U ‘uagliónë e l’àinë sènza féchëtë

Un fatterello con molta moralità.
 
Cë štèa na vóta nu povërë omë chë tënèa na famiglia numérosa e ‘nsapèa cumm’éva fa pë dà a magnà a tuttë lë criaturë suo’.
Mò, u cchiù grussëciéllë dicèttë a u patrë: - Papà, i’ më në voglië j’ a cërcà fatija a la Puglia ca là cë štannë cchiù tèrrë bbónë e po’ èssë’ ca cacchërunë më piglia a fatijà-.
U patrë rëspunnèttë: - e va buonë, va’ pérò štatt’attiéntë a ‘ntë ‘mmišchià a la mala cumpagnija sénnò puo’ passà nu ‘uajë-.
U ‘uagliónë pigliattë la vija e zë në jèttë.
Zë ‘ncammënattë vèrzë la Puglia. Pë la vija ‘ncuntrattë nu viécchië chë lë ricèttë:- Andò va? Së vajë a la Puglia putémë cammënà ‘nziémë, accusì la štrada cë parë cchiù lèggia da affruntà…-.
U ‘uaglionë rëspunnettë: Vabbuonë. E zë ‘ncammënannë inziémë pë la vija e chiacchiariannë chiacchiariannë arrëvannë quascë vicinë a u sciumë Fortórë, chë a chillë tiémpë purtava na fréca r’acqua.
U viécchië allora dicèttë a u ‘uaglionë:- Siéntë a mé,  ca i’ tènghë éspèriénza: cë cummiénë fërmarcë qua pë la nottë e dumanë ch’è juornë vëdémë addò putémë passà mèglië u sciumë. Mò, mèntr’i’ appiccë u fuochë, tu va ‘ncopp’a chélla cullënètta, là cë šta nu pëcurarë chë më canòscë; tu va e dillë chë të réssë n’àinë ca ciu magnamë-.
U ‘uagliónë ubbërèttë e ièttë addò u pëcurarë a cërcà l’àinë.
U pëcurarë capattë u cchiù bèllë àinë, ciu accërèttë, u pulèttë e ciu rèttë e dicèttë – aspiéttë ca vènghë pur’i’-.
Rëturnattë u ‘uaglionë inziémë a u pëcurarë e u viécchië mëttèttë a cocë la carnë ‘ncopp’u fuochë.
Mò ‘ntramèntë la carnë zë cucéva u ‘uagliónë assaggiavë së éva cotta e assaggiannë assaggiannë zë frëcattë tutt’u fëcatiéllë.
 A la fina, quannë l’àinë z’éva cuottë buonë buonë, zë mëttènnë a magnà e u viécchië ricèttë: - V’arraccumannë qua éma fa nu pochë përùnë, ca ognunë ha r’assaggià nu pochë ‘e tuttë lë partëcèllë dëll’àinë: nu pochë ‘é custatèllë, nu pochë ‘é cussétta e nu pochë ‘é féchëtë-.
‘Ncumënzannë a magnà e zë magnannë lë custatèllë, dopë zë magnannë lë cusséttë e a la fina jènnë ca z’avèana magnà u féchëtë e quissë ‘ncë štea! Allora u viécchië dicèttë:- Chi z’ha magnatë u féchëtë?-.
Vištë ca nisciunë rëspunnèa, u viécchië inzistèttë: - Chi z’ha magnatë u féchëtë? Cacchërunë zë l’ha ‘vuta magnà pëcché ‘nnë po’ èssë’ ca quissë àine éva sènza féchëtë?-.
Ma sia u ‘uaglionë ché u pëcurarë zë scusavënë , ca nisciunë zë l’avèa magnatë. U viécchië chë na santa paciénza dicèttë: e va buonë , vó dicë ca quiss’ainë éva sènza féchëtë… “ e dicèttë a ‘uaglionë – Po’ èssë’ ca n’àinë campë sènza féchëtë?-.
 U ‘uagliónë rëspunnèttë: - Nnë sàccë-.
La matina dopë iènnë ca avèana passà u sciumë e u viécchië dicèttë a u ‘uagliónë: - Mò vaglië ‘nnantë i’, accusì scandaglië addò è mèglië passà e tu po’ viè appriéssë e mittë lë piérë addò so’ passatë i’-.
U ‘uaglionë rëspunnèttë – Va buonë-.
U viécchië passattë addò l’acqua l’arrëvavë quatt réta sott’u dënuocchië e
arrëvattë all’auta sponda e dicèttë a u ‘uagliónë :- Passë tu mò!-.
U ‘uagliónë z’abbijattë e mëttèttë lë piérë addò l’éva missë u viécchië, ma, manë a manë chë avanzavë, l’acqua criscéva e quannë l’arrëvavë a la cinta u viécchië addummannattë: - ‘Uagliò, chi z’ha magnatë u féchëtë?- e u ‘uagliónë rëspunnèttë :- Nnë sàccë, i’ nnë më ru hajë magnatë!-.
Facèttë n’autë pochë ‘é vija e l’acqua l’arrëvavë a u cuollë e u viécchië addummannattë n’auta vóta: - Chi z’ha magnatë u féchëtë?- e u ‘uaglionë rëspunnèttë ca ‘nzë l’avèa magnatë issë.
Allóra u viécchië chë sapèa chi zë l’éva magnatë, cuntinuattë a fa créscë l’acqua finë a cchè l’acqua passavë la capa d’u ‘uagliónë e l’addummannattë n’auta vóta: - Chi z’ha magnatë u féchëtë?- e u ‘uagliónë chë nnë putèa cchiù parlà auzattë na manë e facèttë segnë ‘é “no!”.
Allóra u viécchië pènzattë: “ Quištë tè’ proipa la capa tošta! Voglië vëré finë addò vo’ arrëvà “.
Comunquë u facèttë passà u sciumë.
Guadatë u sciumë zë fërmannë ‘ncopp’a nu pratë pë z’assucà lë pannë.
