LË CIARDINË ‘E CAMPUAŠŠË
 
( I giardini di Campobasso)
 
 Giuannina
-Na vóta, m’arrëcordë, finë a cacché annë fa, currévënë lë manëfèštë d’u cumunë kë la scritta “ Cëtà Ciardinë” méssa nu pochë cchiù sottë a chélla chë dicèa “Campuascio” e nu pochë cchiù pëccërélla. Pérò purë ca la scritta éva cchiù pëccërélla, zë liggéva lu    štéssë. A dì la vërëtà purë ca tu lë léttërë nn’ lë liggivë a una a una kë l’uocchië, la capa zë lë fëurava da sóla, pëcché Campuaššë nu ciardinë c’éva avéramèntë. La villa Dé Capua, ‘rrét’a u spëralë, éva nu capolavoro d’arte ciardinaria. T’arrëcrëjavë a vëré ‘llë murtéllë bèllë, dërittë, tutt’ùuàlë, vérdë; chéll’aiuolë rëfënitë a sëmmëtrì’ e tuttë sciuritë ‘é panzè, dë géranië, dë tulipanë e dë  sciurë dë tuttë spècië ca i’ ‘nsaccë manchë cummë zë chiamënë.
La gabbia dë lë férë, tutt’accunciata kë la préta vècchia, chélla bucata. E po’, ‘ntë dichë cummë cë tënèa u ‘uardianë ( Di Lalle më parë ca zë rëmëttèa) a tënérla rëpulita e cušturita. Quillë baštavë ca vërèa nu ‘uagliónë quartijà nu pochë malamèntë, subbëtë issë u jv’acchiappà e u cacciavë forë. Oppurë s’éva nu ninnë u ‘nzignavë: “ Uè racazzì, ‘nzë zampéjënë lë sciurë, sénnò la Maronnina piangio… e po’, virë cummë so’ bèllë.. zizì virë…, së tu lë štraccë, po’ virë cumm’è bruttë u ciardinë. Virë là addò u ninnë bërbantë l’ha štracciatë lë sciurë quant’è bruttë?” E lë ‘uagliunë u scutavënë. E ‘ntë dichë së vëréa na cocchia ‘é ‘nnammuratë ca z’acciucciavënë nu pochë ‘é cchiù!… Maronna mè’, të lë facèa fa, spècië a la nénna, roscia roscia pë la brëogna ca zë n’avèa sula scappà. A farla brévë, zë po ricërë ca ru mèrëtë éva tuttë d’u suo’ së la villa éva bèlla, pulita e rëcamata. E don Aléssandrë, u sinnëchë ca tënavamë allora, u facèa purë pacchijà… e sì, quillë lë rèa la cuntincènzia .. Mò zë la magnava u puuriellë la cuntincènzia…cë la rèa ‘mbrontë e së parlavë subbëtë lë ricèa “ No sieto contente? Se aveto di meglie iato iato ca sempro zi trova n’atu ciardiniero “. Ha capitë mò!?.. Però éma dicë chélla chë jè, tënèa tuttë lë rëfiéttë d’u munnë don Aléssandrë, pérò pë Campuaššë cë tënèa. Kë issë, tannë, lë vijë évënë sèmpë pulitë e lucëratë ca quascë quascë cë putija magnà ‘ncoppë sènza musalë; ddu’ votë a u juornë, massëmë r’éštatë, facèa ‘nnaffià lë vianóvë , massëmamèntë chéllë sènza la catramma, accusì la prólva ‘nzë auzava. Cummë zë facèa nu fuossë, subbëtë issë mannavë l’opéraië a ‘ppararlë kë la vréccia e quannë po’ a la vërnata sciuccavë ( e ché sciuccatë facèanë tannë a Campuaššë, no chéllë ‘é mò!), ninamèntë zë facèanë lë viarèllë pë fa passà la gèntë e zë jëttavë purë la réna pë terra pë nën fa sciũurijà lë povërë vicchiarèllë. E mò zë fa chéssa, zë fa? Hajë voglië ‘é acciuppëcartë! Piénzë, zia Mari’, ca ‘nsaccë quanta gènta è curruta a u spëralë kë lë cossa ciónchë… Facèttë accattà purë la machënètta chë léva lë laštrunë dë jaccë ‘ncopp’a lë marciappiérë e principalmento pe il corze lë facèa luà ‘llë laštrunë. E mò chi të la rà cchiù, chi të la rà na fatija dë chéssë?
