’ fattë la dumanna, të siéntë dicërë da chélla ‘uagliona , sì ca mo so’ tuttë lorë “ ‘ssë ‘uaglionë… pëcchè sannë chiédë kë cchiù grazia lë piacérë, Menito fra cinche juorni a ritirarolo “ …’Ssa rëspošta zë l’hannë ‘mparatë a  mémoria tuttë quantë lë ‘mpiégatë, tant’è vérë c’hajë pënzatë, ma nën fussë la domanda chë l’hannë fattë all’ésamë!…
Po’ ‘ntë dichë chë të succérë së t’aviscia rëcà puntualmèntë a rëtërà u cërtëfëcatë…Nn’u truovë maië. E sèmpe chélla fémmëna të ricë “ vié dopëdumanë”.
E tu toscia e moscia të në va…Spissë succérë ca chélla chë truovë dë sëcurë è la          contrabbënziona ‘mbaccë a la machëna… e tuttë pëcché?… Pëcché ‘ntë scié vulutë ‘mparà a     dicë “pe piacero “!
Povërë fratuccë mié’ ca fa u fërruviérë a Turinë, jèttë là a cërcà nu cërtëfëcatë e u mpiégatë sènza rësponnë zë në jèttë déntrë zittë zittë, pëcché là ‘nzë parla… zë sgobba sultantë.
Fratuccë mié’, pënzattë ca quillë nnë l’avéss’addusëratë e pë zë rènnë cuntë ‘ulèttë addummannà “ Signo’, quanno pozzo miniro a ritirarolo ?” . Quillë mpiégatë zë ncazzattë ca ‘ntë në richë… U ‘cchiappattë a malëparolë a fratuccë: lë dicèttë ca issë facèa u duvérë suo’, ca cummë zë përmëttèa, ca issë nënn’éva cummë a nu’ tërronë ca nën facémë u duvérë nuoštrë, ca issë u cërtëfëcatë u štèa jènnë a fa e ca avéss’avutë sulë nu mënutë dë paciénza, ca subbëtë ciu purtavë. Aviscë vištë a quillë fratuccë mié’ cummë dëvëntattë…zë facèttë nu pizzëchë pë la brëogna. U puuriéllë ‘ncë n’avèa colpa, pëcché issë éva abbëtuatë a Campuaššë addò lë mpiégatë të dicënë sèmpë “ venito fra cinche juorno”, e quannë rëturnattë doppë nu mënutë, ma chë dichë? Doppë poca secondë k’u cërtëfëcatë ‘mmanë, fratuccë mié’ u vulèttë chiérë scusa e allora lë spiécattë u fattë cumm’éva.
Aviscë vištë zia Marì, quanta mëraviglië zë facèttë quill’omë a sënti’ chélla ca facèanë a Campuascë lë culléchë suo’… ‘nt’u dichë… ma zë facèttë proipa ‘abbë e mëraviglia!..
Qua, a la matina, lë mpiégatë vannë a méttë la firma, po’ z’hanna piglià u cafè ca quillë dë la casa nn’è buonë, po’ vannë a piglià u giurnalë ca z’hanna štruì per essero alliniate che chella ca succerro p’u munne . Po’ zë fannë na chiacchiarijata tra lorë pë sapé chë z’hannë magnatë a la séra prima e chë z’hanna magnà a miézëjuornë; po’ zë ‘nformënë së la ‘attélla d’u sinnëchë ha pigliatë lë chiattiéllë o së Cinzia, la cacciunèlla d’u prësërènnë, ha tuotë u ciamuorijë e a la fina ddu’ fatijënë e ddu’ zë në jéscënë , quattë quattë, da ogni štanza. Sa cumm’è zia Marì, la ‘attélla e la cacciunèlla fannë partë purë lorë dëll’officië e pèrciò è duvérë lorë ‘nfurmarzë dë la saluta dë lë povërë bëstiuléllë!… Po’, a na cèrt’ora, së a la matina cë në štèane ciéntë d’impiégatë, tu në rëtruovë vinticinchë!…Ha capitë tu?…Tuttë l’autë spariscënë cummë së nu magàrë avéssë fattë nu juochë dë préštiggë: Chi zë  rëtrova rént’a u bar; chi va a fa la spésa a u mërcatë; chi va a pajà la bullétta dë la lucia e chi chélla d’u gas; chi va a fa u rappresentantë e chi u ‘cconciatubbë, chi u scarpëllinë e chi u pisciajuolë e cacchërunë fa purë u cëllarë. Cèrtë ca chissë so tuttë mëštiérë ‘é contrabbannë...E ménumalë ca tënavamë ‘št’artiggianë, sénnò ‘nsaccë proipa cummë avissëm’avuta fa nu’ povërë campuascianë sènza chissë artëštunë.
Piénzë zia Marì, ca nën zë trovë n’artiggianë cchiù a Campuaššë e ‘nzë truovënë vraccë pë fatijà, tant’è vérë ca l’officië dëll’allocamèntë ha mannatë a chiamà ‘nsaccë quanta fatiaturë dall’Afrëca.