Mèntrë štèanë là, ‘ncopp’a u pratë, passannë ciértë cavaliérë tuttë rattrištatë e u viécchië l’addummannattë d’addò vënianë e pëcché štèanë tuttë pënziërusë e ‘lla gènta rëspunnèttë ca vënianë da nu castiéllë addò cë šta na principéssa brava e bèlla chë z’è ammalata e u rrè, suo patrë, ha mannatë a chiamà lë mèglië miérëcë d’u munnë pë guarirla, ma  nisciunë cë capiscë niéntë e chélla povëra principéssa šta pë murì.
U viécchië allóra ricèttë a u ‘uagliónë : -mò,  jamë a vëré nu’ , ca i’ saccë guarì purë lë malë-.
U ‘uagliónë meravigliatë dicèttë:- Ma addò ci apprësëntamë, chillë cë virënë accusì malëmissë, ‘ncë fannë manchë trascì rént’a u caštiéllë-.
 U viécchië dicèttë dë nën préoccuparzë.
Pigliannë la vija e zë ‘ncammënannë vèrzë u caštiéllë addò štèa la principéssa ammalata.
Arrevannë a u caštiéllë, sunannë na campanèlla e la porta z’aràpèttë e scèttë nu signorë ca ra cummë štèa vëstitë éva èssë’ sènz’altrë nu grandë cavaliérë chë l’addummattë: - Che jato ‘ncerca qua a chest’ora? -.
U viécchië rëspunnèttë – So’ mënutë pë vëré la principéssa ca sàccë dë ché malë soffrë-.
U cavaliérë dicèttë:- Aspëttatë chë vaglië a ddummannà a u rrè sé vi pó’ ricévére – e zë në rëéntrattë.
Mèntrë u cavaliérë ièttë réntrë, u ‘uagliónë dicèttë :- Nn’éma vëré ca mò cë arriéštënë, vërènnëcë ddu’ štracciunë chë zë spàccënë pë miérëcë? -.
U viécchië dicèttë:- ‘Ntë préoccupà, tu vié appriéssë a mé-.
U cavaliérë ièttë da u rré e lë dicèttë ca stèanë ddù përzonë ca vulèane vëré la principéssa,” ma a mé parënë ddu’ štracciunë “ dicèttë u cavaliérë.
U rré rëspunnèttë:- Fallë éntrà, tantë pruamë purë a chissë , vištë ca la sciénza nn’è capacë dë guarirla a chélla povëra figlia mè’-.
U cavaliérë turnattë a la porta e facèttë éntrà a u viécchië e a u ‘uagliónë e l’accumpagnattë a la štanza addò štèa la principéssa moribónda.
Tràscènnë réntrë, u viécchië e u ‘uaglionë, e u cavaliérë spèttattë fórë.
U viécchië z’accuštattë a u liéttë, pigliattë la manë dë la principéssa, lë tuccattë u puzë e sùbbëtë la principéssa zë àuzattë e baciattë la manë a u viécchië e u rëngraziattë. Po’, inziémë scènnë da la štanza e iènnë addò u patrë, chë štèa chiacchiariannë rént’a nu štanzonë, addò štèanë réunitë tuttë lë sciénziatë dë ru munnë.
U rré, allóra, cummë  vërèttë a la figlia chë cammënava tutta surridèntë cummë së niéntë fussë štatë e iva appicciata pë mmanë d’u viécchië e d’u ‘uaglionë, currèttë a ‘bbracciarla e vërèttë ch’éva guarita avéramèntë.
‘Llë miérëcë chë štèanë là ciacianijannë , rumanènnë sbauttitë ca na cósa ‘e chéssa ‘nputèa succèrrë sènza ca cë avéssë missë lë manë u Patratèrnë e pigliannë la vija da ‘ndò évënë mënutë e zittë zittë zë në jènnë, zë la squagliannë.
U rré tuttë cuntiéntë addummannattë a u viécchië chë dësëdërava pë cumplëmèntë. Ma u viecchië rëspunnèttë ca a issë nnë lë sèrvìja niéntë.
Allóra u rré facèttë piglià nu sacchë e u facèttë rëégnë tuttë ‘e marénghë d’orë e cë ru dèttë a u viécchië.
U viécchië rëngraziattë e po’ dicèttë a u ‘uagliónë:- Mò puortëlu tu u sacchë ca sciè gióvënë e tié la forza , ca po’ spartimë.
U ‘uagliónë zë carëcattë u sacchë a spalla e tutt’e ddu’ scènnë da u caštiéllë.
Quannë arrëvannë nu pochë luntanë, zë fërmannë mmiéz’a nu pratë e u viécchië dicèttë:- mèh, mò spartimë- e zë mëttèttë a fa tré mucchië, tuttë ùgualë, ma unë sulë parèa cchiù gruossë all’uocchië d’u ‘uagliónë e dicèttë a issë : -Scigliëtë qualë mucchië vuo’-.
Allóra u ‘uagliónë chë già avèa mëratë a u cchiù gruossë, subbëtë k’u ritë ‘nzëngattë - Voglië quissë!-.
U viécchië allora dicèttë – U sapèa, va buonë pigliatéllë-.
U ‘uaglionë zë pigliattë u mucchië e dicèttë – Ma pëcché sciè fattë tré mucchiéttë së avàma spartì a ddu’?-.
U viécchië rëspunnèttë - U tèrzë mucchië è pë quillë chë z’ha magnatë u féchëtë!-.
U ‘uaglionë allóra subbëtë alluccattë : - I’ so’ quillë chë z’è magnatë u féchëtë! -.
U viécchië allóra facèttë:- Ah, birbantë! Ha vištë mò cumm’è sciutë quillë chë z’è magnatë u féchëtë? Ma i’ già u sapèa, vulévë sulë sëntirlë dicë da té.-
E u viécchië ch’éva Gésù in perzona ( Sciè sèmpë lauratë!) , u përdunattë e u ‘uaglionë turnattë a la casa d’u patrë e z’accattattë tanta tèrrë da putè vivë felicë e cuntiéntë chë tuttë lë fratë e sórë suo’.
E chéssa štoria të vo’ ntènnë ca a u Patratérnë nnë ru puo’ fëssija e chipènza dë farlë, fësséja a issë štéssë.
 