 Zia Maria      
- E lë funtanèllë?…T’arrecuordë che acqua frésca ca pisciavënë… jvënë annummënatë p’u munnë lë funtanèllë ‘é Campuaššë!..
 Giuannina    
– Lë funtanèllë pisciavënë acqua ca ‘ntë në dichë, t’addëcriavë; sulë a ‘uardarlë të zë štutavë la séta! E kë tuttë ca don Aléssandrë éva unë ca cë tënèa pë Campuašë, ca purë cë štèanë chéllë chë ru lënghijavënë… Më rëcorda a chélla… cummë zë chiamava chélla kë la lénga longa longa, aiutëma a ricërë…
 zia Maria    
– Cènza Pèzzanéra.
Giuannina  
– Cènza Pèzzanéra, giustë! Maronna mè’, Dijë cë në scampë e libbëra… chélla ru facèa  martërë a ‘llu puuriellë ( ‘mpacë addò šta ca zë lu mèrëta!). Giuštamèntë purë lë malëlénghë facèanë la parta lorë. Ru ‘nvugliavënë a fa lë cósë bbónë, sa cumm’è, së cë manchënë lë malëlénghë, l’om’ zë crérë ca tuttë va bbuonë e fa cummë lë parë a issë.
 zia Maria     
– Cèrtë don Alessandrë facèa cummë putèa, ca prima u cumunë éva puũriéllë e, kë tuttë chéssë, facèa sparagnà la tassa dë la munnézza a lë povërë védovë dë ‘uèrra e a chéllë chë appéna appéna campavënë kë na pënziuncèlla e quannë putèa lë révë purë ru sussirië. E kë tuttë ca lë soldë évënë pochë, Campuaššë éva na cëtà ciardinë avéramèntë kë la “ Ccì” maiuscola: Tutta sciurë, funtanë ca pisciavënë acqua, pulëzzia e stradë senza fossërë. E mò cummà addò lë virë tuttë ‘ssë bëllézzë, addò lë virë?
Giuannina
 - Të lë può scurdà, so’suonnë passatë!… E sì, mo magnë… chissë piénzënë sulë a lëtëcarzë tra lórë. Ogni tantë të siéntë ricërë “ Il sinnache ha leticate ko la currenta elettreca de More” , quill’autë litëca kë chélla ru sciumë, ‘nzë mittënë ma’ d’accordë. E të siéntë ricërë ca quillë fa suspiéttë a quill’autë dë la currenta d’oro-tea , quill’autë fa suspiéttë a quillë dë la rósa cacaccèlla e quill’autë ancóra siéntë ca mò appartè a la forza nova  e chi cë fa u tiérzë sémë proipa nu’ povërë citarinë chë appartënémë a la forza ‘é nisciunë. Ma së cacché juornë scappa la puzélla, sa addò vuonnë arrëvà lë taccaratë! Birbantunë!… Puzzatë èssë appisë a la ‘ncina ‘é Fëlëciéllë!  