LË SICCHIË DË LA MUNNEZZA

zia Maria
 - Mannaggia u sanghë dë la viccia cotta,’štë quattë fëtiéntë ‘ncopp’a u cumunë nn’avèanë chë fa, nn’ abbaštavënë lë palë dë la lucia, lë cascèttë dë la vërdura, lë motocëclèttë, lë vèspë, l’apë e lë ranocchië e lë ciuéttë dë lë mugliérë lorë,mannaggia a chi l’è….; ma të fannë proipëta aštumà ‘ssë fëtëntunë, mo ci hannë missë purë lë sicchië dë la munnezza ‘ncopp’a lë marciappiérë. A vištë ca so’ larghë, parënë fëttuccë ‘é mutandë. Già pë cë cammënà tiè ra fa l’equilibrištë,pëcchè së ‘n zia ma’ ‘ntë šta attiéntë, va funì dë mussë ‘n tèrra pë troppë chë so’ štrittë.
Giuannina  
-Pëcché chë t’è succiéssë ca šta ‘nguiatata appéna matina?
 zia Maria     
-Cë l’haië kë ‘ssë fëtiéntë chë hannë fattë méttë lë sicchiunë dë la munnézza ‘ncopp’a lë marciappiérë.
 Giuannina
- E chillë cë l’hannë fattë méttë ca dicë c’hanna sparagnà.
 zia Maria  
-E sì, pérciò hannë auméntatë la tassa dë la munnézza, mo më spiéchë, mè haië capitë, haië capitë…So’ jutë a ‘ccattà ddù bëttunë a la mërciarija pëssott’a lë Cappuccinë ca l’haia méttë’ a chélla vëštarèlla chë rëvutaië a nëpotëma iérësséra. Sa chéssë so’ figliolë, vuonnë j’ kë la moda e po’cumm’hanna fa lë povërë patrë kë nu štëpëndiuccë, allorë unë z’ha da ‘rrangià: la rrobba vècchia la rëggirë, lë cagnë modèllë, magarë ci attacchë na pèzza ‘nnanzë e nu corë ‘n culë, ciallonghë u spacchë chë fa vëré mèglië lë cossë, sa cumm’è, mò z’ausë. A lë tiempë mi’, cummara Giuanni’,lë vèštë z’ausavënë fin’a ncopp’a lë calëcagnë e sulë lë mugliérë dë lë signurë, cummë fussë la cuntéssa Mascillë, ‘nsomma chéllë chë jiënë kë l’ogna pëttatë, zë putivënë përméttë a massëmë dë purtà na rósa miéz’a la scullatura dë lë ménnë, ma chë appéna appéna z’éva vëré. Ma nu’ sciè pazzë; t’jva përméttë ca sa ‘ddò të facév’arruà la bonalma dë tatë.
 Giuannina
-Zia Marì, ma pëcché štivë nguiatata?
 zia Maria     
-A scinë, ciarraggionë, ménu malë ca quannë vérë a té më passë la zélla. Scinë,të štévë dicènnë ch’éva juta a la mërciarija a ‘ccattà lë bëttunë.Ev’arruatë quascë vicinë a ru néozië dë Buccë , ca pë passà më so’ avut’azzëccà dë cchiù vèrzë u murë e më so’ scarciatë la vèsta mbaccë a u sicchië dë la munnézza. Mannaggia a chi lë sona lë campanë a lórë chë cë l’hannë fattë méttë!
 Giuannina
Cë lë mëttéssë a lórë réntr’au sicchië, zia Marì, a ‘ssë quattë capallértë.
 zia Maria  
-A capammontë mënivë n’umacchiónë, n’autu cuzzalë pur’issë ca nën canoscë la docaziona.
 Giuannina   
-Quannë javamë uagliunë nu’, la signora maéštra pë prima cosa cë ‘nzignavë ch’avama rëspëttà a lë cchiù gruossë e a lë masculillë lë ricévë” quanno passato doveto cedero il passe a le signore como puro quanno saglito su l’atobusso doveto daro il poste a le perzone anziane e massimamento a le signoro”. Mò chi të lu rà lu postë zia Marì, avissë voglië dë schiattà ncuorpë ca nën zë smuóvënë e nën pajënë manchë u biglièttë. Chi të la nségna cchiù la docaziona.Massëmë të fannë passà ‘nnantë ca t’hanna štruscià pë ‘rrétë,’ssë sbrëugnatë malëdittë; ru ha vištë u film aiérësséra a la televisciona?
 zia Maria    
-Jamë ricènnë u fattë: ‘ncoppa mënivë u cuzzalë ca së nën më  stéva attiéntë më sbalanzavë rént’u sicchië, a dèštra tënévë u sicchië dë la munnézza, a siništra d’u cuzzalë cë stéva na machëna ‘ncopp’au marciappiérë e tratatacchë z’è sgarrata la vèšta.
 Giuannina
-Maronna mè’, zia Marì, po’ cummë scié fattë a rëmënì ‘nsi qua  ngoppë kë la vèšta sgarrata?
 zia Maria  
-Eh, cummë so fattë? Ménu malë ca là vicinë cë šta chélla bona fémmëna ‘é Farazzanë chë té la cantina,’ccuscì so’ éntrata là,më ha ratë aghë, filë e rëtalë e sennò avèa fa vëré pur’i’ la cossa a la vicchiaia cummë a lë ballérinë d’u tiatrë.
 Giuannina
