TË VOGLIË RËCURDA’ A CIERTË….
 
Zia Maria
-Ogni paésë té’ lë capë pazzë suo’. A lë tiémpë chë javamë spiértë kë lë trainë o kë lë ciuccë o appiérë, cumm’é quannë zë jia ‘mpéllégrinaggë a lë santuarië, cummë fussë a Santë Mëchélë, ‘ént’a a qualë paésë éntravë u primë ca ‘ncuntravë ‘nnantë o éva u mèglië scëlatë o éva u mèglië lazzaronë o la prima puttanèlla. Cèrtë, cacché votë të sbagliavë purë e t’ accaréva dë ‘ncuntrà cacchërunë ca parèa scëlatë e po’ scëlatë nënn’éva e së ‘ntë štija attiéntë t’accaréva dë pigliartë lë mèglië mëzzunë, ca të facèanë rumané kë tantë ‘é nasë. Oppurë, a lë giuvënuottë, l’accaréva d’abbiarzë appriéssë a na nénna ca pareva leggiera e po’ z’accurgivënë ca chélla u facèa appošta pë cuffijarlë. Po’, të succëréva dë ‘ncuntrà a tanta auta gènta ca zë facèanë ‘uardà o pëcché apparivënë troppë signurë e të mëttèanë suggézzionë, a vištë cummà cummë fussë la bónanëma ‘é don Emilië Briénza.
 Giuannina
-Maronna mè’, è vérë chë scì ‘mparavisë, quannë cë štea issë, don Emilië, la Piazza dë la Trënnëtà parèa chiéna chiéna ‘é gèntë. Lë baffë suo’ abbastavënë a rëégnë u córë ‘é Campuašcë! Pozz’èssë bënërittë ‘mparavisë addò zë tróvë, che signurónë ca éva!
 Zia Maria
-Addusëra ancóra. Oppurë cë štivënë ciértë ca évënë pacciariéllë o sfatiatë ca vulèa në j’ ‘nnantë facènnëzë pajà cacché bucchiérë da fraštiérë e paisanë ca tënèanë voglië ‘é scurdarzë pë nu mumèntë lë ‘uajë dë la pignata e chillë kë lë fëssarijë ca ricévënë évenë capacë ‘é dištrartë. Chissë signurë, buonë o malamèntë chë so’ štatë, oggë lë chiamënë “Perzonaggi tipici “. Cèrtë a nnummënà ‘ssa catégoria parë ca mminë na šchiarëcata! E sì, piénzë nu pochë: Pérzonaggi…Siéntë chë ‘mpunènza?…Pëcché pérzonaggë éva purë Cavourrë, Garibaldë, Francëschiéllë, Mussëllinë, Dé Gaspërë, Tugliattë, Morë e chélla bèlla fémmëna ca facèa la mariscialléssa e chélla ca facèa la sciosciara dë Fruscënonë, Totò, Eduardë, Nino Tarantë, Bartalë, Coppë e n’auta fréca ‘é gènta. Addusëra n’àutu mumèntë, nnë më fa pèrdë u filë.Të vulèa rëcurdà,cummà Giuanni’, soprattuttë chillë nuštranë, puuriéllë, pérò gèntë ca bénë o malë caccósa ci ha lassatë dént’u córë a nu’ campuascianë. Cèrtë, chissë nënn’évënë tuttë ‘é qua, cacchërunë éva ‘é Varaniéllë, caccherunë éva d’u Bussë…e caccherunë ‘é Farazzanë, pérò z’évënë mpiantatë qua da tant’annë. Nu’ a chištë signurë l’avéma amatë, pëcché tannë, pë nu’ ‘uagliunë, chissë facèanë u téatrë sènza pajà, mmiéz’a la vija e forzë lorë nn’u sapèanë manchë!
 Giuannina
-Zia Marì, allorë hajë capitë chë vuo’ dicë e ‘ssa pënzata, të giurë, ca më rallègra tantë… Sulë të voglië prijà d’aspëttà nu mumentë… quannë vaglië a fa na tazzë ‘é cafè ca cë té cchiù svéglië, pecché a caccherunë ‘è chissë t’uvoglië arrëcurdà pur’i’.
zia Maria  
-E va, va e fa subbëtë ca të voglië parlà justë mò dë Giuannë ‘e Varaniéllë.
 Giuannina
-Ècchëmë prónta.
 Zia Maria
- Grazië d’u cafè…cèrtë ‘ssa chichëra cë vulèa. Mò addusëra.
                                              
