Campuaššë la fa funita  kë Vespasianë
(Cmpobasso la fa finita con Vespasiano)  
 
Zia Maria
 -‘Uagliò, mèh ammantié n’atu pochë…’ntë la fa scappà, nonò…mannèggia  all’anëma ‘é chi lë sóna lë campanë a ‘ssë fëtëntunë!…
 Nipote
- Nonò, më scappë, nnë pozzë cchiù mantëné’… më fa malë la panza!…
 Zia Maria
- Ammantié ca sémë arrëvatë a la casa.
 Giavannina
- Zia Marì e c’ha fattë ‘ssu criaturë? Maronna mè, té na faccia ghianca…
 Zia Maria          
-C’ha fattë?… Nn’u virë c’ha fattë!… Ha fattë ca u povërë ninnë nnë putèa cchiù e zë l’è fatta sottë…Šta ‘mmantënènnë da Via Mazzina u puuriéllë… Z’è pigliatë  scuornë d’accuccurarzë mmiéz’a la vija e…èss’u vì, z’è spurcatë e mò u štènghë pulènnë. Ssë fëtëntunë hannë fattë la ‘uèrra a Véspasianë… Lë ‘mbicciavënë lë corna së lë lasciavënë mpacë… l’hanna avuta lëvà tuttë quantë! Chë sciatë malëdittë!…
 Giuannina
 -E chi è Vèspasianë zia Marì? Nnë l’hajë mai’ sëntit’annummënà.
 Zia Maria      
-Tuttë sannë chi éva Vèspasianë e pëcché rëmanèttë famósë p’u munnë, alménë chillë c’hannë fattë fine a la quarta classë zë l’avissëna rëcurdà. Ma së tu nnë l’avišša sapé, è subbëte fattë.Róma quann’éva padróna d’u munnë, pëcché mò nn’è manchë padróna d’éssa štéssa…
 Giuannina
-E sì, mmiéz’a éssa cë šta u Vaticanë d’u papë!…
 Zia Maria   
-… avèttë tanta capaddozië ca zë chiamavënë ‘mpératórë e pë jónta évënë tuttë Cèsërë. Štë Cèsërë évënë tuttë ‘nfumusë c’appiccëcavënë cuntinuamèntë kë lë vicinë.Révënë faštirië purë a lë furmichë ‘llë fëtiéntë… e datësë ca évënë buonë a mënà taccaratë, rumanènnë ma’ scurdatë da la štoria, chi pëcché lë sunattë a le ‘Allë Pullaštrë, chi a lë ‘Attë Pérsianë, chi a u Rré dë l’élèfantë e cacchërun’autë lë rèttë purë ‘mbaccë a lë Gôtë.
 Giuannina
 -Sultantë?… E facévënë tuttë chéssa e a lórë nisciunë l’ha ruttë u mussë!…
 Zia Maria   
-Siéntëmë, nnë m’interrómpë.U mussë cë ru rumbènnë lë Sannitë, lë patrë nuoštrë.Tra tant’ appiccëcalitë, Roma purë avèttë a unë chë amava la pacë e quissë éva proipa Vèspasianë. E facèttë ‘ss’imperatórë nu sacchë ‘é cósë bbónë!…‘Ncopp’a ‘štu munnë, së tu sciè buonë, amë la pacë, të piacë fa bénë a la pupulaziónë e të piacë j’ d’amórë e d’accordë kë tuttë, priéštë o tardë sciè bèllë e scurdatë… ‘Štu Vèspasianë fussë bèllë e scurdatë da nu piézzë së ‘nzë fussë muossë a cumpassióna Giovë e Mércurië, chi pë nu fattë e chi pë fa piacérë a l’induštrialë d’allóra, pecché da sèmpë quannë z’è fattë cacché cummërëtà, z’è fatta pë farcë guaragnà ‘ncoppë a cacchërunë.
 Giuannina
-E quannë maië…Santë Magnonë è natë primë ‘é Crištë!…
 Zia Maria    
-Eh!… Fammë cuntinuà…Dicènnë ‘štë ddu’ ddijë, pëcché primë cë štèanë nu sacchë ‘é ddijë ca facèanë purë u parlamèntë, sulë ca nnë štèa a Montécitorië, ma a Monte Olimpe …Dicènnë ‘štë ddu’ ddijë, pëcché ‘štu povërë Vèspasianë doppë muortë ha ra èssë scurdatë ca issë nn’ha ma’ ‘ppiccëcatë?…Zë muvènnë a cumpassióna e ‘ccusì cumparènnë ‘nzuonnë a Vèspasianë sottë a lë vèštë dë na povëra ‘uagliona ch’éva fa nu pochë r’acqua, ma nnë la putèa fa ca nën trũavë nu poštë addò putérzë accuccurà.
 Giuannina
- E issë chë facèa sottë a lë vèštë ‘é ‘lla ‘uaglióna?..