Po’ aviscia vërè ‘llu corzë a la matina…’llu corzë, ca quannë javamë ‘uagliunë nu’ štèa affullatë ‘é soccopatë, mò fussë désèrtë së ‘ncë štissënë lë ‘mpiégatë a passijà all’ora dë la fatìa. Më parënë lë carcëratë all’ora d’aria!…Zia Marì, ‘ntë dichë chéllë chë fannë lë fémmënë po’?…Štannë cèrtë dë n’officië ca saccë i’, të lë virë a quatt’a la vota a i’ gërannë pë lë néozië pë na matënata sana. Dijë cë në scampë e libbëra së chéssë fatiassërë n’ora au juornë! Štannë sèmpë a spassë pë la vija o arrét’a le vritë a ttanëmèntë a chi passa pë la vija.
Po’ të siéntë dicërë da ‘ssa gènta, ca lorë fatijënë!… Cë ru mëttéssë i’ nnantë nu sicchionë ‘è pannë a fa la culata cummë zë facèa ‘na vota!… Chélla ca më dispiacë a mé ‘é ‘ssë bagattèllë, è ca viénnë pajatë purë kë lë soldë mié’! Zë lë pozzëna magnà dë tuossëchë chi cë n’ha colpa!…Chillë chë l’avissëna fa fatijà e ‘nzë në scioscënë, p’u sanghë d’u nemichë dë Crištë! ( sciè lauratë).
Ma dich’i’, kë na ditta privata tuttë ‘ssu commërë lorë u putissënë fa?… Nonë, dich’i’!…U patronë sa addò lë mannassë a ‘ssë quattë fantuppinë frécasoldë sènza fa niéntë…I’ ‘nvoglië dicërë ca ‘ssë fémmënë nn’hanna fatijà, pérò s’hanna j’ all’officië zë ru hanna ‘bbuscà véramèntë u panë. Addò šta scrittë ca z’hanna j’ a piglià u cafè, a fa la spésa, a j’ da la parrucchiéra e ca z’hanna j’ facènnë tuttë l’autë zruizië lorë…E po’, i’ haja pajà pë llorë chë a u poštë dë fatijà zë fannë lë zruizië?… E lë zruizië mié’ a mé chi më lë pajë?… E po’ të lë siéntë caccià la lénga ca lorë vannë a fatijà e chi šta a la casa zë godë u maritë… U maritë zë ru ‘odënë proipëta lorë ca zë siéntënë sèmpë la vorza chiéna!!! Canoschë a una ‘é chéssë, che ogn’annë tè’ la panza ‘nnantë e saccë ca u fa appoštë pë nnë j’ a fatijà. Saccë a n’auta ca zë fa lë cunt facènnë modë e maniéra ca u crijaturë ha ra nascë a giugnë, ca datësë ca éssa è majéštra e a giugnë zë chiurrënë lë scolë, fa fa la dumanna a u maritë cundicènnë ca la ménna cë la rà issë a u ninnë! E accusì zë fa pur’issë tré miscë ‘é fèšta. Ha capitë mò? Mara mè’, chë succérë dént’a lë casërë ‘é chéssë ca fatijënë?… Succérë ca lë maritë sannë rà la ménna purë lorë a lë ninnë!… Mara mè’, chë z’avèa sëntì dicërë a u uttanta!…Gessù, Giuseppë, Sant’Anna e Maria… ca purë l’uommënë rannë la ménna a lë ninnë!…Ah, ma së rëtornë a nascë më ru haja truuà pur’i’ a unë chë sa rà la ménna a lë ninnë, spècië së pènzë c’haja avuta rà la ménna a cinchë ninnë dë lë mié’!..E chéssë sì ca zë ru godënë u maritë !Ma la bonalma dë maritëmë së nne jia a sgubbà caudarèllë ‘ncopp’a lë spallë, cë magnavamë zorbë! E chissë mò zë po’ ricërë ca vannë tuttë lë juornë a casa ‘é vintotte!…
Piénzë che ha rittë nëpotëmë ca cë šta na fémmëna ‘é chéssë dént’all’officië suo’, so quatt’annë c’ha pigliatë u poštë e sì e no avrà fattë d’allora tré miscë ‘é fatìa e u riéštë tuttë ‘é malatija: Na vota aspètta, na vota allattë, na vota puliscë u culë a la nénna, na vota la nénna tè’ u murbillë, na vota la vërmënara, e n’auta vota…éssa tè’ lë mërrechillë pë lë cossa!
Ha capitë tu cummë surënë lë fémmënë ca fatijënë?…Sèmpë però parlannë dë chéllë ca štannë pë l’officië ca siggënë lë soldë dë lë tassë noštrë…E po’ quillë chiattonë ca parë nu carusiéllë, da Roma, chiagnë sèmpë ca issë nën po’ arrëvà e ciaumèntë ‘é cchiù la robba. Ma pëcché issë ‘ssë cosë nn’ lë vérë?… E së cuntinuamë   ‘é ‘ssu passë , sì ca ‘nzë po’ j’ cchiù ‘nnantë e avéma sula chiurrë!…
Mò zia Marì, haja vëré pur’i’ ‘é truarmë nu pustariéllë ‘é chissë. M’haja j’ a signà all’officië dë l’allocamente ca më voglië allucà pur’i’, tantë mò a lë mpiégatë lë pajënë pë zë fa lë zruizië a la casa e pë jrza a fa la spésa…Nnë fa niéntë ca oramaië so fatta vècchia e dë ninnë nnë pozz’avé cchiù…tantë u štipèndië è rialatë!