Mèh, lassama šta’ l’aštémë, ‘n ciavvëlënamë. Štèa dicènnë… Mò u cumunë šta carëchë ‘é quatrinë, ca ‘nzë sa a quanta partë siggë: Siggë la munnézza, siggë ‘ncopp’a la lucia e a la scurdìa , siggë ‘ncoppë a lë documèntë e ‘ncopp’a tuttë lë cartë chë rëcévë e chë caccë,siggë lë tassë dë lë casë ca zë fannë , ca zë so’ fattë éppurë ‘ncopp’a chéllë chë z’hanna fa; siggë ‘ncopp’all’acqua e a lë fugnaturë, siggë ‘ncopp’a lë contrabbënziunë ca zë fannë sulë a lë puuriéllë ( a lë néoziantë ‘nz’ausë, puonnë méttë lë machënë cummë vuonnë sia lórë chë chillë chë fannë spésë a lë nèozië lórë!), e kë tuttë ca u cumunë siggë tantë, ‘n zë vérë na vija pulita, na vianóva rëpëzzata.
zia Maria
- Ah!Ah!..Nën parlamë ‘é vianóvë, pë carità…Chë sciatë maldittë cë štannë cèrtë fossëra ca    cë capë na machëna sana sana réntrë! ‘Ntë richë quannë chióvë s’ha la rësgrazia ‘é capëtà vicinë a na fossëra ‘é chéssë, cummë të cumbinë… a dì’ pochë të fa cumm’a na masquarata!..
 Giuannina
- Chë scìanë maldéttë purë lórë lë machënë, évënë tantë bèllë chillë sciaraballë, zia Marì, së të vuo’ rëcurdà sulë cummë të svigliavënë allègramèntë a la matina: Të sëntivë ra quannë ‘ncumënzavënë attaccà… Pè’, Pëppënié’!… Ggèss’arrétë!…Oh!..’Nnanzë,ah!…Cumm’éva bèllë zia Marì, a la matina éva na poésia.  Sëntivë alluccà a cacchërun’autë: Giuà puortë la fiasca!…?Ncurnà è pronta la ‘ncatënata,gliutta mò!… ‘Ntë scurdà u cicënë e u ‘mbëzzaturë p’arrëpurtà lë fiquëra , ca chéll’auttarë sarannë fattë pë štaséra… Zia Mari’, bèllë tiémpë, bèllë tiémpë ivënë chillë passatë. E lë funtanèllë, të l’arëcuordë? Lassàmë šta Funtanavècchia, Funtananova, la Fota e Cacciapéšë, laddò tënavamë la massaria nu’ , ma proipëta lë funtanèllë pë lë vijë…cummë fussë chélla pë Sanbartëlumé, chélla pë Piazza dell’Olmë, chélla pë Santantuonë, chélla pë Santëpaulë, chélla dë la tavèrna pë Sangiuannë, cacciavënë n’acqua ca të facèa scanzà purë u vinë pë quantë t’arrëcrijavë. E mò, lë funtanèllë ‘é Campuascë nën caccënë acqua né réntrë a lë casërë né forë.” A Campuaššë lë funtanë nën piscënë cchiù!…” Ru voglie alluccà a u    munnë sanë, tuttë l’hanna sapé, pëcché tuttë sapèanë ca a Campuscë l’acqua éva mëraculosa. ‘Ssë sbreognatë zë l’hannë vennuta a lë napulëtanë…Mò lorë sguazzaréjënë e nu’ puurèllë facémë la sétë!…Puzzatë ‘ngrassarvë e murirvë ‘é sétë tuttë quantë cë n’avétë colpa! P’avé na ‘occia r’acqua, cumm’all’assétatë mmiézë a u désèrtë del  Saharo , tié da j’ sèmpë a rombë l’anëma a quillë povërë ‘uaglionë ‘é don Austë Massa. Oh che buonë ‘uagliónë ch’è quillë! Të sembra nu cardillë, va sèmpë furia furia!” Donn’Au’ addò jatë?