Indietro
Avanti »

Lë cuntàriéllë dë Vittorië
 
Vittorië, cacciatorë d’autë tiémpë, té’ u vizië ‘é fëssijà la gèntë dë paésë e spissë    arraccónta fëssarìë.
Fu l’autàiérë chë në sparattë una, mèntrë faciavamë culaziona sott’a na cèrqua affianchë a nu štradónë. U fattë è quištë ed è assai’ spassusë:
“ Cë štèa na vóta a Ripa n’omë chë zë mbriacavë tuttë lë sérë.
‘Štu tizië zë chiamavë Cola e la mugliéra zë chiamavë, manchë a farla appòšta, Cólétta.
 A chille tiémpë lë càsërë, spècië chéllë dë lë povërë opéràië e cuntarinë, évënë pùurèllë: tënèanë massëmë nu parë ‘é štanzuléllë e ‘ntënèanë cèssë.
 La cummeretà zë la mëttèanë sott’u liéttë o ‘nnascunnènnëla rént’a la culunnètta.
Lë surgë facèanë da patrunë réntr’a lë càsërë e pë cumbàttërlë zë mëttèanë lë tagliolë kë l’ésca.
Mó, na séra, Cola rëncasàttë ‘mbriachë fràcëtë e aštiéntë riuscèttë a trùuà la vija dë la casa. Zë ficchiàttë a liéttë e carèttë addùrmitë.
Ròppë nu pòchë ‘é tiémpë, sëntèttë la nëcëssetà ‘é fa nu pòchë r’àcqua. Zë auzàttë e a u scurë mënàttë la manë pë piglià u pisciaturë. Affërràttë na cósa ‘ntèrra e pisciattë  Cóla a funtanèlla.
Ma ‘mbriachë cummë štèa, zë muvèa a dritta e a manchë, ca ‘nzë rëggèa ’n piédë. Quannë ‘é bòttë rèttë n’allùcchë ca pòchë cë mancàttë ca nnë svigliassë tuttë u paésë : “ Ahjé Colë! Ahjé Colë! lu ndindànguëlë rént’a la tagliolë!”.
La muglièra zë svigliàttë dë soprassaltë e aštumàttë: “ Të z’ada štëccuà, ‘qquëscì ‘ntë ‘mbriéchë cchiù! “
                                          *   *   *
Štammatina zë në vè rërènnë Vittorië e më dicë: aspiéttë ca të voglië ‘rràccuntà ‘štu fattë chë m’ha rittë ‘Ntonië u farmacištë iérësséra a la Casina.
“ Štèa sèmpë a Ripa na cocchia ‘é cuntarinë chë zë chiamavënë Cola e Colétta.
Évënë ddu’ chë avèanë passatë la tréntina. Évënë gurùte sèmpë bona salùtë. Mò capëtàttë ca Colétta zë mëttèttë a liéttëë  e zë lamëntavë ca lë facèa malë la panza. Subbëtë Cólë corrë a chiamà u miérëchë, il quale va e le ordina un crištiérë, chë chiamë ‘nterocrisme.
Lë rà na buština e órdëna dë sciògliërla rént’all’acqua tiépëda. Mò Cóla chë nnë tënèa u štrumèntë pë fa u crištiérë va da u farmacistë p’u accattà e ‘Ntonië lë cérca millë lirë.
U giovënë vërènnë ca cuštavë troppë, dicèttë: - donn’Anto’ më fiè vëdè cómë fënzionë? - e ‘Ntonië, u farmacistë, ciù fa vërè.
Cóla ca zë crërévë assaië saputë e a furbizia nn’éva cchiù féssë ‘ell’àutë, rëngrazia e zë në va. Corrë ‘ncampagna e piglia la pompa pë menà l’acqua a la vigna. Torna a la casa e dicë a la mugliéra: - Zittë Colétta ca mó të faccë avëzà-.
Sciacqua la pompa, la rëégne r’acqua e cë squaglia réntrë la buština chë l’ha ratë u miérëchë.
Rëvà da la mugliéra e dicë: - ‘pprëparëtë Colétta !-. Cóletta zë méttë ‘nculë pëzunë e Cólë piglië la mira e ficchia u cannuóttë ‘n culë a la mugliéra e ‘ncumènza a pumpà: Tatàn,tatàn,tatà. La mugliéra zë méttë alluccà – Bastë Cólë ca mó me šchiéttë! Bastë Colë ca mò më šchiéttë!- e Cólë a calmarla – Zittë Cólétta ca të faccë avëzà-. E intantë cuntinuavë a pumpà cummë s’avéssa mënà l’acqua a nu tummëlë ‘é vigna:
 Tatà,tatàn,tatàn,tatà… Tatàn , tatàn, tatà..Tàtà,tàtàn,tàtàn,tàtà….
Cólétta alluccavë ancora cchiù fortë- Bastë Cólë! Bastë Cólë, mò më šchiéttë!- e Cóla ancora – Zitta Cólétta ca mó të faccë avëzà- e cuntinuavë a pumpà: tatàn tatà, tatàn tatà, tatan, tatà e chélla povera Cólétta ancora alluccava – Basté Cólë, basté Cólë! Colë ca mo më šchiéttë! Cólë mó më šchiéttë!Mò më šchiéttë!..-.
Cólë allora ‘mbrëssiunàtësë da u dulórë chë la móglië lamëntava, vo’i’ vërè fin’ addò è arrëvata la mërëcina e fa ca vo’ ‘uardà réntr’a u buchë d’u cule: Léva u canniéllë e fa ca vo’ ‘uardà réntrë…ma nn’arriva a lëvà u tubbë ca lë vè na scrëzzàta ‘nfaccia chë lë cagnë lë cunnutàtë e  allùcca Cólë mó: -Cólétta, Cólétta mammë comé stié ‘mbérézzatë!-.
Cèrtë ca štammatina Vittorië ci ha fattë piscià sottë pë lë rësatë.  