                            Giuannë ‘é Varaniéllë
                                              
Zia Maria
-Giuannë ‘é Varaniéllë i’ pènzë ca të l’aviscia ‘rrëcurdà. Purtavë sèmpë nu fazzulèttë ruscë ‘ngannë e a lë piérë lë zampittë kë lë štrangunérë, cummë zë usavënë na vóta; nu cauzónë nirë e na camicia ghianca; quissë évë u vëstëmiéntë dë Giuannë.Mënèttë a Campuaššë tant’annë fa pëcché zë n’avètta scappà da Varaniéllë, doppë ch’appiccëcattë ku cainatë e u cutërattë ‘é mazzatë. Mutivë dë la litë : pëcchè al signoro cainato nnë lë piacèa la fatija; nnë lë jia a gènië la parrélla.
 Giuannina
- E sì ca m’u arëcordë a quissë. Quissë évë quillë chë cantavë sèmpë “ Carmé quandë ti vero…” e n’auta canzona dë Varaniéllë,aspètta fammë arrëcurdà…ah! “ lë “pëtianchë “ e dicèa purë ca la fatija puzzava dë mmèrda.
 Zia Maria
-È proprië issë, tié na bóna mémoria! Ah, ma la cósa cchiù bèlla è quannë issë štéssë raccuntava cummë u arrëstannë, doppë chë avèa spaccatë la capa au cainatë: Giuannë zë në scappattë e ru jvënë truannë lë carbuniérë ‘é Varaniéllë e nn’u putivënë acchiappà. Mò jèttë a funì ca Giuannë zë rëtruattë a Carpinonë e qua ‘ncuntrattë na cocchia ‘é carbuniérë pë la vija chë, pë pazzijà, l’addummannannë “ Tu  fussë pë casë Giuannë Talë dë tatillo?” e issë rëspunnèttë “sì”. Allorë dicë ca lë carbunierë l’addummannannë “Hajo piacero di faro il carcero?” e issë, Giuannë, arrëspunnèttë “Sìssignorë, së l’èggia fa, lë faccë. ‘Nnanz’a la léggia nën pozzë fuj’”. E nu’ ,quannë issë l’arraccuntavë cë faciavamë lë mèglië rësatë, purë pëcché capëtavë sèmpë caccherunë c’u sapèa fëssijà.
Pe tërà ‘nnantë Giuannë jvë facènnë nu sacchë ‘é zruizië: carriavë la léna, zappavë l’uortë, aiutavë a štralucà e ‘ccusì z’abbuscava la jurnatèlla so’.Mò datësë ca prima cë štea sulë cacché cinëma e nò tuttë cë putèanë ‘a j’,cë štèa sèmpë quillë ca zë vulèa piglià la pëzzëcata pë dëvërtirzë ‘ncopp’a Giuannë, purë quannë quillu povrë crištë štèa štracchë ‘é fatija. ‘Šta gènta, sapénnë ca a Giuannë nnë lë piacèa la pizza ‘é grannërinijë, cë la réva appoštë. Issë cummë la vëréva zë mëttèa alluccà cumm’a nu dannatë “ puzzatë jëttà u sanghë!… A mé më fa malë la mèuza! La pizza fa la mèuza !Nnë la voglië! La pizza fa la mèuza,cummë vë l’èja dì’!” e u dicèa accusì ‘ncazzatë ca cë faciavamë lë mèglië rësatë.Però t’iva šta attiéntë a nn’ésaggérà, ca datësë ca issë tënèa paura dë lë canë, purtavë appriéssë nu ddi’ ‘é sagliuocchë ca të putèa purë sciaccà u capë.A Giuannë u canuscèa tutt’u Muliscë. Jvë gërannë pë lë paišë sèmpë appiérë e durmiva rént’a lë pagliarë.Tuttë lë santë Natalë lë jia a passà a Gambatésa, andò cë štèanë ciértë signurë chë ru ‘mmëtavënë pë dévozionë.
Lë ‘uagliunë u chiamavënë “ vola vola” pëcché datësë ca issë cuštumavë sulë la camicia ghianca, së caccherunë cë në dèa una ‘é n’àutë chëlórë, zë në ija ‘ncopp’a  Sangiuanniéllë e cë facèa tanta lènzë e po’, a una a una, lë         facèa vulà accumpagnannëla ku muttë “ e vola vola vola! “, ma u rëcèa kë nu gudëmiéntë profondë ca të facèa rumané ‘ncantatë. Accusì lë ‘uagliunë quantë u vërèanë u sfuttèanë appriéssë “ E vola vola vola!”.Po’ së štèa ‘ncazzatë ca l’avèanë ràtë la pizza “chë fa la mèuza” lë currèa appriéssë k’u sagliuocchë e lë dicèa  nu sacchë ‘e parulaccë. Ma pë lë ‘uagliunë éva nu spassë.Mo chë povërë Giuannë ci ha lassatë e nu sémë rëvëntatë vicchiariéllë cumm’a issë, pë nu è na péna sulë a pënzà ca cacché votë u avemë fattë ‘cazzà!U Signorë ( sia sèmpë lauratë!), u pozz’avé vicinë a issë, ‘mparavisë.
Giuannina
-Avéramèntë… Sa chë spassë purë là fa Giuannë! Zia Marì, immecë sa i’ a chi të voglië rëcurdà? A Malaspina…Luiggë u napulitanë, t’u rëcuordë?                                                                    
 Zia Maria
- Càspëta së m’u arrëcordë. Éva biondë e tënèa lë spulëcariéllë ruscë sott’u nasë.
                                              