 Zia Maria    
-Uè, chë të scié scëmunita mò! Cumparènnë lë ddu’ ddijë in formë dë una guagliona che dovevo andaro a cesse , ha capite mò?
 Giuannina
-Ah, chéss’è…e tu ha rittë ca Véspasianë cumparèttë sottë a le vèštë…
 Zia Maria   
-N’auta vóta sèttë? Të vuo’ piglià la pëzzëcata?…L’imperatórë a la matina zë svigliattë pënziërusë e cuntrariatë e ‘nzë putèa rà pacë ca ‘ént’a Roma, c’éva mancà la cummërëtà… e girë e vótë, lë vè a mmèntë la trũata: fa méttë pë réntë a lë pajscë romanë lë urinatoië ca quannë a unë lë scappë  , po’ j’ là sènza brëugnarzë ‘é nisciunë. Doppë tant’annë Véspasianë murèttë ca éva fa u poštë a n’atu ‘mperatorë e pë rëcunuscènza u nuovë mperatorë facèttë chiamà chillë aggéggë lë vèspasianë.
 Giuannina
- Ah! Lë véspasianë so’ lë pisciaturë, lë cèssë allora!?…
 Zia Maria
 - E chë të crërivë ca chë évënë?… Lë princëpë azzurrë o lë figlë d’u mazzamauriéllë!… Allóra e pë paricchië annë roppë, purë Campuaššë avèttë ‘ss’aggéggë e m’arrëcordë ca cë në štèa unë ’rrét’a u dištréttë militarë, a Via Scatólónë, unë a Vialè Elèna, dë cantë a u ciardinë d’u munëcipië, unë arrétë a la villétta Flora e unë vicinë a la štazzióna arrétë addò šta mò la bénzina. Caccherun’autë  štèa a Via Roma e pë ‘ncoppë a lë Quartiérië. E quannë nu furaštiérië n’avèa ‘bbësuognë, kë ddu’ passë truavë u poštë rësërvatë pë le fattë suo’. Kë lë tiémpë mudèrnë, zë ‘ulèttë fa a Campuaššë purë nu véspasianë ‘e lussë , proipa a nummërë unë, a Via Gianlunardë Palombë, addò të putija sciacquà purë lë manë e quannë fu missë zë tënèttë presèntë ca purë lë fëmmënuccë évënë ‘é carnë ossa cumm’a lë masculillë…e pë lorë zë facèttë purë la porta appartata dë cantë a la funtana dë la piazzétta d’u péscë.
 Giuannina
-Di frontë a lë monëchë, là addò štèa u furnë e Viola u panëttiérë.
 Zia Maria
 -Chillë évënë lë tiémpë d’ór’ ‘é Campuaššë e perciò z’abbuscattë la nnummënata dë “ Cëtà Ciardinë”.
 Giuannina
– E pecché nn’éva nu ciardinë pë davérë?…
 Zia Maria  
- Sì ca cë éva…E quanta sinnëchë tënèmmë, chi cchiù e chi ménë, lë tënènnë tuttë pulitë e urdënatë lë véspasianë. Passannë l’annë e tuttë chillë ca vëdèanë ca a Campuaššë zë vivéva buonë, vulènnë mëni’ a abbëtà a ‘šta cëtà e mënènnë, ma po’ k’u zì u zì z’ammišchiannë a la pupulaziona nuštrana e vulènnš cummannà purë lórë a Campuaššë, ‘ncopp’ u cumunë. Ncumënzannë a fa quéštiónë e zë ncumënzattë a cagnà sinnëchë ogn’e sëttemana, finë a quannë avèmm’a unë ca pënzattë: “ Ma comë?…. Na cëtà ciardinë ha da tëné lë pisciaturë mmiéz’a la vija?” e urdënattë dë lë fa luà tuttë quantë, facènnë la ‘uèrra a l’auguštë Véspasianë. U gnafiéllë ‘ncë pënzattë ca ‘ntantë Campuaššë éva cëtà ciardinë proprië pëcché pënzannë buonë a méttë lë véspasianë!… E quissë è mò u rësultatë, u vì!
 Giuannina
– Sinë, è proipa accusì, zia Mari’, ‘nciavèa pënzatë.
 Zia Maria
- ‘Ssu bèllommënë doppë na sëttëmana zë në jèttë pur’issë,pë furtuna, e pë nu pochë ‘e tiémpë štèmmë buonë e spënziëratë ca mèntrë  faciavamë u štruscë p’u corzë, së cë scappava, putavamë allungarcë all’urinatoië pubblëchë ‘e vija Palombë. Ma nnë passannë poca sëttëmanë e nnë mënèttë n’auta capa gloriosa, kë la sciénza pecurina déntrë e ‘ncopp’a lë grinë e facèttë  chiurrë purë a quissë!…