1984

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie vai alla sezione: Per saperne di piu'

Approvo

Cookie Policy

La presente Cookie Policy è relativa al sito http://www.ugodugo.it (“Sito”) gestito e operato dal signor Ugo D'Ugo, Via Capriglione n. - 86100 Campobasso

I cookies sono piccoli file di testo inviati all'utente dal sito web visitato. Vengono memorizzati sull’hard disk del computer, consentendo in questo modo al sito web di riconoscere gli utenti e memorizzare determinate informazioni su di loro, al fine di permettere o migliorare il servizio offerto.

Esistono diverse tipologie di cookies. Alcuni sono necessari per poter navigare sul Sito, altri hanno scopi diversi come garantire la sicurezza interna, amministrare il sistema, effettuare analisi statistiche, comprendere quali sono le sezioni del Sito che interessano maggiormente gli utenti o offrire una visita personalizzata del Sito.

Il Sito utilizza cookies tecnici e non di profilazione. Quanto precede si riferisce sia al computer dell’utente sia ad ogni altro dispositivo che l'utente può utilizzare per connettersi al Sito.

Cookies tecnici

I cookies tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio.

Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web.

Possono essere suddivisi in cookies di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookies analytics, assimilati ai cookies tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookies di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.


La disabilitazione dei cookies potrebbe limitare la possibilità di usare il Sito e impedire di beneficiare in pieno delle funzionalità e dei servizi presenti sul Sito. Per decidere quali accettare e quali rifiutare, è illustrata di seguito una descrizione dei cookies utilizzati sul Sito.

Tipologie di cookies utilizzati

Cookies di prima parte:

I cookies di prima parte (ovvero i cookies che appartengono al sito dell’editore che li ha creati) sono impostati dal sito web visitato dall'utente, il cui indirizzo compare nella finestra URL. L'utilizzo di tali cookies ci permette di far funzionare il sito in modo efficiente e di tracciare i modelli di comportamento dei visitatori.

Cookies di terzi:

I cookies di terzi sono impostati da un dominio differente da quello visitato dall'utente. Se un utente visita un sito e una società diversa invia l'informazione sfruttando quel sito, si è in presenza di cookies di terze parti.

