(1985)                            L’ANNULTË DË LË CASËRË

                                                         ( Il condono edilizio )

Zia Maria   

-L’anëmë ‘é chi nën vë sona lë campanë a tuttë quantë cë n’avétë

colpa! Sanguéttë! Sugasanghë dë la povëra gènta!.. Puzzatë èssë

carufatë!.. E’ sciutë mò,l’annultë!…Vë l’hanna rà ‘mbrontë

l’annultë!…P’u sanghë dë la viccia cotta!

Giuannina  

-Zia Marì che t’è succiéssë? Të vuo’ fa purtà carcërata ‘stammatina, c’allucchë ‘e ‘ssa manéra?

Zia Maria   

- E sì ca më cë voglië fa purtà!… Tantë là rentë cë puortënë sulë a lë povërë pëscëtièllë, së fannë lë léggë a ‘ssa manéra ! A lë banchiérë, l’assassinë lë làscënë fórë…

Giuannina  

-Ma chë t’è succiéssë zë po sapè?

Zia Maria   

- È succiésse ca quillë povërë figlië dë ru mi’ ha fattë tanta sacrificië pë zë fa chélla casarèlla … e tu lë sa chélla ch’éma avuta fa p’accucchià, a muccëchë e pëtaccë, lë soldë dë l’antécëpë, ca c’éma avuta vénnërë vintë tumulacchiunë ‘e tèrra chë tënavamë a u Fèudë.

C’éma avuta ‘mpignà purë l’urnalë ( lëvannëcë la faccia noštra ), p’u sanghë d’u nemichë dë Crištë ( sciè lauratë!)…Mò dicë ca chélla casarèlla nnë šta appoštë e ca tènghë ‘a pajà l’annultë, sénnò u cumunë cë la po lëvà ‘a sotte.

Mo ha capitë tu? Ma virë nu pochë chë ci ha èssë cummënèntë

a nu’?…E chi c’éntra mmiéz’a ‘ssë fattë, chi c’éntra?

Sèmpë u cumunë. So’ sèmpë lorë ‘ssë sbreognatë, ‘ssë sbarratunë chë accirrënë a la povëra gèntë!

Giuannina  

-Zia Marì ma cummë nn’ šta appoštë la casa ‘e figliëtë, së chélla l’hanne fattë ‘a poca tiémpë e ha avutë purë la carta ca ‘ncià pajà la funduarija ‘ncoppë?…

Zia Maria   

- E ha vištë tu mò!..Pë lorë, nnë šta appoštë nò!…’Ntonië è jutë a u cumunë a vëré e là l’hanne rittë ca ‘nc’éntra niéntë së la casa è abbëtabbëla … Chélla chë conta è la Licenzia ndilizia… Po’ è jutë andò quillë carofënë dë la Ripa ca frabbëcattë la casa, quillë chë z’è pigliatë lë miliunë … e quillë sa chë l’ha rëspuoštë?… L’ha rëspuoštë “ quala lëcenzia viè truvannë… së prima zë fabbrëcavë acquëscì… e po’ vu là štetë appoštë, là la lëcenzia d’usë vu’ la tënetë”

E quillë povërë Ntonië avèttë voglië ‘é spiécà ca issë vulèa vëré la licenzia ndilizia ca ‘llu rëpajuolë, zë në scèttë chë chéss’auta bèlla truata: ” Vu setë fessë , ca a chissë d’u guernë cë l’eta dicë ca pëcchè pajatë l’inacasa?…” e po’ ha rittë ” …primë ‘nzë në devënë dë licenzië, bastavë ca tu cuntribbuivë pë la squadra d’u pallonë, ca putivë fa cummë vulivë…”.

Ha capitë cummara Giuannì? Ru ha fëssiatë purë ‘llu aljotë. E mò cë cacamë lë torzëra tuttë quantë, ca ha rittë figliëmë ca a Campuascë tuttë lë casë ca tiénnë cchiù ‘é tré pianë so’ tuttë abbusivo, cummë l’hannë missë nomë mò lë sciénziatë chë štannë a Montecitorie lë casërë.

Giuannina  

-Vì e ché bèlla robba ca cë tënémë là! Zia Marì, m’avéssë sëntitë a mé ‘Ntonië, mò ‘nzë truassë ‘nguaiatë. I’ ci u dëcivë : ‘Nto’, cumparie’, ‘ntë ‘mpurtà ca tié u sfrattë, ca primë o roppë, së të fannë scasà u Cumunë t’ha rà la casa a té. Cummë tu pajë tanta migliarë ‘e lirë a u mésë d’inacasa e të vuo’ préoccupà”…Nën më vulèttë sëntì… Ha vištë mò? Mò cë l’hannë ratë purë a lë zinghërë lë casë popolarë…E quannë maië lë zinghërë hannë sgubbatë cardarellë e hannë pajatë l’inacasa?!

zia Maria    

-E sa cummà, chissë a lë zinghërë cë lë rannë lë casë, ma a quillë

povërë figlië chisà së cë l’avissënë ratë…Che spëranza vuo’ tëné ‘a ‘ssë banchiérë… chissë so’ sanguéttë… ma va, ca ‘ncë

pozzë pënzà…

Cummara Giuannì, ma quannë vo cagnà ‘štu munnë purë pë nu’?

Ma po’ èssë maië ca p’avè caccosa a ‘štu paésë, nu povërë Crištë ha ra fa sèmpë nuvëtà?…

E po’, ‘sse sfaccënnatë d’u cumunë nn’u vërévënë u palazzë

tantë gruossë ca criscéva sott’u nasë lorë?