 Giuannina
- Pëcché è chiusë quillë mò?…Ma va forzë të sbaglië?…
 Zia Maria   
-E pëcché nëpotëmë z’è fattë sottë? Chë të crërivë ca ‘nc’éva jutë là?… Hannë chiusë purë a quissë!
 Giuannina
- Vì ché bëllézza!… Spècië a la séra ca šta chiusë purë quillë faccëfruntë u carcërë. E a la matina ca viénnë da lë pajscë vicinë lë migliarë ‘é paisanë, cumm’hanna fa?…
 zia Maria  
- Quantë në virë cammënà a cossa štréttë ‘ncérchë ‘é nu puštariéllë addò appartarzë. E quantë të në virë ca pènza “ qua nnë më canoscë nisciunë” e ‘nzë në fréchë e z’accuccura addò è-è e ‘nzë në scioscia manghë ‘é chillë criaturë ca štannë a paccijà attuornë a la pëschéra d’u Munëcipië.    
 Giuannina
- E proipa lànnantë , ‘nnant’a u Munëcipië cë në vuléssë unë, magarë ‘ntërratë sott’a la piazza… addò lë ‘uagliunë purë cë puonnë j’ e a u poštë e fa sëccà ‘llë povërë piantë ca štannë già ‘ccisë p’u fumë dë lë machënë , accusì zë ‘mparënë a rëspëttà lë piant ë e zë ‘mparënë purë la docaziona d’èssë nu pochë rësërvatë, ca nu pochë dë rëservatézza nn’ha ma’ ‘uaštatë.
 Zia Maria   
- E së të ‘uardë attuornë, cèrtë ca mò nn’ virë nu buonë spettaculë!…
 Giuannina
- Nën më cë fa pënzà va… sulë a pënzarëcë më zë ‘uasta u stommëchë. E ‘ntë dichë s’ a nu puuriéllë l’avéssa scappà nu sciugliëmiéntë!… Ma tu piénzëcë nu pochë? Mmaggënë tu a nu povërë crištë ca pë casë, pë cumbënaziona, avéss’avé la disgrazië dë vévërzë na tazzulélla ‘é cafè, doppë la chiusura sëttëmanalë d’u bar, quannë u barišta ha lavatë la machëna k’u salë ‘nglésë?…Chë la èssë  cummënèntë a ‘llu povërë crištianë?…’llu puuriéllë è bèll’e ‘mbrattatë! Addò zë vo rëparà!…E’ na paróla arrëvà abbascë pë lë campërèllë o a la fërruija!…
 zia Maria   
-Maronna mè, nnë më cë fa pënzà, ‘ncë pozza capëtà ma’ nisciunë.Më rëcordë na vóta succërèttë a na cumpagna dë lë mè, vicinë a Santë Piétrë. Ménu malë ca là primë ‘ncë štèa manghë na casa frabbëcata e chélla z’annascunnèttë arrét’a quillë ca facèa lë scalë… E la puurèlla purë zë spurcattë…E së pènzë cummë z’avètta sëntì. Zë facèttë ‘ppruméttë ca nnë l’avéssë ma’ rittë a nisciunë. E a nisciunë maië l’hai’ rittë. Manghë mò.
 Giuannina
- E mò u scié rittë!
 Zia Maria
- I’ hajë rittë u puccatë e nò u puccatórë.E tuttë chéssë pëcchè? Pëcché ‘ncë šta cchiù nu véspasianë.Së qua ‘nzë pónë rimèdië, pë vë la fa brévë, Campuaššë së ancora ‘ncë è, ’ént’a poca tiémpë pisciaturë cë sarà dëvëntatë cértamentë. E’ vérë ca mò purë qua la gènta zë buca, ca dicë ca dëviéntënë angiulillë  chë vólënë kë lë piérë ‘ntèrra, e datësë ca l’angiulillë ‘ssë cosë nnë lë fannë, forzë doppë lë véspasianë ‘ncë sarannë cchiù bbësuognë. Ma facissënë alménë rëméttë cacché pisciaturë pë chi, a tuortë o a raggiónë, è cuntiéntë e rumanè ómë, cristijanë kë lë piérë ‘ntèrra!… E po’, dicémacéllë francamèntë, ché puccatë ha fattë ‘llu povërë  Véspasianë c’ha da èssë scurdatë da lë campuascianë?
 Giuannina
- Boh! Štémëcë attiéntë ca cacché juornë chissë cë liévënë purë u liéttë a rént’a lë casë!  
 
