‘NCURNATÈLLA E LA SÈRPA BÉLLINA

Štèa na vóta na ‘uagliona assà bèlla e brava chë abbëtava a na massaria pëssott’ a la funtana d’u Murtarièllë.
La mamma l’avèa missë nomë ‘Ncurnata a dévózionë a la Maronna dë lë Muntë.
Èva ancóra nënnélla ‘é cinchë annë šta ‘uagliona, quannë la mamma murèttë e  essa jèttë a vivë kë lë nònnë.
Mò lë vicchiariéllë lë ‘nzignàvënë tanta cósë bèllë, lë ricèanë ca éva aiutà a lë vècchië,  éva rëspëttà a le cchiù gruossë; inzomma cërcavënë ‘é ràrlë na ducazióna cumm’a Ddijë cumanna.
La uagliona, finchè è štata kë lë nònnë, è štata bóna.
Mò succërèttë ca u patrë, ch’éva ancora giovënë, zë ulèttë rënzurà kë n’ata fémmëna e, manchë a farl’appošta, ‘štu povërë ómë acchiappattë a na štrèja, ma la cchiù štrèja ca cë putéssë šta pë Campuaššë.
‘Šta fémmëna pë prima cósa dicèttë a u maritë dë jrz’a rëpiglià la figlia da lë viécchië ca cë la vulèa  rà éssa la docaziona, ca lë viécchië ‘n zo’ buonë..
E accusì zë la purtattë a la casa la ‘uagliona e nu pochë a la vóta la mëttèttë a fa tuttë lë zrùizië cchiù pësantë: a fa la culàta, a fa lë piàttë e po’, kë la scusa ca a la scola éva ciucciarèlla, la lévattë da la scóla e la mettèttë appriéssë a lë pècurë.
Passannë poca miscë e ‘šta fémmena facèttë a litë kë la sòcëra d’u maritë e caštegattë la uagliona ca nn’éva  j’ cchiù a vëré la nonna. Immaggëna tu cummë zë sëntèttë sóla  la povera nënnélla sènza la nonna, ch’éva la perzóna chë la vulèa cchiù bbéne ‘e tuttë!
La ‘uagliona , pérò, ci jva lu štéssë,  ‘é nascuoštë addó la nonna ; ma nu jùornë la štrèja la scuprèttë e lë facèttë rà nu sacchë ‘e mazzatë da quillu ‘gnàfiéllë d’u patrë, cundicènnëlë ca nnë la ubberija abbaštanza.
Inzómma, pë të la fa brévë, la vita nu pochë a la vóta dëvëntàttë nu tuóssëchë pë ‘šta povëra uàglióna. Po’, pë jónta dë ruótëlë, zë mëttèttë purë ca ‘ssa fémmëna scèttë préna e lë sgràuràttë nu fratë. Àprëtë ciélë! Da ‘llu mumèntë lë rèttë  purë r’abbarà  a u ninnë e quannë quillë facèa cràpiccë z’abbuscava purë lë mazzatë.
Kë ru passà d’u tiémpë la matrèja, ‘ncumènzattë a pënzà cummë avèa ra fà pë rà tutta la rròbba a u figlië suo’. E pènza e rëpènzë e ‘ncumënzàttë a ‘nzinuà a ‘šta uagliona:” tu tié’ ra j’ a fartë mònëca”. La facèttë  ‘ndënucchià e zë facèttë  giurà ca éssa zë jia a fa mònëca, sénno’ la ‘ccëréva së nn’ ru facèa.
La guagliona, pùurèlla, apprumëttèttë tuttë chéllë chë la matrèa vulèa, purë dë aggraziarzëla.
Nu juornë purtannë lë pecura a campijà, la nénna zë ncuntrattë kë n’àtu uagliónë e ‘ncumënciàttë a paccijà inziémë. Nu pochë a la vóta ‘šte ddù uagliunë z’afféziunannë e dë nascuoštë zë facènnë fidanzatë.
Nu juornë la uagliona ricèttë a u cumpagnë:” virë ca i’ so’ apprumissë a mamma ca më vaglië a fa mònëca e i’ ‘ncë voglië j’, të voglië bbénë assaië e më voglië spusà kë tté “. U uaglionë lë dicèttë: ” pë mò jamë ‘nnantë ‘é nascuoštë, po’ quannë cë facémë cchiù grùossë a mammeta la facémë cagnà idèa “. E accusì jènnë nnnantë pë nu bèllë pochë.
Pérò lë buscijë tiénnë lë zampë córtë e datësë ca cë šta sèmpë chi ‘nzë fa lë fattë suo’, priéštë la mamma vënéttë a sapè’ u fattë.
L’acchiappattë e l’abbuffattë ‘e mazzatë. Zë facèttë ‘ppruméttë ca nn’ ru vërèa cchiù a u spósë e ca la sëttëmana ròppë éssa jva réntrë u cummèntë a farzë mònëca.
E accusì nnë putèttë cchiù vëré a ‘štu uaglionë e ròppë nu pochë trascèttë rént’a u cummèntë andò la purtattë la matrèja.