…” “ Vaglië ‘ncoppë chë a u Cèppë ‘nz’è ratë l’acqua štammatina.” N’auta vóta t’u siéntë dicërë “ Vaglië ‘ncoppë ca a Sangiuannë ‘nz’è pigliatë la munnézza”. E ha voglia r’alluccà ‘llu ‘uaglionë. La gèntë fa buonë ca u portë ‘nghianta dë manë , che avéramèntë z’u mèrëtë, ca së nën fussë pë issë e cacchërun’autë, ‘nzë sa cummë z’a-véssa ij’ nnantë. Piénzë zia Marì, ca quillë a furia ‘é sagli’ lë scalë d’u cumunë e a dicërë “vaglië ‘ncoppë”, mò u cumunë u chiamë “Ncoppë”…zë l’è scurdatë u puuriéllë cummë zë chiamë!… Po’ të virë quanta povëra gèntë ca z’è accattatë na machënuccia a ratë menzilë, a striscë , cummë zë ricë a cambialë , kë tanta sacrificië, vannë aštumannë sulë sulë ca mo zë lë rompë na rota, mò nu cuscënèttë, mò na balèštra pëcché ‘ncopp’a ‘ssë fuossë c’è viérzë ca caccherunë carë ‘é culë ‘ntèrra. Assassinë, chë vë zucatë u sanghë dë la povëra gènta!… Sanguéttë!… Pèggë dë lë sanguéttë sétë !… Zia Marì m’ha crérrë ciértë votë më vé’ voglia ‘é pënzà ca chissë zë so’ missë d’accordë kë chillë ca vinnënë lë machënë e perciò nën fannë accuncià lë vianovë. Šta chélla machënuccia ‘é Pasqualë më parë l’orchèštra d’u maéštrë Izzë pë quanta casinë fa da n’annë a chéšta partë…
Nu juornë ivë pë rircëlë a nu cunzëgliérë , apprufëttannë ca u canuscèa, dë farmë u favorë ‘é farmë chiurrë ‘lla fossëra ca më scrizza ‘mbaccë a lë vritë dë la cucina, sa chë m’arrëspunnèttë?
Zia Maria
- Chë t’arrëspunnèttë, chë t’arrëspunnèttë u scienziatonë?…
 Giuannina
– M’arrëspunnèttë “ Ci aveto r’avè pacienzia n’autu poche ca mò all’anne nuove avema refa’ le vianove raccape, anze ve facemo quannanzo como all’autostrato”.
 Zia Maria
– Uh, Maronna mè’, scì bënërétta, e tu cë ru dëcistë ca të scrëzzavënë la purcarija rént’a la paštasciutta?
Giuannina
-  E aviva méttërmë l’anëma ‘mpacë. So’ sëcura, vi’ pë quantë voglië bénë a chélla bèlla Vérgëna Santissima d’u Montë, scì bënërétta ‘ncopp’a tuttë l’autë santë, ca chélla fossëra ha ra šta là alménë pë n’autë parë d’annë!.. Piénzë zia Marì, ca lë cummërëtà ca tënémë a Campuascë so’ rëmaštë lë štéssë ‘é quannë javamë vinticinchëmila cristëjanë e, p’u bénë ca vulémë a u paésë nuoštrë, dicémë ‘allinë ésclusë! ‘A quannë è muortë don Alissandrë chéssa è la pèja cungréga ca tënémë. È vérë ca a la finë pur’issë, don Alissandrë, nën cummannava cchiù e pochë ha pututë fa u puuriéllë, ‘mpacë addò šta mò. Da allora zë so fattë sulë chéllë quattë casërë c’hannë frabbëcatë lë citarinë kë lë soldë lórë e purë lë štradë, lë vianóvë, lë fugnaturë, la lucia, zë l’hannë fattë kë lë soldë lórë. Piénzë ca u cumunë z’ha fattë antëcëpà purë lë soldë pë fa l’asilë e lë chiésijë e u mërcatë e manchë cë l’ha fattë ‘ssë cummërtà… Piénzë zia Marì, avissënë fattë nu parchë a Campuaššë, addò lë ‘uagliunë zë puonnë sbutërijà pë tèrra cummë vuonnë; addò puonnë jucà k’u pallónë, kë lë machënuccë, kë