1985                                                                
 
Glossario:
mazzamaurielle= folletto; spiritello buono

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie vai alla sezione: Per saperne di piu'

Approvo

Cookie Policy

La presente Cookie Policy è relativa al sito http://www.ugodugo.it (“Sito”) gestito e operato dal signor Ugo D'Ugo, Via Capriglione n. - 86100 Campobasso

I cookies sono piccoli file di testo inviati all'utente dal sito web visitato. Vengono memorizzati sull’hard disk del computer, consentendo in questo modo al sito web di riconoscere gli utenti e memorizzare determinate informazioni su di loro, al fine di permettere o migliorare il servizio offerto.

Esistono diverse tipologie di cookies. Alcuni sono necessari per poter navigare sul Sito, altri hanno scopi diversi come garantire la sicurezza interna, amministrare il sistema, effettuare analisi statistiche, comprendere quali sono le sezioni del Sito che interessano maggiormente gli utenti o offrire una visita personalizzata del Sito.

Il Sito utilizza cookies tecnici e non di profilazione. Quanto precede si riferisce sia al computer dell’utente sia ad ogni altro dispositivo che l'utente può utilizzare per connettersi al Sito.

Cookies tecnici

I cookies tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio.

Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web.

Possono essere suddivisi in cookies di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookies analytics, assimilati ai cookies tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookies di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.


La disabilitazione dei cookies potrebbe limitare la possibilità di usare il Sito e impedire di beneficiare in pieno delle funzionalità e dei servizi presenti sul Sito. Per decidere quali accettare e quali rifiutare, è illustrata di seguito una descrizione dei cookies utilizzati sul Sito.

Tipologie di cookies utilizzati

Cookies di prima parte:

I cookies di prima parte (ovvero i cookies che appartengono al sito dell’editore che li ha creati) sono impostati dal sito web visitato dall'utente, il cui indirizzo compare nella finestra URL. L'utilizzo di tali cookies ci permette di far funzionare il sito in modo efficiente e di tracciare i modelli di comportamento dei visitatori.

Cookies di terzi:

I cookies di terzi sono impostati da un dominio differente da quello visitato dall'utente. Se un utente visita un sito e una società diversa invia l'informazione sfruttando quel sito, si è in presenza di cookies di terze parti.