-Maronna mè, chë scì bënërétta, chë ciaèsse’ cummënèntë! Ma la ‘uardia ca zë méttë pë la vijë d’u cëmëtérë nnë la višta la machëna?
 zia Maria
-Sì, chiss’autë fatiaturë, cummara mè’,fannë lëvà lë machënë: Aspiéttë ca mò vé... Së lorë so’ lë primë a pusarcëla. Fra pochë na povëra fémmëna appierata o nu povërë criaturë z’ha da méttë lë scéllë cumm’a l’angiulillë e quannë trovë nu pisciaturë ‘é chissë ‘nnantëpiéttë ha ra aprì lë scénnë e ci ha ra zumpà ‘ncoppë.
 Giuannina
E scì, è vérë tra pochë l’uommënë nnë nascënë cchiù lë fannë artificialë,hannë fattë già lë machënë chë parlënë, chë të fannë lë zruizië…Mò quannë fosë? Aiérë, ‘ncopp’a ru giurnalë ‘n cë štèa scrittë ca së nu mascurë zë vo’ figlià ru po’ fa pur’issë nu ninnë!Gésù,Giusèppe, Sant’Anne e Maria ch’avéma sëntì oggë!
 zia Maria
-Cummà ru munnë è sciutë pazzë! Mò tra pochë së ‘ulémë cammënà spënziëratë c’éma méttë u motorinë ‘nculë, como a l’alicottera. Ha capitë tu? E chéssa è.
 Giuannina
-Scinë ciarraggionë zia Marì, i’ già ru tènghë ‘pprënutatë nu pazziariéllë ‘é chissë.Ma tu nnë lë sa ch’è succiéssë l’ata séra pë ‘ngopp’a Via XXIV Maggë?
 zia Maria
-Nonë, ch’è succiéssë, ‘n saccë niéntë.
 Giuannina
-Addusëra.Na povëra fémmëna ch’éva scégnë a Campuaššë pë lë fattë suo’, cammënava affianchë affianchë a lë ciardëniéllë chë hannë fattë pë là, ha vištë tu?.. datësë ca quillë zëchillë ‘é marciappiérë éva ‘ccupatë, quannë ‘é bottë nn’ sbuchë nu scazzusiéllë dë ‘uaglionë, nu sazzuoppëlë, kë nu motorinë e ‘n zë l’è ‘ccuota sottë.
A la fina ‘llu birbantë nnë jia truannë paglia pë ciéntë cavallë cundicènnë ca cë tënèa raggionë , ca ‘nzë camina mmiéz’a la vija , ca së éssa ‘ncë stèa là issë nn’ carivë. A ‘lla povëra fémmëna,zia Marì, l’hannë purtata a u spëralë ca lë facèa malë la coccia, e va vëré stammatina, nën vérë u manëfèštë ch’è morta la pùurèlla.
 zia Maria
-Maronna mè’, chi éva chéssa?Ma virë tu chë të succérë. Lë mannassërë a scatënà lë patrë a ‘ssë ‘uagliunë, vërissë së po’  issënë truannë lë motorinë e tuttë lë saéttë chë nn’ lë schiarichënë.
 Giuannina        
-Eh zia Marì, ma nu povërë patrë, na povëra mamma,chë hara fa kë ‘ssë ‘uagliunë. E së chissë mò, ogni minima cósa të mënaccënë ca zë në vannë ra la casa!
 zia Maria
-E sì chéssa avama fa nu’. Lë taccaratë të lë facévnë arruà finë a rént’all’ossëra.Të cutëravënë, pë’ la Maiella!
 Giuannina
-E chéss’autë purcëlluccë dë lë fémmënë, zia Marì, andò lë mittë  a ‘ssë pupattèllë? Nn’ lë virë ca so’ tuttë lorë pë ‘ncopp’a ‘ssë pisciaturë? E po’ lë virë kë ciértë sigarië mmocchë .Chë sciatë maldéttë, jatë a fa la cauzétta , u rëcamë!
 zia Maria
-Comunquë cummà turnannë a u marciappiérë la colpa ‘é chi è? E’ sèmpë d’u Cumunë ca chë tuttë quillë larghë ca tënèa pë  XXIV Maggë ‘nci ha fattë nu marciappiérë décèntë e addo’ cë šta ‘llu pucariéllë cë fa purë apparchiggià a chillë dë la réggiona.
 Giuannina
-Vì e ché bèll’èsèmpië chë rannë chissë!
 zia Maria
-E lë ‘uardië po’ a chi vannë a fa lë contrabbënziunë, a chi lë vannë a fa? Sulë a cacché povërë crištë ca zë férmë nu mumèntë andò nnë rà fastirië a nisciunë. Mè cummà, cë vërémë roppë, àssëmë attaccà ‘ssë bëttunë ca chélla nënnélla zë l’ha méttë’ ’štaséra la vëštarèlla.
 Giuannina
-Eh mò, té’ tanta vèštë réntr’a la cascia aspèttë proipëta chéssa nëpotëta.
 zia Maria
-Scinë, ma sa chélla vo fa vëré ‘ssu nuovë modèllë pëcché hanna fa na fëšticciola tra cumpagnë.
 Giuannina
-Më meraviglië ca nën l’hannë fattë a la scola ‘ssa fèšta. Mò hannë pigliatë s’abbëtudënë dë fa cumpléannë e onomastchë: Pënzassërë a farlë šturià, ca nën puortënë ma’ lezzionë a la casa.
 zia Maria
-Cià’ cummà, cë vërémë roppë. Sa, roppë magnatë viéttë a piglià na tazzulella ‘é café. Fa mënì purë a cumpà Pasqualë ca cë facémë ddu’ rësatë.
 Giuannina
-Cia’ zia Marì, arrëvërércë.
zia Maria    
-Arrëvërércë.
 