                                                 Malaspina
 
Giuannina   
-E chi z’u po’ scurdà a Luiggë u napulitanë!…Purtavë na sciammèrëca longa quascë fin’ a lë calëcagnë, na camicia kë lë récchië ‘mpont’a u cullèttë, lë capillë štëratë kë la scrima chë lë sëparava da nu latë, nu surrišë sèmpë prontë chë appéna ‘nnascunnéva na lëggiéra malincunija dë chisà quanta bbénë lassatë a Napulë: Evënë tiémpë ‘e ‘uèrra e ‘ncë štèa na casa andò ‘nzë chiagnèa, addò ‘nzë pacchijava, da addò na nottë nn’avija scappà a nnasconnërtë abbascë a lë ricovërë. E tra n’allarmë e n’autë, tra n’oscuramiéntë e n’autë, Luiggë passava e cë traštullavë ‘rrubbannëcë na rësata. Evë pur’issë nu povërë sfullatë!  Pë cinchë lirë Luiggë facèa u bullettinë ‘e ‘uèrra; pë na lira pusata dént’a la coppëla surata të cantava “ U sole mië”, la “ Luna rossa “, “ Spingulë francesë “.A Luiggë l’avamë missë u soprannomë ‘e Malaspina pëcché quannë arrëvava e quannë funiva u spëttaculë cantava ‘ssa canzona “Malaspina”. La cantava kë passionë: “ Che Malaspina siè tu, che Malaspina…”.Tënéva na vucélla fina, paštosa e docë… a la Roberto Murolo, ma assa’ cchiù bèlla, cummara Marì ‘nsaccë manch’i’ cummë të voglië ricërë… insomma chë cë vuonnë fa ‘ssë cantantë e mò chë vannë a la radië e a la televisciona! I’ të dichë,zia Marì, ché së Malaspina fussë natë mò, fussë nu cantantë famosë, më dispiacéssë sulë ca pë mé nën fussë štatë Malaspina…
 Zia Maria
- Më rëcordë ca së caccherunë u chiamavë pë nomë e cugnomë:” Tu siè Luiggë Tétésco?” issë arrëspunnéva “no, i’ so’ Luigge assëlutë”, e nu’ cë pisciavamë sottë da lë rësatë!…
 Giuannina
- Eva spassusë purë quannë nu’ fémmënë u  chiamavamë “ uè Malaspi’! vié qua, faccë sëntì u bollettinë” e issë rëspunneva “e  më rétë diécë lirë?”. Tira e molla, a la fina ci accurdavamë pe quattë o cinchë lirë e allora ivë issë, zë mëttèa la mana ‘nnant’a la vocca cummë së mmantënèa caccosë… E nu’ a fa”:   “Malaspi’, ma pëcché të mittë la mana nnan         t’a la vocca?” … E issë arrëspunneva: “Quissë è o microfënë,sénnò cummë faccë a parlà…” E cë schiattavamë pë la risa. Po’ attaccavë: “ Bollettino di guerra numero tre…” E nu’ a fa: Quissë no, già u émë sëntitë, vulémë sëntì u quattë. Allorë ivë issë e  rëspunnéva ca nn’éva vérë pëcché u quattë ancora