Passannë nu parë d’annë, ‘šta uagliona turnattë pë na vacanza e pë j’ a vërè lë nonnë e nu juornë ‘ncuntrattë u ‘nnammuratë. Zë salutannë e u uaglionë  lë rënnuvattë la pruméssa d’amorë, ca issë sènza ‘é éssa nën putèa campà e ca éssa facèa puccatë a farlu suffrì tantë, ròppë chë l’avèa giuratë “ étèrnë amórë “.
U uaglionë subbëtë la facèttë pèrsuasë a rëméttërzë inziémë e accusì zë jènnë a appartà a na partë, ‘rreta a ciértë cëpriéssë chë štèane addò purtavënë lë pècurë. Lë ddù uagliunë zë rappaciannë e zë rènnë appuntamèntë pë ru juornë dopë, quannë la mamma ‘scija pë j’ a vénnërë a la chiazza la mënèštra.
C’è da dicë purë ca ‘šta uagliona quannë purtavë lë pècurë a campijà avèa fattë amicizia kë na sèrpa chë tenèa la faccia cummë a nu cacciuniéllë, chë éssa l’avèa chiamatë Béllina e chéšta sèrpa nn’ lë rèa nisciunë faštirië ,  anzë quannë la vërèa la sciva ‘nnantë e zë facèa vëré cummë pë salutarla.
Arrëvattë u juornë appriéssë e lë ddù ‘nnammuratë zë ‘ncuntrannë. Zë giurannë n’auta vota étèrnë amorë; stènnë a ccórë a ccórë a ppiérë ‘é na mòrgia scagnànnëzë lë cchiù bèllë vascë dë la vita lorë e facènnë l’amorë.  
La  matina  appriéssë, la mamma ‘ncuntrattë a la chiazza la solëta ficchianasëe chë lë ricèttë  “ virë ca jérë haië vištë la munachèlla to’ parlà n’ata vota k’u signurinë…”.
Sëntènnë chéssa nutizia, a la mamma zë la pigliannë tuttë lë diavulë d’u ‘mbèrnë. Pigliattë u quartarë kë la mënèštra e zë në turnattë furia furia a la casa. Arrëvattë a la casa e nn’ la truvattë ala figliastra. Currèttë a vërè a u solëtë poštë, chë l’avèa ‘nzignatë la ficcanasë…
Là  lë truattë a tutt’ e ddu’ lë ‘nnammuratë e ‘ncùmënzàttë a ‘lluccà pèggë dë na dannata. Acchiappattë a éssa pë lë capillë  e la sbattèttë ‘ntèrra, la ignèttë ‘é mazzatë, nonoštantë ca u sposë cërcava dë dëfendërla, ma chélla éva proipa na bèštia, inzomma la malëtrattattë proipa a ‘lla  povëra uagliona.
Mò la sèrpa c’avèa sëntitë ‘llu casinë, rëcanuscèttë la vocë dë l’amica so’e allora chë të facèttë? ‘Mménattë nu frišchië putèntë chë të ‘nzurdëlliscë e dë bòtta, të radunattë cchiù ‘é millë sërpiéntë attuornë a la mamma e ‘ncumënzannë štë siérpšë a ‘tturcigliarzë tra lorë  e a auzà la capa vèrzë la matrèja ‘é Ncurnatèlla. Chélla chë nn’avèa cummë dëfènnërzë, zë luattë u màccaturë e u mënàttë ‘nnantë a lë siérpë. Ma fu tanta la paura chë zë mëttèttë ca zë në scappattë, lassannë là la figliaštra k’u sposë.
Lë ddù uagliunë zë në jènnë a la casa d’u sposë e dicènnë tutta la štoria a u patrë e a la mamma. Lë ddu’ génotorë d’u sposë la rëpurtannë da la nonna e dènnë a lë nonnë la pruméssa sincèra ca lë ddù uagliunë zë ‘ulèane ‘nzurà.
L’aiutannë a fa la ródda e accusì a la finë zë  spusannë e vëvènnë felicë e cuntiéntë e avènnë purë tanta uagliunë.
‘A quillë juornë, r’éstatë, la nénna jva sèmpë a truuà a la sèrpa Béllina.
La chiamava: “Béllina, Béllina” e la sèrpa la scija ‘nnantë e cë parlavë cummë zë po’ parlà a na sora.
Mò datësë ca cë šta sèmpë u Signorë ( scié laurat!) ca tuttë vérë e sèntë, u Signorë  apprëzzattë u cumpurtamèntë dë la sèrpa e  pë rëngraziarla dë la bbona azziona, lë facèttë crèscë lë récchië a Bellina e pèrciò u cërvonë è l’unëchë serpèntë chë parë ca té’ lë récchië e la capa cummë a na cacciunèlla pëccërélla.

