UNË CA ZË LA CRÉRË
 
Zia Maria
- ‘Ncopp’u munnë sèmpë cë so’ štatë lë prësëntusë e lë cchiù…so’ štatë sèmpë lë cchiù féssë, lë cchiù ‘gnurantë. Cë šta unë ‘é chissë ca zë crérë d’èssë don Dantë Alighiérë pë cummë camina ‘mpuštatë e tuttë pëcché, pëcché nu bèllë juornë lë mënèttë ‘ncapë dë scarapucchià cacché piézzë ‘é carta. Scarapucchiatë chë facèttë ‘llë fuglièttë, jèttë a ‘lliscià a nu giurnalištë e quissë u facèttë crérrë apparë a quillë chë scrëvèttë la “ Cummèdia dë ru vinë “ cummë dicèa la mia géntile patina, Cènza Pèzzanéra. Ssu signurinë, po’, pigliattë la vija e facèttë cupià ‘llë ciappéttë da una ‘é chéssë machënë ca mëttèttë la bonanëma ‘é Tirabassë a Uratinë e, mamma mè’ chë mëttèttë ‘ngirë ‘ssu prësëntusë!… Uh, chë ‘ncë vulija truà réntë a ‘lla spècië ‘é quadèrnë: Macchië ‘é pëparuolë, mulagnamë fracëtë, foglië ‘é laccë arrattrappitë, bèncuntë ‘llu quadèrnë parèa la lëbrètta ’é Ntonië u vërdummarë ca purtavë appriéssë a la carrétta pë cë signà lë riébbëtë ‘é chi pajavë a mésë!
 Giuannina
-Uh, maronna mè, allora quissë štèa a u Funëchë dë la Farina, cummë ricë mò tu?…
 Zia Maria
-Pèjjë, pèjjë assà’. Là, a u funëchë, cèrtë ca të facivë lë mèglië rësatë së të mëttivë a lèggë’ lë cartiéllë ca mëttèanë lë salaruolë ‘ncopp’a la robba. Pérò chillë nn’évënë puetë. Addusëra ca nn’è funitë… ‘Nnantë ‘nnantë, cë rëcupiattë purë u piézzë ‘è giurnalë ca dicèa ca tënavamë qua “ un grande allitterato ” . Allora jvë i’ e u vulivë scì ‘nnantë e lë rëcivë: “ Scosato siato vojo quel grando majestro de la litteratura campuasciana c’ha scritte la tal’ cummedia? “. E issë sènza scumporzë, ‘mpuštattë ’é cchiù u piéttë e rëspunnèttë: “ sci, sone proprie ije “. “Sapeto , voleva compraro la vostra opera, ‘ndovo la pozzo trovarola? “. “ Ve la pozzo daro ije subbite se cacciato tremila liro “ m’arrespunnèttë.
Jvë i’ e facivë:” pëcché ‘ssu mazzë ‘é laccë fracëtë valë trémila lirë… ma famm’u piacérë, va… manchë së më ru rijalë më ru piglië!”. “ E allora prendetevele e basto ca la fato finita e lo liggeto “ricèttë issë e më ru dèttë. Uh, Maronna mè’ cummara Giuanni’ m’ha crérrë ca s’avéssë vištë ‘llu quadèrnë la bonanëma dë Minghë Cunzulèttë, u sarija jutë a sciuppà u vëntramë pë quanta vruocchëlë cë štèanë pë réntrë. Doppë tanta tiémpë u rëtrũavë e ci u dëcivë: “ Sapeto ho lette e rilette il vostro quaderne e pe verità mi è simbrato somigliaro cchiù, como devo dicero, ecco cchiù all’uorto di ronna Paulina abbascio a u Scarafono che a un libbre “. E issë më rëspunnèttë “ e pëcché?” e cë ru dëcivë:” Siéntë ninnë, chë so’ tuttë chillë pisciuottë chë scié missë appisë ‘mmiézë-mmiézë a la canara?”. E issë m’arrëspunnèttë: “Accosì zi scrive u campuasciano”. Allorë jvë i’ e lë facivë vëré ca chi avèa fattë cumm’a mé sulë la scola dë cummà Cènza e d’u Mazzamauriéllë” ( u diréttorë së të ru vuo’ rëcurdà éva don Niculinë Fiorèllë ) e chë avéa avutë cummë maéštrë a Minghë Cunzulèttë, ciértë parolë jënacciatë l’avéssë capitë a u cuntrarië ‘é cummë vulèa rà a ‘nténnë issë. E quillë a farmë: “ Eh, ma nu’ qua ‘ntënémë a nisciunë, sémë cumm’a scorfanèllë chillë chë fannë u vërnaculë so’ tuttë dë Farazzanë, dë Fossaltë, dë la ‘Uardia”.
 Giuannina
-Uh, chë pozz’éssë carufatë! Appartë ca qua tënémë a lë mèglië, ma pë sapé scrivë zë puonnë šturià purë a ‘ssë fraštiérë.
 Zia Maria