nnë scivë…e nu’ a ridë a crépapèllë. Po’, rëpigliava “…Bollettino n°3. Le forze armate mericane hanno  bombardato Frattamaggiora. Ieri ssera c’è stata una forte battaglia tra Napoli e Campuascio. Le perdite per la Naziona sono rilevanti: dieci biciclette bocate, otte ciucce acciuppecate, quatte apparecchie carute, tre puorce dsiperse. La pupulaziona è magnata da le puce. Manca l’acqua, u pane e ogni mezzo di sostentamente. La situaziona  sul fronte è la seguenta: Farazzane occupate, Murabielle sconquassate, Cercepiccula occupata, Vignature sgarrupate, Matrice e Ripalimosano sconquassate. Vi terremo informati nel prosimo bollettino sulla situazione di Boiano, Morcone e Caianiello.
Qui Eiar, arrisentirci col prossimo bollettino.” E nu’ a fa “ ‘Nc’è piaciutë,’nc’è piaciutë! È statë troppë curtë, ‘ncë sciè rittë niéntë ‘e Cassinë, ‘e Mundragonë, nò u tié da rëfa’.”. E ‘ccusì Luiggë rëncumënzavë r’accapë e dicèa ‘n’ata fréca ‘e fëssarijë ca të facèanë rirrë a crépapèllë. Po’, ivë la cchiù bëllélla e lë dicèa: “ Mè,Luiggë, më cantë Malaspina” e issë kë la rësélla ‘mmocca rëspunnèa “ E tu më ràië nu vasë”… e chélla p’u ‘ncuraggià “Qua, nnant’a tuttë quantë? No, së më vérë u sposë quillë è gelusë,no! Po’ n’autu juornë, quannë ‘ncë šta nisciunë”… E Luiggë attaccavë kë tuttë lë sëntëmiéntë e kë la mana ‘nnant’a la vocca, cummë pë mmantëné u microfënë “ Che Malaspina siè tu, che Malaspina… m’è mise rint’o core na catena…”.
Accusì quišt’omë éva éntratë dént’u corë dë lë campuascianë, facènnë modë ca lë ‘uajë dë la ‘uèrra fussënë ménë trištë e “ u solë mië” chë Malaspina cantava la spëranza ché a ‘uèrra funita ‘ncumënzassë na vita nova, sènza ‘uajë.Sia bënërittë Malaspina e lauratë u Signorë chë ci u mannattë!
Funita la ‘uèrra Malaspina e la famiglia so’, tënèa na sora spusata, ‘nzë në jènnë cchiù a Napulë e zë rëtërannë a Vignaturë e doppë tant’annë u rëtruvaië a Malaspina e cë parlaië. La tristèzza chë vëlava u surriscë suo’ nn’éva scumparzë ! Quanta tënërezza më facettë! Mò, saccë ch’è muortë e préjë a u Signorë chë l’abbia ‘n pacë e in gloria!
 Zia Maria
-Cummara Giuannì, e Ciccillë Faccecréta pëcché nn’éva n’atu perzonaggë carë a lë Campuascianë? Ciccillë Faccécréta , Gabriele S., Bellamaronna ed altri minori restano per il momento inediti
 