2002

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie vai alla sezione: Per saperne di piu'

Approvo

Cookie Policy

La presente Cookie Policy è relativa al sito http://www.ugodugo.it (“Sito”) gestito e operato dal signor Ugo D'Ugo, Via Capriglione n. - 86100 Campobasso

I cookies sono piccoli file di testo inviati all'utente dal sito web visitato. Vengono memorizzati sull’hard disk del computer, consentendo in questo modo al sito web di riconoscere gli utenti e memorizzare determinate informazioni su di loro, al fine di permettere o migliorare il servizio offerto.

Esistono diverse tipologie di cookies. Alcuni sono necessari per poter navigare sul Sito, altri hanno scopi diversi come garantire la sicurezza interna, amministrare il sistema, effettuare analisi statistiche, comprendere quali sono le sezioni del Sito che interessano maggiormente gli utenti o offrire una visita personalizzata del Sito.

Il Sito utilizza cookies tecnici e non di profilazione. Quanto precede si riferisce sia al computer dell’utente sia ad ogni altro dispositivo che l'utente può utilizzare per connettersi al Sito.

Cookies tecnici

I cookies tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio.

Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web.

Possono essere suddivisi in cookies di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookies analytics, assimilati ai cookies tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookies di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.


La disabilitazione dei cookies potrebbe limitare la possibilità di usare il Sito e impedire di beneficiare in pieno delle funzionalità e dei servizi presenti sul Sito. Per decidere quali accettare e quali rifiutare, è illustrata di seguito una descrizione dei cookies utilizzati sul Sito.

Tipologie di cookies utilizzati

Cookies di prima parte:

I cookies di prima parte (ovvero i cookies che appartengono al sito dell’editore che li ha creati) sono impostati dal sito web visitato dall'utente, il cui indirizzo compare nella finestra URL. L'utilizzo di tali cookies ci permette di far funzionare il sito in modo efficiente e di tracciare i modelli di comportamento dei visitatori.

Cookies di terzi:

I cookies di terzi sono impostati da un dominio differente da quello visitato dall'utente. Se un utente visita un sito e una società diversa invia l'informazione sfruttando quel sito, si è in presenza di cookies di terze parti.