Cookies di sessione:
I c.d. ‘cookies di sessione’ sono memorizzati temporaneamente e vengono cancellati quando l’utente chiude il browser. Se l’utente si registra al Sito, può utilizzare cookies che raccolgono dati personali al fine di identificare l’utente in occasione di visite successive e di facilitare l'accesso - login al Sito (per esempio conservando username e password dell’utente) e la navigazione sullo stesso. Inoltre Open Source Solutions utilizza i cookies per finalità di amministrazione del sistema. Il Sito potrebbe contenere link ad altri siti. Open Source Solutions non ha alcun accesso o controllo su cookies, web bacon e altre tecnologie di tracciamento usate sui siti di terzi cui l’utente può accedere dal Sito, sulla disponibilità, su qualsiasi contenuto e materiale che è pubblicato o ottenuto attraverso tali siti e sulle relative modalità di trattamento dei dati personali; Open Source Solutions a questo proposito, considerata la mole di tali siti terzi, declina espressamente ogni relativa responsabilità. L’utente dovrebbe verificare la privacy policy dei siti di terzi cui accede dal Sito per conoscere le condizioni applicabili al trattamento dei dati personali poiché la Privacy Policy di Open Source Solutions si applica solo al Sito come sopra definito.

Cookies persistenti:

I cookies persistenti sono memorizzati sul dispositivo degli utenti tra le sessioni del browser, consentendo di ricordare le preferenze o le azioni dell'utente in un sito. Possono essere utilizzati per diversi scopi, ad esempio per ricordare le preferenze e le scelte quando si utilizza il Sito.


Cookies essenziali:

Questi cookies sono strettamente necessari per il funzionamento del Sito. Senza l'uso di tali cookies alcune parti del Sito non funzionerebbero. Comprendono, ad esempio, i cookies che consentono di accedere in aree protette del Sito. Questi cookies non raccolgono informazioni per scopi di marketing e non possono essere disattivati.

Cookies funzionali:

Questi cookies servono a riconoscere un utente che torna a visitare il Sito. Permettono di personalizzare i contenuti e ricordate le preferenze (ad esempio, la lingua selezionata o la regione). Questi cookies non raccolgono informazioni che possono identificare l'utente. Tutte le informazioni raccolte sono anonime.

Cookies di condivisone sui Social Network:

Questi cookies facilitano la condivisione dei contenuti del sito attraverso social network quali Facebook e Twitter. Per prendere visione delle rispettive privacy e cookies policies è possibile visitare i siti web dei social networks. Nel caso di Facebook e Twitter, l'utente può visitare https://www.facebook.com/help/cookies e https://twitter.com/privacy.

Nello specifico, si riporta di seguito la lista dei principali cookies utilizzati sul Sito e relative descrizioni e funzionalità, compresa la durata temporale.

1) Tipologia di Cookie Prima parte Funzionale
Provenienza Ugo D'Ugo
Finalità Recuperare le impostazioni dell'utente (salvare la sessione dell'utente e ricordare alcune impostazioni come le impostazioni di accessibilità)
Durata Cookie persistente
   
2) Tipologia di Cookie Prima parte - Funzionale
Provenienza Ugo D'Ugo
Finalità Memorizzare il luogo dell'utente e ricordare le impostazioni di lingua (in forma anonima)
   
3) Tipologia di Cookie Prima parte - Funzionale
Provenienza Ugo D'Ugo
Finalità Personalizzare il contenuto della pagina a seconda del dispositivo utilizzato dall'utente, delle sue scelte e delle impostazioni (in forma anonima)

Come modificare le impostazioni sui cookies

La maggior parte dei browser accetta automaticamente i cookies, ma l’utente normalmente può modificare le impostazioni per disabilitare tale funzione. E' possibile bloccare tutte le tipologie di cookies, oppure accettare di riceverne soltanto alcuni e disabilitarne altri. La sezione "Opzioni" o "Preferenze" nel menu del browser permettono di evitare di ricevere cookies e altre tecnologie di tracciamento utente, e come ottenere notifica dal browser dell’attivazione di queste tecnologie. In alternativa, è anche possibile consultare la sezione “Aiuto” della barra degli strumenti presente nella maggior parte dei browser.


E' anche possibile selezionare il browser che utilizzato dalla lista di seguito e seguire le istruzioni: - Internet Explorer; - Chrome; - Safari; - Firefox; - Opera. Da dispositivo mobile: - Android; - Safari; - Windows Phone; - Blackberry.

Per maggiori informazioni sui cookie e per gestire le preferenze sui cookie (di prima e/o terza parte) si invitano gli utenti a visitare anche la piattaforma www.youronlinechoices.com. Si ricorda però che la disabilitazione dei cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del Sito e/o limitare il servizio offerto da Ugo D'Ugo.