 

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie vai alla sezione: Per saperne di piu'

Approvo

Cookie Policy

La presente Cookie Policy è relativa al sito http://www.ugodugo.it (“Sito”) gestito e operato dal signor Ugo D'Ugo, Via Capriglione n. - 86100 Campobasso

I cookies sono piccoli file di testo inviati all'utente dal sito web visitato. Vengono memorizzati sull’hard disk del computer, consentendo in questo modo al sito web di riconoscere gli utenti e memorizzare determinate informazioni su di loro, al fine di permettere o migliorare il servizio offerto.

Esistono diverse tipologie di cookies. Alcuni sono necessari per poter navigare sul Sito, altri hanno scopi diversi come garantire la sicurezza interna, amministrare il sistema, effettuare analisi statistiche, comprendere quali sono le sezioni del Sito che interessano maggiormente gli utenti o offrire una visita personalizzata del Sito.

Il Sito utilizza cookies tecnici e non di profilazione. Quanto precede si riferisce sia al computer dell’utente sia ad ogni altro dispositivo che l'utente può utilizzare per connettersi al Sito.

Cookies tecnici

I cookies tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio.

Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web.

Possono essere suddivisi in cookies di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookies analytics, assimilati ai cookies tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookies di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.


La disabilitazione dei cookies potrebbe limitare la possibilità di usare il Sito e impedire di beneficiare in pieno delle funzionalità e dei servizi presenti sul Sito. Per decidere quali accettare e quali rifiutare, è illustrata di seguito una descrizione dei cookies utilizzati sul Sito.

Tipologie di cookies utilizzati

Cookies di prima parte:

I cookies di prima parte (ovvero i cookies che appartengono al sito dell’editore che li ha creati) sono impostati dal sito web visitato dall'utente, il cui indirizzo compare nella finestra URL. L'utilizzo di tali cookies ci permette di far funzionare il sito in modo efficiente e di tracciare i modelli di comportamento dei visitatori.

Cookies di terzi:

I cookies di terzi sono impostati da un dominio differente da quello visitato dall'utente. Se un utente visita un sito e una società diversa invia l'informazione sfruttando quel sito, si è in presenza di cookies di terze parti.