-E i’ lë dëcivë: “Ma sentito prufessoro, vi sieto pe case scurdato del mio maestre Minghe Cunzulette e di donna Nina Guerrizie?…” E quillë a dicë: “ Eh, ma chissë ‘nzë truovënë cchiù.”. Cummë ‘nzë truovënë cchiù, lë rëcivë,ueh!, signuri’, scié jutë ‘mpazzi’… a partë ca donna Nina jè viva e véggëta, ma lë fatijë ‘é ‘ssa gènta nn’ muorënë majë!: Tu, invécë dë mpuštartë cumm’e nu sagliuocchë, tisë tisë, vallë a rëtrũà rént’a la bibliotéca andò štannë tuttë lë librë a murì, ca chéllë povërë anëmë d’u prëatorië spiéttënë a chi lë va smovë!  “ E andò šta la babilotéca?” m’addummannattë… Facivë mbè!…Chéssa è… haj’ capitë, haj’ capitë… ussignurì vo fa cummë a Giuannë Mënëcrèttë quannë vulèa taglià lë sarmiéntë dë na vétë    ca e ‘nzapèa ch’éva la putatora. Va bèllë, va….E chë la Maronna t’accumpagnë! U lassaië attassatë e më në jvë.
 Giuannina
- Facištë buonë.
 Zia Maria
- Addusëra ca nn’è funitë. Ddu’ miscë fa , ha’ vištë tu, vulivë rënnuvà la félicia mémoria del mio patre e vulivë fa canoscë šta lénga cummë z’éva arrutata doppë tant’annë ‘é scola fattë da Cunzulèttë e a u doposcuola dë la patina mè’ e accusì purtajë lë fuglièttë mié’ a unë ch’éva jutë a garzonë da u prëfëssorë Trombetta (sciè ‘mparavisë!) ma ch’évë štatë nu pèssëmë scularë pëcché po’, a la fina, më facèttë lë fotografijë dë lë fuglièttë tuttë mossë e chiénë ‘é muschillë pë mmiézë. Ma… lassamë šta ‘ssu fattë, ca già më cë so’ avvëlënatë troppë, ca së nnë m’è mënutë nu pantëchë allorë, nn’ më mënarrà cchiù.
 Giuannina
-Pë l’amorë ‘é Ddijë, lassu pèrdë a ‘llu banchiérë, nnë ru nnummënà cchiù, mò të stèa passannë…
 Zia Maria
-Sinë è mèglië ‘ncë pënzà cchiù…E ‘ccusì facivë scì purë lë trascurzië mié’.
 Giuannina
-Cèrtë ca so’ štatë bèll’assa’, tutta Campuasšë l’apprëzzattë,sulë puccatë ca štèanë lë muschillë dë quillë alijotë chë l’ha štampatë, sénnò pë tutt’u munnë ivënë ‘ngirë lë trascurzië tuo’. Zia Marì, ma i’ pènzë ca quillë sarà štatë u schèrzë ‘è cacchërunë chë z’è sëntitë ‘ngènnë… l’ammiria ha fattë fa lë muschillë a ‘lla ‘uagliona chë l’avèa štampà?!…
 zia Maria  
- Më sa pur’a mé! Mò, u štéssë giurnalištë ca facèttë dëvëntà allitteratë quissë, cë rëmanèttë malë pë la lénga mè, pëcché ‘šta lénga l’évë cantatë lë corna e assà purë… e pë zë vëndëcà d’u tuortë, quannë scrëvèttë d’u libbrë mié’, datësë ca issë nën putèa parlà malë ca pochë cë štèa
da dicë…                                                                                              
 Giuannina
- Eh, chéssa éva fa issë!…
 Zia Maria
-Addusëra. Nën putènnë parlà malë, zë lëmëtattë a dicë sulë dë cummë u librë zë prësëntava e,pë jonta,‘ncopp’a ‘llë quattë ciappéttë, ‘nfacèttë ascì n’autë articulonë ca facèa dëvëntà sciénziatë a ‘llu prësëntusë ca ‘n canuscèa manchë a Minghë Cunzulèttë!…
 Giuannina
-Uh Maronna mia bënërétta, nn’abbastavë allitteratë, mò ru ha fattë dëvëntà sciénziatë a quissu prësëntusë! Immagginë a quissë cummë zë l’è cacatë lë cauzunë!
Zia Marì e tu chë ‘ssa lénga nnë l’ha rittë niéntë a ‘ssu scribbacchinë?
 Zia Maria
- Ah… u ‘cchiappajë ‘nnant’a la banca ‘é Putitë e cë ru dëcivë:” Grazio, grazio Signoro ‘ngiurnalisto pe quelle che aveto rétto di me, però vi tenche a precisaro che          ije non ho scritte le racconte , ma li trascurzie, como deve farvi capiro, da nojo qua le trascurzie sone i discorsi e vojo no l’aveto capite…e che ho notate che non vi siato sciopato abbastanza. Grazio di nuove e arrivererce.”
 Giuannina
- Brava. E sì zë ‘ulèa méttë chë té. E ch’arrëspunnèttë u fantuppinë?…
 Zia Maria
-Arrëspunnèttë: “ aveto viste zia Marija che significa staro contre di nojo? Aveto viste a quell’auto vostre colleco che bell’articulo ha avute?”. L’arrëspunnivë “  sono viste, sono viste. Ma vi tenche a precisaro che quello è cullego a vojo e nò a me e che adesse aveto avute solo un assagge de la mia lenga. Aspettato e pojo vederete di meglie…Ho mannato a richiedero adesso una mola nova a Sant’Elena (1) che arrota meglie la lenga”.
 Giuannina
-Ha fattë buonë! Zia Marì, lassëlë šta, ntë la piglià, tantë cummë zë dicë…kë‘ssë lignamë zë fannë lë štrummëlë!
 Zia Maria
- E manchë chillë buonë!!!
 