1980

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie vai alla sezione: Per saperne di piu'

Approvo

Cookie Policy

La presente Cookie Policy è relativa al sito http://www.ugodugo.it (“Sito”) gestito e operato dal signor Ugo D'Ugo, Via Capriglione n. - 86100 Campobasso

I cookies sono piccoli file di testo inviati all'utente dal sito web visitato. Vengono memorizzati sull’hard disk del computer, consentendo in questo modo al sito web di riconoscere gli utenti e memorizzare determinate informazioni su di loro, al fine di permettere o migliorare il servizio offerto.

Esistono diverse tipologie di cookies. Alcuni sono necessari per poter navigare sul Sito, altri hanno scopi diversi come garantire la sicurezza interna, amministrare il sistema, effettuare analisi statistiche, comprendere quali sono le sezioni del Sito che interessano maggiormente gli utenti o offrire una visita personalizzata del Sito.

Il Sito utilizza cookies tecnici e non di profilazione. Quanto precede si riferisce sia al computer dell’utente sia ad ogni altro dispositivo che l'utente può utilizzare per connettersi al Sito.

Cookies tecnici

I cookies tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio.

Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web.

Possono essere suddivisi in cookies di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookies analytics, assimilati ai cookies tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookies di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.


La disabilitazione dei cookies potrebbe limitare la possibilità di usare il Sito e impedire di beneficiare in pieno delle funzionalità e dei servizi presenti sul Sito. Per decidere quali accettare e quali rifiutare, è illustrata di seguito una descrizione dei cookies utilizzati sul Sito.

Tipologie di cookies utilizzati

Cookies di prima parte:

I cookies di prima parte (ovvero i cookies che appartengono al sito dell’editore che li ha creati) sono impostati dal sito web visitato dall'utente, il cui indirizzo compare nella finestra URL. L'utilizzo di tali cookies ci permette di far funzionare il sito in modo efficiente e di tracciare i modelli di comportamento dei visitatori.

Cookies di terzi:

I cookies di terzi sono impostati da un dominio differente da quello visitato dall'utente. Se un utente visita un sito e una società diversa invia l'informazione sfruttando quel sito, si è in presenza di cookies di terze parti.