Cookies di sessione:
I c.d. ‘cookies di sessione’ sono memorizzati temporaneamente e vengono cancellati quando l’utente chiude il browser. Se l’utente si registra al Sito, può utilizzare cookies che raccolgono dati personali al fine di identificare l’utente in occasione di visite successive e di facilitare l'accesso - login al Sito (per esempio conservando username e password dell’utente) e la navigazione sullo stesso. Inoltre Open Source Solutions utilizza i cookies per finalità di amministrazione del sistema. Il Sito potrebbe contenere link ad altri siti. Open Source Solutions non ha alcun accesso o controllo su cookies, web bacon e altre tecnologie di tracciamento usate sui siti di terzi cui l’utente può accedere dal Sito, sulla disponibilità, su qualsiasi contenuto e materiale che è pubblicato o ottenuto attraverso tali siti e sulle relative modalità di trattamento dei dati personali; Open Source Solutions a questo proposito, considerata la mole di tali siti terzi, declina espressamente ogni relativa responsabilità. L’utente dovrebbe verificare la privacy policy dei siti di terzi cui accede dal Sito per conoscere le condizioni applicabili al trattamento dei dati personali poiché la Privacy Policy di Open Source Solutions si applica solo al Sito come sopra definito.

Cookies persistenti:

I cookies persistenti sono memorizzati sul dispositivo degli utenti tra le sessioni del browser, consentendo di ricordare le preferenze o le azioni dell'utente in un sito. Possono essere utilizzati per diversi scopi, ad esempio per ricordare le preferenze e le scelte quando si utilizza il Sito.


Cookies essenziali:

Questi cookies sono strettamente necessari per il funzionamento del Sito. Senza l'uso di tali cookies alcune parti del Sito non funzionerebbero. Comprendono, ad esempio, i cookies che consentono di accedere in aree protette del Sito. Questi cookies non raccolgono informazioni per scopi di marketing e non possono essere disattivati.

Cookies funzionali:

Questi cookies servono a riconoscere un utente che torna a visitare il Sito. Permettono di personalizzare i contenuti e ricordate le preferenze (ad esempio, la lingua selezionata o la regione). Questi cookies non raccolgono informazioni che possono identificare l'utente. Tutte le informazioni raccolte sono anonime.

Cookies di condivisone sui Social Network:

Questi cookies facilitano la condivisione dei contenuti del sito attraverso social network quali Facebook e Twitter. Per prendere visione delle rispettive privacy e cookies policies è possibile visitare i siti web dei social networks. Nel caso di Facebook e Twitter, l'utente può visitare https://www.facebook.com/help/cookies e https://twitter.com/privacy.

Nello specifico, si riporta di seguito la lista dei principali cookies utilizzati sul Sito e relative descrizioni e funzionalità, compresa la durata temporale.

1) Tipologia di Cookie Prima parte Funzionale
Provenienza Ugo D'Ugo
Finalità Recuperare le impostazioni dell'utente (salvare la sessione dell'utente e ricordare alcune impostazioni come le impostazioni di accessibilità)
Durata Cookie persistente
   
2) Tipologia di Cookie Prima parte - Funzionale
Provenienza Ugo D'Ugo
Finalità Memorizzare il luogo dell'utente e ricordare le impostazioni di lingua (in forma anonima)
   
3) Tipologia di Cookie Prima parte - Funzionale
Provenienza Ugo D'Ugo
Finalità Personalizzare il contenuto della pagina a seconda del dispositivo utilizzato dall'utente, delle sue scelte e delle impostazioni (in forma anonima)

Come modificare le impostazioni sui cookies

La maggior parte dei browser accetta automaticamente i cookies, ma l’utente normalmente può modificare le impostazioni per disabilitare tale funzione. E' possibile bloccare tutte le tipologie di cookies, oppure accettare di riceverne soltanto alcuni e disabilitarne altri. La sezione "Opzioni" o "Preferenze" nel menu del browser permettono di evitare di ricevere cookies e altre tecnologie di tracciamento utente, e come ottenere notifica dal browser dell’attivazione di queste tecnologie. In alternativa, è anche possibile consultare la sezione “Aiuto” della barra degli strumenti presente nella maggior parte dei browser.


E' anche possibile selezionare il browser che utilizzato dalla lista di seguito e seguire le istruzioni: - Internet Explorer; - Chrome; - Safari; - Firefox; - Opera. Da dispositivo mobile: - Android; - Safari; - Windows Phone; - Blackberry.

Per maggiori informazioni sui cookie e per gestire le preferenze sui cookie (di prima e/o terza parte) si invitano gli utenti a visitare anche la piattaforma www.youronlinechoices.com. Si ricorda però che la disabilitazione dei cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del Sito e/o limitare il servizio offerto da Ugo D'Ugo.