(1985)
 
(1)Sant’Elena Sannita (CB) : da questo paese provengono la maggior parte degli arrotini molisani, che da qui,poi, si sono sparsi anche in altre regioni in cui hanno aperto commerci di attrezzature per parrucchieri, profumerie ed altre attività.

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie vai alla sezione: Per saperne di piu'

Approvo

Cookie Policy

La presente Cookie Policy è relativa al sito http://www.ugodugo.it (“Sito”) gestito e operato dal signor Ugo D'Ugo, Via Capriglione n. - 86100 Campobasso

I cookies sono piccoli file di testo inviati all'utente dal sito web visitato. Vengono memorizzati sull’hard disk del computer, consentendo in questo modo al sito web di riconoscere gli utenti e memorizzare determinate informazioni su di loro, al fine di permettere o migliorare il servizio offerto.

Esistono diverse tipologie di cookies. Alcuni sono necessari per poter navigare sul Sito, altri hanno scopi diversi come garantire la sicurezza interna, amministrare il sistema, effettuare analisi statistiche, comprendere quali sono le sezioni del Sito che interessano maggiormente gli utenti o offrire una visita personalizzata del Sito.

Il Sito utilizza cookies tecnici e non di profilazione. Quanto precede si riferisce sia al computer dell’utente sia ad ogni altro dispositivo che l'utente può utilizzare per connettersi al Sito.

Cookies tecnici

I cookies tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio.

Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web.

Possono essere suddivisi in cookies di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookies analytics, assimilati ai cookies tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookies di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.


La disabilitazione dei cookies potrebbe limitare la possibilità di usare il Sito e impedire di beneficiare in pieno delle funzionalità e dei servizi presenti sul Sito. Per decidere quali accettare e quali rifiutare, è illustrata di seguito una descrizione dei cookies utilizzati sul Sito.

Tipologie di cookies utilizzati

Cookies di prima parte:

I cookies di prima parte (ovvero i cookies che appartengono al sito dell’editore che li ha creati) sono impostati dal sito web visitato dall'utente, il cui indirizzo compare nella finestra URL. L'utilizzo di tali cookies ci permette di far funzionare il sito in modo efficiente e di tracciare i modelli di comportamento dei visitatori.

Cookies di terzi:

I cookies di terzi sono impostati da un dominio differente da quello visitato dall'utente. Se un utente visita un sito e una società diversa invia l'informazione sfruttando quel sito, si è in presenza di cookies di terze parti.