lë cuccëtiéllë dë lë ‘azzosë, kë lë pallinë, kë lë buttunë cummë facèanë lë fratuccë mié’ca zë lë štaccavënë purë da la vrachétta pë jucà a jóca, a battammurë, a mazzë e piuzë, a capriolë, addò na mamma va là e po’ lascià lë ‘uagliunë sicurë ca ‘nn’ammattënë a ‘uajë. M’hannë rittë ca a Torinë cë štannë quinëcë parchë e a Milanë purë cë në štannë assa’ e a tuttë lë cëtà, parë ca mò l’hannë fattë purë a Termulë, e a Campuascë?… Të lu può scurdà…Sulë quannë muorënë lë campuascianë “ tienno diritte al parche abbascio addò Fasciuolo!”.
 Zia Maria
– Ci hanna ij’ lórë llabbaššë!..-.Tè! ( fa le corna)
Giuannina
– Štannë ‘llë povërë nëputë zë siéntënë nërvusë e priggiuniérë ca ‘n hannë addò jucà. Cacché votë ca juochënë miéz’a la vija, subbëtë lë carë ‘ncapë cacché pisciaturë chinë r’acqua da lë funèštrë pë ‘ncoppë. Pasqualë apprufëttattë a rircëlë a nu cumpagnë suo’ ca éva asséssorë e sa chë l’arrëspunnèttë?… L’arrëspunnèttë “  e qua na cosa ‘e chessa       ‘nzë po’ fa, pëcchè la genta reclamë së zë fannë malë… e po’ qua subbëtë rumpënë lë gioštrë. Cë šta tanta campagna puonnë ij’ a scurrazzà cummë vuonnë…”.
 Zia Maria
 –E Pasqualë chë l’arrëspunnèttë a ‘ssu taccagnë?
 Giuannina
- Arrëspunnèttë “ pë la campagna cë šta purë Fucëliérë kë la šchiuppétta ca lë spara ‘mbaccë a lë cossë!”
Zia Maria
– Ha fattë bbuonë! Vi’ che prufëssuronë ca tënavamë qua!…
 Giuannina
-… e l’ha rittë purë “ Po’ t’aviscia crérrë che a Milanë la gènta è féssa. Vu’ tënétëlë buonë lë gioštrë e l’àutë pacciariéllë e vërétë ca nisciunë zë fa malë. E po’, carë cumpagnë    asséssorë e assassinë dë lë ‘uagliunë , cë šta purë l’assicuraziona pë chi z’avéssa fa malë e m’hannë rittë ché pë lë cumunë la spésa è poca.”  Maronna mè, zia Marì, aviscë vištë a quillë e a chill’autë capëzzunë ca štèanë kë issë, zë ru vulévënë magnà a Pasqualë. Po’ hannë ‘ncumënzatë a sparlà dë lë campuascianë, ca Ddijë cë në scampa e libbëra chë nn’hannë pututë dicërë. Hannë rittë ca sémë ‘ncivilë, zuzzë, jëttamë lë cosë ‘ntèrra. Chë  šsciàtë mmaldittë !… Sétë mënutë carëchë ‘é cozzëchë e v’éma avuta purë ‘nzignà a magnà kë la vrocca (cummë ricèttë purë la mia illuštra patina Cenza Pezzanera, sciè bënëretta!) e mò, vë përmëttétë purë dë ‘nzultarcë in casa!…Hanna èssë scurtëcatë tuttë lë campuascianë ca lë rannë u votë a ‘ss’assassinë! Pë u sanghë dë la viccia cotta! ( sciè magnata!).
 Zia Maria  
– Ha fattë buonë Pasqualë, caspëta!… cë l’ha saputë cantà… Chë sciannë maldittë n’auta vota … hannë truatë la cëtà ciardinë e n’hannë fattë nu munnëzzarë!… Mò diccéllë a Pasqualë , ca quannë zë fannë lë vutaziunë ‘nzë ru scurdassë a ‘ssu ‘alantomë!…
 