OMISSIS
( L’autore rivolge ai signori lettori l’invito che, alla fine della lettura di questo brano, ognuno reciti  una preghiera, in qualsiasi modo anche con parole proprie, al Signore perché abbia in gloria questi meravigliosi personaggi, che fin dei conti, sono stati amati e stimati per bravissime persone. Grazie. )

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie vai alla sezione: Per saperne di piu'

Approvo

Cookie Policy

La presente Cookie Policy è relativa al sito http://www.ugodugo.it (“Sito”) gestito e operato dal signor Ugo D'Ugo, Via Capriglione n. - 86100 Campobasso

I cookies sono piccoli file di testo inviati all'utente dal sito web visitato. Vengono memorizzati sull’hard disk del computer, consentendo in questo modo al sito web di riconoscere gli utenti e memorizzare determinate informazioni su di loro, al fine di permettere o migliorare il servizio offerto.

Esistono diverse tipologie di cookies. Alcuni sono necessari per poter navigare sul Sito, altri hanno scopi diversi come garantire la sicurezza interna, amministrare il sistema, effettuare analisi statistiche, comprendere quali sono le sezioni del Sito che interessano maggiormente gli utenti o offrire una visita personalizzata del Sito.

Il Sito utilizza cookies tecnici e non di profilazione. Quanto precede si riferisce sia al computer dell’utente sia ad ogni altro dispositivo che l'utente può utilizzare per connettersi al Sito.

Cookies tecnici

I cookies tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio.

Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web.

Possono essere suddivisi in cookies di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookies analytics, assimilati ai cookies tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookies di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.


La disabilitazione dei cookies potrebbe limitare la possibilità di usare il Sito e impedire di beneficiare in pieno delle funzionalità e dei servizi presenti sul Sito. Per decidere quali accettare e quali rifiutare, è illustrata di seguito una descrizione dei cookies utilizzati sul Sito.

Tipologie di cookies utilizzati

Cookies di prima parte:

I cookies di prima parte (ovvero i cookies che appartengono al sito dell’editore che li ha creati) sono impostati dal sito web visitato dall'utente, il cui indirizzo compare nella finestra URL. L'utilizzo di tali cookies ci permette di far funzionare il sito in modo efficiente e di tracciare i modelli di comportamento dei visitatori.

Cookies di terzi:

I cookies di terzi sono impostati da un dominio differente da quello visitato dall'utente. Se un utente visita un sito e una società diversa invia l'informazione sfruttando quel sito, si è in presenza di cookies di terze parti.

Cookies di sessione:
I c.d. ‘cookies di sessione’ sono memorizzati temporaneamente e vengono cancellati quando l’utente chiude il browser. Se l’utente si registra al Sito, può utilizzare cookies che raccolgono dati personali al fine di identificare l’utente in occasione di visite successive e di facilitare l'accesso - login al Sito (per esempio conservando username e password dell’utente) e la navigazione sullo stesso. Inoltre Open Source Solutions utilizza i cookies per finalità di amministrazione del sistema. Il Sito potrebbe contenere link ad altri siti. Open Source Solutions non ha alcun accesso o controllo su cookies, web bacon e altre tecnologie di tracciamento usate sui siti di terzi cui l’utente può accedere dal Sito, sulla disponibilità, su qualsiasi contenuto e materiale che è pubblicato o ottenuto attraverso tali siti e sulle relative modalità di trattamento dei dati personali; Open Source Solutions a questo proposito, considerata la mole di tali siti terzi, declina espressamente ogni relativa responsabilità. L’utente dovrebbe verificare la privacy policy dei siti di terzi cui accede dal Sito per conoscere le condizioni applicabili al trattamento dei dati personali poiché la Privacy Policy di Open Source Solutions si applica solo al Sito come sopra definito.