Cookies di sessione:
I c.d. ‘cookies di sessione’ sono memorizzati temporaneamente e vengono cancellati quando l’utente chiude il browser. Se l’utente si registra al Sito, può utilizzare cookies che raccolgono dati personali al fine di identificare l’utente in occasione di visite successive e di facilitare l'accesso - login al Sito (per esempio conservando username e password dell’utente) e la navigazione sullo stesso. Inoltre Open Source Solutions utilizza i cookies per finalità di amministrazione del sistema. Il Sito potrebbe contenere link ad altri siti. Open Source Solutions non ha alcun accesso o controllo su cookies, web bacon e altre tecnologie di tracciamento usate sui siti di terzi cui l’utente può accedere dal Sito, sulla disponibilità, su qualsiasi contenuto e materiale che è pubblicato o ottenuto attraverso tali siti e sulle relative modalità di trattamento dei dati personali; Open Source Solutions a questo proposito, considerata la mole di tali siti terzi, declina espressamente ogni relativa responsabilità. L’utente dovrebbe verificare la privacy policy dei siti di terzi cui accede dal Sito per conoscere le condizioni applicabili al trattamento dei dati personali poiché la Privacy Policy di Open Source Solutions si applica solo al Sito come sopra definito.

Cookies persistenti:

I cookies persistenti sono memorizzati sul dispositivo degli utenti tra le sessioni del browser, consentendo di ricordare le preferenze o le azioni dell'utente in un sito. Possono essere utilizzati per diversi scopi, ad esempio per ricordare le preferenze e le scelte quando si utilizza il Sito.


Cookies essenziali:

Questi cookies sono strettamente necessari per il funzionamento del Sito. Senza l'uso di tali cookies alcune parti del Sito non funzionerebbero. Comprendono, ad esempio, i cookies che consentono di accedere in aree protette del Sito. Questi cookies non raccolgono informazioni per scopi di marketing e non possono essere disattivati.

Cookies funzionali:

Questi cookies servono a riconoscere un utente che torna a visitare il Sito. Permettono di personalizzare i contenuti e ricordate le preferenze (ad esempio, la lingua selezionata o la regione). Questi cookies non raccolgono informazioni che possono identificare l'utente. Tutte le informazioni raccolte sono anonime.

Cookies di condivisone sui Social Network:

Questi cookies facilitano la condivisione dei contenuti del sito attraverso social network quali Facebook e Twitter. Per prendere visione delle rispettive privacy e cookies policies è possibile visitare i siti web dei social networks. Nel caso di Facebook e Twitter, l'utente può visitare https://www.facebook.com/help/cookies e https://twitter.com/privacy.

Nello specifico, si riporta di seguito la lista dei principali cookies utilizzati sul Sito e relative descrizioni e funzionalità, compresa la durata temporale.

1) Tipologia di Cookie Prima parte Funzionale
Provenienza Ugo D'Ugo
Finalità Recuperare le impostazioni dell'utente (salvare la sessione dell'utente e ricordare alcune impostazioni come le impostazioni di accessibilità)
Durata Cookie persistente
   
2) Tipologia di Cookie Prima parte - Funzionale
Provenienza Ugo D'Ugo
Finalità Memorizzare il luogo dell'utente e ricordare le impostazioni di lingua (in forma anonima)
   
3) Tipologia di Cookie Prima parte - Funzionale
Provenienza Ugo D'Ugo
Finalità Personalizzare il contenuto della pagina a seconda del dispositivo utilizzato dall'utente, delle sue scelte e delle impostazioni (in forma anonima)

Come modificare le impostazioni sui cookies

La maggior parte dei browser accetta automaticamente i cookies, ma l’utente normalmente può modificare le impostazioni per disabilitare tale funzione. E' possibile bloccare tutte le tipologie di cookies, oppure accettare di riceverne soltanto alcuni e disabilitarne altri. La sezione "Opzioni" o "Preferenze" nel menu del browser permettono di evitare di ricevere cookies e altre tecnologie di tracciamento utente, e come ottenere notifica dal browser dell’attivazione di queste tecnologie. In alternativa, è anche possibile consultare la sezione “Aiuto” della barra degli strumenti presente nella maggior parte dei browser.


E' anche possibile selezionare il browser che utilizzato dalla lista di seguito e seguire le istruzioni: - Internet Explorer; - Chrome; - Safari; - Firefox; - Opera. Da dispositivo mobile: - Android; - Safari; - Windows Phone; - Blackberry.

Per maggiori informazioni sui cookie e per gestire le preferenze sui cookie (di prima e/o terza parte) si invitano gli utenti a visitare anche la piattaforma www.youronlinechoices.com. Si ricorda però che la disabilitazione dei cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del Sito e/o limitare il servizio offerto da Ugo D'Ugo.