Indietro
Avanti »

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie vai alla sezione: Per saperne di piu'

Approvo

Cookie Policy

La presente Cookie Policy è relativa al sito http://www.ugodugo.it (“Sito”) gestito e operato dal signor Ugo D'Ugo, Via Capriglione n. - 86100 Campobasso

I cookies sono piccoli file di testo inviati all'utente dal sito web visitato. Vengono memorizzati sull’hard disk del computer, consentendo in questo modo al sito web di riconoscere gli utenti e memorizzare determinate informazioni su di loro, al fine di permettere o migliorare il servizio offerto.

Esistono diverse tipologie di cookies. Alcuni sono necessari per poter navigare sul Sito, altri hanno scopi diversi come garantire la sicurezza interna, amministrare il sistema, effettuare analisi statistiche, comprendere quali sono le sezioni del Sito che interessano maggiormente gli utenti o offrire una visita personalizzata del Sito.

Il Sito utilizza cookies tecnici e non di profilazione. Quanto precede si riferisce sia al computer dell’utente sia ad ogni altro dispositivo che l'utente può utilizzare per connettersi al Sito.

Cookies tecnici

I cookies tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio.

Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web.

Possono essere suddivisi in cookies di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookies analytics, assimilati ai cookies tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookies di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.


La disabilitazione dei cookies potrebbe limitare la possibilità di usare il Sito e impedire di beneficiare in pieno delle funzionalità e dei servizi presenti sul Sito. Per decidere quali accettare e quali rifiutare, è illustrata di seguito una descrizione dei cookies utilizzati sul Sito.

Tipologie di cookies utilizzati

Cookies di prima parte:

I cookies di prima parte (ovvero i cookies che appartengono al sito dell’editore che li ha creati) sono impostati dal sito web visitato dall'utente, il cui indirizzo compare nella finestra URL. L'utilizzo di tali cookies ci permette di far funzionare il sito in modo efficiente e di tracciare i modelli di comportamento dei visitatori.

Cookies di terzi:

I cookies di terzi sono impostati da un dominio differente da quello visitato dall'utente. Se un utente visita un sito e una società diversa invia l'informazione sfruttando quel sito, si è in presenza di cookies di terze parti.