Cookies di sessione:
I c.d. ‘cookies di sessione’ sono memorizzati temporaneamente e vengono cancellati quando l’utente chiude il browser. Se l’utente si registra al Sito, può utilizzare cookies che raccolgono dati personali al fine di identificare l’utente in occasione di visite successive e di facilitare l'accesso - login al Sito (per esempio conservando username e password dell’utente) e la navigazione sullo stesso. Inoltre Open Source Solutions utilizza i cookies per finalità di amministrazione del sistema. Il Sito potrebbe contenere link ad altri siti. Open Source Solutions non ha alcun accesso o controllo su cookies, web bacon e altre tecnologie di tracciamento usate sui siti di terzi cui l’utente può accedere dal Sito, sulla disponibilità, su qualsiasi contenuto e materiale che è pubblicato o ottenuto attraverso tali siti e sulle relative modalità di trattamento dei dati personali; Open Source Solutions a questo proposito, considerata la mole di tali siti terzi, declina espressamente ogni relativa responsabilità. L’utente dovrebbe verificare la privacy policy dei siti di terzi cui accede dal Sito per conoscere le condizioni applicabili al trattamento dei dati personali poiché la Privacy Policy di Open Source Solutions si applica solo al Sito come sopra definito.

Cookies persistenti:

I cookies persistenti sono memorizzati sul dispositivo degli utenti tra le sessioni del browser, consentendo di ricordare le preferenze o le azioni dell'utente in un sito. Possono essere utilizzati per diversi scopi, ad esempio per ricordare le preferenze e le scelte quando si utilizza il Sito.


Cookies essenziali:

Questi cookies sono strettamente necessari per il funzionamento del Sito. Senza l'uso di tali cookies alcune parti del Sito non funzionerebbero. Comprendono, ad esempio, i cookies che consentono di accedere in aree protette del Sito. Questi cookies non raccolgono informazioni per scopi di marketing e non possono essere disattivati.

Cookies funzionali:

Questi cookies servono a riconoscere un utente che torna a visitare il Sito. Permettono di personalizzare i contenuti e ricordate le preferenze (ad esempio, la lingua selezionata o la regione). Questi cookies non raccolgono informazioni che possono identificare l'utente. Tutte le informazioni raccolte sono anonime.

Cookies di condivisone sui Social Network:

Questi cookies facilitano la condivisione dei contenuti del sito attraverso social network quali Facebook e Twitter. Per prendere visione delle rispettive privacy e cookies policies è possibile visitare i siti web dei social networks. Nel caso di Facebook e Twitter, l'utente può visitare https://www.facebook.com/help/cookies e https://twitter.com/privacy.

Nello specifico, si riporta di seguito la lista dei principali cookies utilizzati sul Sito e relative descrizioni e funzionalità, compresa la durata temporale.

1) Tipologia di Cookie Prima parte Funzionale
Provenienza Ugo D'Ugo
Finalità Recuperare le impostazioni dell'utente (salvare la sessione dell'utente e ricordare alcune impostazioni come le impostazioni di accessibilità)
Durata Cookie persistente
   
2) Tipologia di Cookie Prima parte - Funzionale
Provenienza Ugo D'Ugo
Finalità Memorizzare il luogo dell'utente e ricordare le impostazioni di lingua (in forma anonima)
   
3) Tipologia di Cookie Prima parte - Funzionale
Provenienza Ugo D'Ugo
Finalità Personalizzare il contenuto della pagina a seconda del dispositivo utilizzato dall'utente, delle sue scelte e delle impostazioni (in forma anonima)

Come modificare le impostazioni sui cookies

La maggior parte dei browser accetta automaticamente i cookies, ma l’utente normalmente può modificare le impostazioni per disabilitare tale funzione. E' possibile bloccare tutte le tipologie di cookies, oppure accettare di riceverne soltanto alcuni e disabilitarne altri. La sezione "Opzioni" o "Preferenze" nel menu del browser permettono di evitare di ricevere cookies e altre tecnologie di tracciamento utente, e come ottenere notifica dal browser dell’attivazione di queste tecnologie. In alternativa, è anche possibile consultare la sezione “Aiuto” della barra degli strumenti presente nella maggior parte dei browser.


E' anche possibile selezionare il browser che utilizzato dalla lista di seguito e seguire le istruzioni: - Internet Explorer; - Chrome; - Safari; - Firefox; - Opera. Da dispositivo mobile: - Android; - Safari; - Windows Phone; - Blackberry.

Per maggiori informazioni sui cookie e per gestire le preferenze sui cookie (di prima e/o terza parte) si invitano gli utenti a visitare anche la piattaforma www.youronlinechoices.com. Si ricorda però che la disabilitazione dei cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del Sito e/o limitare il servizio offerto da Ugo D'Ugo.