Cookies di sessione:
I c.d. ‘cookies di sessione’ sono memorizzati temporaneamente e vengono cancellati quando l’utente chiude il browser. Se l’utente si registra al Sito, può utilizzare cookies che raccolgono dati personali al fine di identificare l’utente in occasione di visite successive e di facilitare l'accesso - login al Sito (per esempio conservando username e password dell’utente) e la navigazione sullo stesso. Inoltre Open Source Solutions utilizza i cookies per finalità di amministrazione del sistema. Il Sito potrebbe contenere link ad altri siti. Open Source Solutions non ha alcun accesso o controllo su cookies, web bacon e altre tecnologie di tracciamento usate sui siti di terzi cui l’utente può accedere dal Sito, sulla disponibilità, su qualsiasi contenuto e materiale che è pubblicato o ottenuto attraverso tali siti e sulle relative modalità di trattamento dei dati personali; Open Source Solutions a questo proposito, considerata la mole di tali siti terzi, declina espressamente ogni relativa responsabilità. L’utente dovrebbe verificare la privacy policy dei siti di terzi cui accede dal Sito per conoscere le condizioni applicabili al trattamento dei dati personali poiché la Privacy Policy di Open Source Solutions si applica solo al Sito come sopra definito.

Cookies persistenti:

I cookies persistenti sono memorizzati sul dispositivo degli utenti tra le sessioni del browser, consentendo di ricordare le preferenze o le azioni dell'utente in un sito. Possono essere utilizzati per diversi scopi, ad esempio per ricordare le preferenze e le scelte quando si utilizza il Sito.


Cookies essenziali:

Questi cookies sono strettamente necessari per il funzionamento del Sito. Senza l'uso di tali cookies alcune parti del Sito non funzionerebbero. Comprendono, ad esempio, i cookies che consentono di accedere in aree protette del Sito. Questi cookies non raccolgono informazioni per scopi di marketing e non possono essere disattivati.

Cookies funzionali:

Questi cookies servono a riconoscere un utente che torna a visitare il Sito. Permettono di personalizzare i contenuti e ricordate le preferenze (ad esempio, la lingua selezionata o la regione). Questi cookies non raccolgono informazioni che possono identificare l'utente. Tutte le informazioni raccolte sono anonime.

Cookies di condivisone sui Social Network:

Questi cookies facilitano la condivisione dei contenuti del sito attraverso social network quali Facebook e Twitter. Per prendere visione delle rispettive privacy e cookies policies è possibile visitare i siti web dei social networks. Nel caso di Facebook e Twitter, l'utente può visitare https://www.facebook.com/help/cookies e https://twitter.com/privacy.

Nello specifico, si riporta di seguito la lista dei principali cookies utilizzati sul Sito e relative descrizioni e funzionalità, compresa la durata temporale.

1) Tipologia di Cookie Prima parte Funzionale
Provenienza Ugo D'Ugo
Finalità Recuperare le impostazioni dell'utente (salvare la sessione dell'utente e ricordare alcune impostazioni come le impostazioni di accessibilità)
Durata Cookie persistente
   
2) Tipologia di Cookie Prima parte - Funzionale
Provenienza Ugo D'Ugo
Finalità Memorizzare il luogo dell'utente e ricordare le impostazioni di lingua (in forma anonima)
   
3) Tipologia di Cookie Prima parte - Funzionale
Provenienza Ugo D'Ugo
Finalità Personalizzare il contenuto della pagina a seconda del dispositivo utilizzato dall'utente, delle sue scelte e delle impostazioni (in forma anonima)

Come modificare le impostazioni sui cookies

La maggior parte dei browser accetta automaticamente i cookies, ma l’utente normalmente può modificare le impostazioni per disabilitare tale funzione. E' possibile bloccare tutte le tipologie di cookies, oppure accettare di riceverne soltanto alcuni e disabilitarne altri. La sezione "Opzioni" o "Preferenze" nel menu del browser permettono di evitare di ricevere cookies e altre tecnologie di tracciamento utente, e come ottenere notifica dal browser dell’attivazione di queste tecnologie. In alternativa, è anche possibile consultare la sezione “Aiuto” della barra degli strumenti presente nella maggior parte dei browser.


E' anche possibile selezionare il browser che utilizzato dalla lista di seguito e seguire le istruzioni: - Internet Explorer; - Chrome; - Safari; - Firefox; - Opera. Da dispositivo mobile: - Android; - Safari; - Windows Phone; - Blackberry.

Per maggiori informazioni sui cookie e per gestire le preferenze sui cookie (di prima e/o terza parte) si invitano gli utenti a visitare anche la piattaforma www.youronlinechoices.com. Si ricorda però che la disabilitazione dei cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del Sito e/o limitare il servizio offerto da Ugo D'Ugo.