Cookies di sessione:
I c.d. ‘cookies di sessione’ sono memorizzati temporaneamente e vengono cancellati quando l’utente chiude il browser. Se l’utente si registra al Sito, può utilizzare cookies che raccolgono dati personali al fine di identificare l’utente in occasione di visite successive e di facilitare l'accesso - login al Sito (per esempio conservando username e password dell’utente) e la navigazione sullo stesso. Inoltre Open Source Solutions utilizza i cookies per finalità di amministrazione del sistema. Il Sito potrebbe contenere link ad altri siti. Open Source Solutions non ha alcun accesso o controllo su cookies, web bacon e altre tecnologie di tracciamento usate sui siti di terzi cui l’utente può accedere dal Sito, sulla disponibilità, su qualsiasi contenuto e materiale che è pubblicato o ottenuto attraverso tali siti e sulle relative modalità di trattamento dei dati personali; Open Source Solutions a questo proposito, considerata la mole di tali siti terzi, declina espressamente ogni relativa responsabilità. L’utente dovrebbe verificare la privacy policy dei siti di terzi cui accede dal Sito per conoscere le condizioni applicabili al trattamento dei dati personali poiché la Privacy Policy di Open Source Solutions si applica solo al Sito come sopra definito.

Cookies persistenti:

I cookies persistenti sono memorizzati sul dispositivo degli utenti tra le sessioni del browser, consentendo di ricordare le preferenze o le azioni dell'utente in un sito. Possono essere utilizzati per diversi scopi, ad esempio per ricordare le preferenze e le scelte quando si utilizza il Sito.


Cookies essenziali:

Questi cookies sono strettamente necessari per il funzionamento del Sito. Senza l'uso di tali cookies alcune parti del Sito non funzionerebbero. Comprendono, ad esempio, i cookies che consentono di accedere in aree protette del Sito. Questi cookies non raccolgono informazioni per scopi di marketing e non possono essere disattivati.

Cookies funzionali:

Questi cookies servono a riconoscere un utente che torna a visitare il Sito. Permettono di personalizzare i contenuti e ricordate le preferenze (ad esempio, la lingua selezionata o la regione). Questi cookies non raccolgono informazioni che possono identificare l'utente. Tutte le informazioni raccolte sono anonime.

Cookies di condivisone sui Social Network:

Questi cookies facilitano la condivisione dei contenuti del sito attraverso social network quali Facebook e Twitter. Per prendere visione delle rispettive privacy e cookies policies è possibile visitare i siti web dei social networks. Nel caso di Facebook e Twitter, l'utente può visitare https://www.facebook.com/help/cookies e https://twitter.com/privacy.

Nello specifico, si riporta di seguito la lista dei principali cookies utilizzati sul Sito e relative descrizioni e funzionalità, compresa la durata temporale.

1) Tipologia di Cookie Prima parte Funzionale
Provenienza Ugo D'Ugo
Finalità Recuperare le impostazioni dell'utente (salvare la sessione dell'utente e ricordare alcune impostazioni come le impostazioni di accessibilità)
Durata Cookie persistente
   
2) Tipologia di Cookie Prima parte - Funzionale
Provenienza Ugo D'Ugo
Finalità Memorizzare il luogo dell'utente e ricordare le impostazioni di lingua (in forma anonima)
   
3) Tipologia di Cookie Prima parte - Funzionale
Provenienza Ugo D'Ugo
Finalità Personalizzare il contenuto della pagina a seconda del dispositivo utilizzato dall'utente, delle sue scelte e delle impostazioni (in forma anonima)

Come modificare le impostazioni sui cookies

La maggior parte dei browser accetta automaticamente i cookies, ma l’utente normalmente può modificare le impostazioni per disabilitare tale funzione. E' possibile bloccare tutte le tipologie di cookies, oppure accettare di riceverne soltanto alcuni e disabilitarne altri. La sezione "Opzioni" o "Preferenze" nel menu del browser permettono di evitare di ricevere cookies e altre tecnologie di tracciamento utente, e come ottenere notifica dal browser dell’attivazione di queste tecnologie. In alternativa, è anche possibile consultare la sezione “Aiuto” della barra degli strumenti presente nella maggior parte dei browser.


E' anche possibile selezionare il browser che utilizzato dalla lista di seguito e seguire le istruzioni: - Internet Explorer; - Chrome; - Safari; - Firefox; - Opera. Da dispositivo mobile: - Android; - Safari; - Windows Phone; - Blackberry.

Per maggiori informazioni sui cookie e per gestire le preferenze sui cookie (di prima e/o terza parte) si invitano gli utenti a visitare anche la piattaforma www.youronlinechoices.com. Si ricorda però che la disabilitazione dei cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del Sito e/o limitare il servizio offerto da Ugo D'Ugo.