Giuannina  
 – E cummë ciù putémë scurdà… Chë sciè maurittë n’auta vota ancora!… Ménu malë ca cë l’hannë cancëllatë ‘ncopp’a lë manëfèštë “  Cëtà Ciardinë “ , zë në sarannë accortë ca Campuaššë l’hannë fattë rëvëntà u pèggë ‘é tuttë la réggiona! E chéssa è! Mò zia Marì, salutamë a tuttë l’asséssórë e a ru sinnëchë pë primë e ricémacéllë nu’ ddu’ bèllë parólë:
 
Giuannina e zia Maria (insieme)  
– Sciollì sciollà, salutamë a tuttë lë cunzigliérë, asséssórë, sinnëchë, scribbacchinë, ‘ngignierë, giomëtrë, architéttë e archivištë e a tutta la sciénza che a lë malë ‘é Campuascë ciàmissë la zampétta e lë prijamë vivamèntë dë fa méttë finalmèntë nu parchë a ‘šta cëtà…E oh!.. spicciatëvë, nn’aspëttatë mica ca piscia la ciuétta!!!            
 1984
 
Glossario:
sciaraballe= calesse

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie vai alla sezione: Per saperne di piu'

Approvo

Cookie Policy

La presente Cookie Policy è relativa al sito http://www.ugodugo.it (“Sito”) gestito e operato dal signor Ugo D'Ugo, Via Capriglione n. - 86100 Campobasso

I cookies sono piccoli file di testo inviati all'utente dal sito web visitato. Vengono memorizzati sull’hard disk del computer, consentendo in questo modo al sito web di riconoscere gli utenti e memorizzare determinate informazioni su di loro, al fine di permettere o migliorare il servizio offerto.

Esistono diverse tipologie di cookies. Alcuni sono necessari per poter navigare sul Sito, altri hanno scopi diversi come garantire la sicurezza interna, amministrare il sistema, effettuare analisi statistiche, comprendere quali sono le sezioni del Sito che interessano maggiormente gli utenti o offrire una visita personalizzata del Sito.

Il Sito utilizza cookies tecnici e non di profilazione. Quanto precede si riferisce sia al computer dell’utente sia ad ogni altro dispositivo che l'utente può utilizzare per connettersi al Sito.

Cookies tecnici

I cookies tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio.

Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web.

Possono essere suddivisi in cookies di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookies analytics, assimilati ai cookies tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookies di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.


La disabilitazione dei cookies potrebbe limitare la possibilità di usare il Sito e impedire di beneficiare in pieno delle funzionalità e dei servizi presenti sul Sito. Per decidere quali accettare e quali rifiutare, è illustrata di seguito una descrizione dei cookies utilizzati sul Sito.

Tipologie di cookies utilizzati

Cookies di prima parte:

I cookies di prima parte (ovvero i cookies che appartengono al sito dell’editore che li ha creati) sono impostati dal sito web visitato dall'utente, il cui indirizzo compare nella finestra URL. L'utilizzo di tali cookies ci permette di far funzionare il sito in modo efficiente e di tracciare i modelli di comportamento dei visitatori.

Cookies di terzi:

I cookies di terzi sono impostati da un dominio differente da quello visitato dall'utente. Se un utente visita un sito e una società diversa invia l'informazione sfruttando quel sito, si è in presenza di cookies di terze parti.

Cookies di sessione:
I c.d. ‘cookies di sessione’ sono memorizzati temporaneamente e vengono cancellati quando l’utente chiude il browser. Se l’utente si registra al Sito, può utilizzare cookies che raccolgono dati personali al fine di identificare l’utente in occasione di visite successive e di facilitare l'accesso - login al Sito (per esempio conservando username e password dell’utente) e la navigazione sullo stesso. Inoltre Open Source Solutions utilizza i cookies per finalità di amministrazione del sistema. Il Sito potrebbe contenere link ad altri siti. Open Source Solutions non ha alcun accesso o controllo su cookies, web bacon e altre tecnologie di tracciamento usate sui siti di terzi cui l’utente può accedere dal Sito, sulla disponibilità, su qualsiasi contenuto e materiale che è pubblicato o ottenuto attraverso tali siti e sulle relative modalità di trattamento dei dati personali; Open Source Solutions a questo proposito, considerata la mole di tali siti terzi, declina espressamente ogni relativa responsabilità. L’utente dovrebbe verificare la privacy policy dei siti di terzi cui accede dal Sito per conoscere le condizioni applicabili al trattamento dei dati personali poiché la Privacy Policy di Open Source Solutions si applica solo al Sito come sopra definito.