Cookies persistenti:

I cookies persistenti sono memorizzati sul dispositivo degli utenti tra le sessioni del browser, consentendo di ricordare le preferenze o le azioni dell'utente in un sito. Possono essere utilizzati per diversi scopi, ad esempio per ricordare le preferenze e le scelte quando si utilizza il Sito.


Cookies essenziali:

Questi cookies sono strettamente necessari per il funzionamento del Sito. Senza l'uso di tali cookies alcune parti del Sito non funzionerebbero. Comprendono, ad esempio, i cookies che consentono di accedere in aree protette del Sito. Questi cookies non raccolgono informazioni per scopi di marketing e non possono essere disattivati.

Cookies funzionali:

Questi cookies servono a riconoscere un utente che torna a visitare il Sito. Permettono di personalizzare i contenuti e ricordate le preferenze (ad esempio, la lingua selezionata o la regione). Questi cookies non raccolgono informazioni che possono identificare l'utente. Tutte le informazioni raccolte sono anonime.

Cookies di condivisone sui Social Network:

Questi cookies facilitano la condivisione dei contenuti del sito attraverso social network quali Facebook e Twitter. Per prendere visione delle rispettive privacy e cookies policies è possibile visitare i siti web dei social networks. Nel caso di Facebook e Twitter, l'utente può visitare https://www.facebook.com/help/cookies e https://twitter.com/privacy.

Nello specifico, si riporta di seguito la lista dei principali cookies utilizzati sul Sito e relative descrizioni e funzionalità, compresa la durata temporale.

1) Tipologia di Cookie Prima parte Funzionale
Provenienza Ugo D'Ugo
Finalità Recuperare le impostazioni dell'utente (salvare la sessione dell'utente e ricordare alcune impostazioni come le impostazioni di accessibilità)
Durata Cookie persistente
   
2) Tipologia di Cookie Prima parte - Funzionale
Provenienza Ugo D'Ugo
Finalità Memorizzare il luogo dell'utente e ricordare le impostazioni di lingua (in forma anonima)
   
3) Tipologia di Cookie Prima parte - Funzionale
Provenienza Ugo D'Ugo
Finalità Personalizzare il contenuto della pagina a seconda del dispositivo utilizzato dall'utente, delle sue scelte e delle impostazioni (in forma anonima)

Come modificare le impostazioni sui cookies

La maggior parte dei browser accetta automaticamente i cookies, ma l’utente normalmente può modificare le impostazioni per disabilitare tale funzione. E' possibile bloccare tutte le tipologie di cookies, oppure accettare di riceverne soltanto alcuni e disabilitarne altri. La sezione "Opzioni" o "Preferenze" nel menu del browser permettono di evitare di ricevere cookies e altre tecnologie di tracciamento utente, e come ottenere notifica dal browser dell’attivazione di queste tecnologie. In alternativa, è anche possibile consultare la sezione “Aiuto” della barra degli strumenti presente nella maggior parte dei browser.


E' anche possibile selezionare il browser che utilizzato dalla lista di seguito e seguire le istruzioni: - Internet Explorer; - Chrome; - Safari; - Firefox; - Opera. Da dispositivo mobile: - Android; - Safari; - Windows Phone; - Blackberry.

Per maggiori informazioni sui cookie e per gestire le preferenze sui cookie (di prima e/o terza parte) si invitano gli utenti a visitare anche la piattaforma www.youronlinechoices.com. Si ricorda però che la disabilitazione dei cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del Sito e/o limitare il servizio offerto da Ugo D'Ugo.