Cookies di sessione:
I c.d. ‘cookies di sessione’ sono memorizzati temporaneamente e vengono cancellati quando l’utente chiude il browser. Se l’utente si registra al Sito, può utilizzare cookies che raccolgono dati personali al fine di identificare l’utente in occasione di visite successive e di facilitare l'accesso - login al Sito (per esempio conservando username e password dell’utente) e la navigazione sullo stesso. Inoltre Open Source Solutions utilizza i cookies per finalità di amministrazione del sistema. Il Sito potrebbe contenere link ad altri siti. Open Source Solutions non ha alcun accesso o controllo su cookies, web bacon e altre tecnologie di tracciamento usate sui siti di terzi cui l’utente può accedere dal Sito, sulla disponibilità, su qualsiasi contenuto e materiale che è pubblicato o ottenuto attraverso tali siti e sulle relative modalità di trattamento dei dati personali; Open Source Solutions a questo proposito, considerata la mole di tali siti terzi, declina espressamente ogni relativa responsabilità. L’utente dovrebbe verificare la privacy policy dei siti di terzi cui accede dal Sito per conoscere le condizioni applicabili al trattamento dei dati personali poiché la Privacy Policy di Open Source Solutions si applica solo al Sito come sopra definito.

Cookies persistenti:

I cookies persistenti sono memorizzati sul dispositivo degli utenti tra le sessioni del browser, consentendo di ricordare le preferenze o le azioni dell'utente in un sito. Possono essere utilizzati per diversi scopi, ad esempio per ricordare le preferenze e le scelte quando si utilizza il Sito.


Cookies essenziali:

Questi cookies sono strettamente necessari per il funzionamento del Sito. Senza l'uso di tali cookies alcune parti del Sito non funzionerebbero. Comprendono, ad esempio, i cookies che consentono di accedere in aree protette del Sito. Questi cookies non raccolgono informazioni per scopi di marketing e non possono essere disattivati.

Cookies funzionali:

Questi cookies servono a riconoscere un utente che torna a visitare il Sito. Permettono di personalizzare i contenuti e ricordate le preferenze (ad esempio, la lingua selezionata o la regione). Questi cookies non raccolgono informazioni che possono identificare l'utente. Tutte le informazioni raccolte sono anonime.

Cookies di condivisone sui Social Network:

Questi cookies facilitano la condivisione dei contenuti del sito attraverso social network quali Facebook e Twitter. Per prendere visione delle rispettive privacy e cookies policies è possibile visitare i siti web dei social networks. Nel caso di Facebook e Twitter, l'utente può visitare https://www.facebook.com/help/cookies e https://twitter.com/privacy.

Nello specifico, si riporta di seguito la lista dei principali cookies utilizzati sul Sito e relative descrizioni e funzionalità, compresa la durata temporale.

1) Tipologia di Cookie Prima parte Funzionale
Provenienza Ugo D'Ugo
Finalità Recuperare le impostazioni dell'utente (salvare la sessione dell'utente e ricordare alcune impostazioni come le impostazioni di accessibilità)
Durata Cookie persistente
   
2) Tipologia di Cookie Prima parte - Funzionale
Provenienza Ugo D'Ugo
Finalità Memorizzare il luogo dell'utente e ricordare le impostazioni di lingua (in forma anonima)
   
3) Tipologia di Cookie Prima parte - Funzionale
Provenienza Ugo D'Ugo
Finalità Personalizzare il contenuto della pagina a seconda del dispositivo utilizzato dall'utente, delle sue scelte e delle impostazioni (in forma anonima)

Come modificare le impostazioni sui cookies

La maggior parte dei browser accetta automaticamente i cookies, ma l’utente normalmente può modificare le impostazioni per disabilitare tale funzione. E' possibile bloccare tutte le tipologie di cookies, oppure accettare di riceverne soltanto alcuni e disabilitarne altri. La sezione "Opzioni" o "Preferenze" nel menu del browser permettono di evitare di ricevere cookies e altre tecnologie di tracciamento utente, e come ottenere notifica dal browser dell’attivazione di queste tecnologie. In alternativa, è anche possibile consultare la sezione “Aiuto” della barra degli strumenti presente nella maggior parte dei browser.


E' anche possibile selezionare il browser che utilizzato dalla lista di seguito e seguire le istruzioni: - Internet Explorer; - Chrome; - Safari; - Firefox; - Opera. Da dispositivo mobile: - Android; - Safari; - Windows Phone; - Blackberry.

Per maggiori informazioni sui cookie e per gestire le preferenze sui cookie (di prima e/o terza parte) si invitano gli utenti a visitare anche la piattaforma www.youronlinechoices.com. Si ricorda però che la disabilitazione dei cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del Sito e/o limitare il servizio offerto da Ugo D'Ugo.