Cookies persistenti:

I cookies persistenti sono memorizzati sul dispositivo degli utenti tra le sessioni del browser, consentendo di ricordare le preferenze o le azioni dell'utente in un sito. Possono essere utilizzati per diversi scopi, ad esempio per ricordare le preferenze e le scelte quando si utilizza il Sito.


Cookies essenziali:

Questi cookies sono strettamente necessari per il funzionamento del Sito. Senza l'uso di tali cookies alcune parti del Sito non funzionerebbero. Comprendono, ad esempio, i cookies che consentono di accedere in aree protette del Sito. Questi cookies non raccolgono informazioni per scopi di marketing e non possono essere disattivati.

Cookies funzionali:

Questi cookies servono a riconoscere un utente che torna a visitare il Sito. Permettono di personalizzare i contenuti e ricordate le preferenze (ad esempio, la lingua selezionata o la regione). Questi cookies non raccolgono informazioni che possono identificare l'utente. Tutte le informazioni raccolte sono anonime.

Cookies di condivisone sui Social Network:

Questi cookies facilitano la condivisione dei contenuti del sito attraverso social network quali Facebook e Twitter. Per prendere visione delle rispettive privacy e cookies policies è possibile visitare i siti web dei social networks. Nel caso di Facebook e Twitter, l'utente può visitare https://www.facebook.com/help/cookies e https://twitter.com/privacy.

Nello specifico, si riporta di seguito la lista dei principali cookies utilizzati sul Sito e relative descrizioni e funzionalità, compresa la durata temporale.

1) Tipologia di Cookie Prima parte Funzionale
Provenienza Ugo D'Ugo
Finalità Recuperare le impostazioni dell'utente (salvare la sessione dell'utente e ricordare alcune impostazioni come le impostazioni di accessibilità)
Durata Cookie persistente
   
2) Tipologia di Cookie Prima parte - Funzionale
Provenienza Ugo D'Ugo
Finalità Memorizzare il luogo dell'utente e ricordare le impostazioni di lingua (in forma anonima)
   
3) Tipologia di Cookie Prima parte - Funzionale
Provenienza Ugo D'Ugo
Finalità Personalizzare il contenuto della pagina a seconda del dispositivo utilizzato dall'utente, delle sue scelte e delle impostazioni (in forma anonima)

Come modificare le impostazioni sui cookies

La maggior parte dei browser accetta automaticamente i cookies, ma l’utente normalmente può modificare le impostazioni per disabilitare tale funzione. E' possibile bloccare tutte le tipologie di cookies, oppure accettare di riceverne soltanto alcuni e disabilitarne altri. La sezione "Opzioni" o "Preferenze" nel menu del browser permettono di evitare di ricevere cookies e altre tecnologie di tracciamento utente, e come ottenere notifica dal browser dell’attivazione di queste tecnologie. In alternativa, è anche possibile consultare la sezione “Aiuto” della barra degli strumenti presente nella maggior parte dei browser.


E' anche possibile selezionare il browser che utilizzato dalla lista di seguito e seguire le istruzioni: - Internet Explorer; - Chrome; - Safari; - Firefox; - Opera. Da dispositivo mobile: - Android; - Safari; - Windows Phone; - Blackberry.

Per maggiori informazioni sui cookie e per gestire le preferenze sui cookie (di prima e/o terza parte) si invitano gli utenti a visitare anche la piattaforma www.youronlinechoices.com. Si ricorda però che la disabilitazione dei cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del Sito e/o limitare il servizio offerto da Ugo D'Ugo.