O évënë cëcatë pëcché lë criscéva la panza ‘nnantë,

a tuttë quantë ‘ngignerë, giomëtrë e ‘uardië?…

Giuannina  

- Zia Marì, ma i’ po’ më meraviglië ‘é chiss’autë šturapippë d’u

guèrnë… Ma pëcché lorë nnë lë sapèanë ca in Italia chi cchiù

e chi ménë, lë casërë évënë tutt’abbusivë?…

Zia Maria   

- Ciu réssë ‘mbrontë l’abbusivë a ‘ssë trascinafacènnë, corpe di

Bacche! Hannë pënzatë sèmpë sulë a la cajonza lorë, lë curnutunë

sfaccënnatë!… Nn’hannë tënutë ma’ controllë …Manchë d’u

pisciaturë zë n’hannë ‘ncarëcatë!…e mò vannë truannë u Pianë

culatorë, la licenzia ndilizia, la prova tërrëmutizia e chélla

chë mësura la verrutézza dë la porta ‘é fiérrë e dë lë murë ca

nën si deveno appicciaro in case d’incendie!

All’anema ‘é chi lë sona lë campanë a tuttë quantë! E a pënzà ca ‘ncopp’au cumunë cë tënavamë u ‘ngignerë Fravëcatorë, u ngignerë Përtonë, l’architéttë Cacciafumë, vicë architéttë Curnicionë, u giomëtrë Crapë e quillë Mëntonë e u vicë suò’ Bacchëttonë e po’ tutta na fréca d’aiutantë e vicë aiutantë!…

E chë guardavënë chissë? Pënzavënë sulë a auzarzë lë villéttë e lë massarijë lorë?..E a chissë mò, nu’ povërë citarinë l’avissëma mannà a la casa! Anzë nò, a la cullëttina!

La colpa è dë chissë chë nn’hannë tënutë controllë e hannë chiusë

l’uocchië! A chissë l’avissëma méttë éspoštë pëssottë a la

crucélla!…Là, vicinë addò štèa u fèrraciuccë, pë la Maièlla!

Ma tu piglië a povërë figliëmë, chë në sapèa quillë ‘uaglionë ca u

ngignerë frabbëcavë sènza licènza ndilizia? Quillë ha vištë la tabèlla grossa grossa kë la scritta “ Cumune ‘e Campuascë”

chë cundicèa ca zë vënnivënë lë casërë per ncivilo abbetazione

e zë l’è accattata la casa.

Lë cartë pë cë ij’ a abbëtà štèanë appoštë…u cataštë štèa

appoštë… u nutarë, (quill’autë sbarratonë!) ha rittë ca štèa tuttë

appoštë e u ‘uaglionë z’è accattatë la casa. Mò doppë vint’annë, vannë truannë ca chélla è abbusiva!

Giuannina  

-Zia Marì è abbusiva la capa lorë ca la tiénnë carufata e nnë la vuonnë j’ méttë sottë tèrra.

Lë mannassërë véramèntë a la cullëttina a chissë, vëriscë po’ së

zë facissënë lë controllë…

Zia Marì, addusërëmë a mé…nnë pajà niéntë…lassëla j’ a chissë, ca chissë mò fannë tanta casinë e cë mittënë paura pëcché tiénnë

‘bbësuognë ‘e soldë, ca lë soldë ca cë frëcannë mò fa l’annë kë la

scusa dë la socoffë zë në so’ sciutë tuttë a loffë…

Addusërëmë a mé… Së nisciunë pajë , po’ voglië vëré i’ a chi vannë a luà la casa ‘ssë sbrëognatë?…Chéssa è na leggia contra il popole! Uè! Ha capitë Carusiéllë?…Mò cumm’è u fattë, të scié jutë a ‘ssëttà a u Guèrnë cundicènnë ca facivë cumunèlla kë lë fatijaturë e mò… mò minë caucë?…Piénzëcë buonë,uéh,Carusié! Pëcché së nnë la liévë tu ‘ssa léggia, la facémë luà nu’, arraccugliémë le autocrafe pë la vija, e facémë purë la domanna dë fa na léggia chë manna a la cullëttina o a la focilaziona a chillë c’hannë auzatë palazzë e frabbëcatë e po’ zë l’hannë vënnutë a lë povërë citarinë ‘nnucèntë..e la stéssa sciorta l’hara tuccà purë a chillë ca štèanë ‘ncoppë u Cumunë e nn’hannë tenutë controllë! Mò, l’unëcë abbosive ‘ncoppe a ‘šta faccia dë la tèrra so’ proipa chéssë ddu’ catégorijë e nu’ prijamë a quillë Santë Lunardë bënërittë ca quannë primë zë lë piglië issë ‘ncunzégnë a ‘ssë alijotë.

Zia Marì, mò cë facémë na bèlla tazzë ‘é cafè e ‘ncë pënzà ca po’ èssë ca tuttë z’acconcia.

 

         

  1985

Glossario:

annulte= indulto; condono

viccia = femmina del tacchino

aljote= galeotto

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie vai alla sezione: Per saperne di piu'

Approvo

Cookie Policy

La presente Cookie Policy è relativa al sito http://www.ugodugo.it (“Sito”) gestito e operato dal signor Ugo D'Ugo, Via Capriglione n. - 86100 Campobasso

I cookies sono piccoli file di testo inviati all'utente dal sito web visitato. Vengono memorizzati sull’hard disk del computer, consentendo in questo modo al sito web di riconoscere gli utenti e memorizzare determinate informazioni su di loro, al fine di permettere o migliorare il servizio offerto.

Esistono diverse tipologie di cookies. Alcuni sono necessari per poter navigare sul Sito, altri hanno scopi diversi come garantire la sicurezza interna, amministrare il sistema, effettuare analisi statistiche, comprendere quali sono le sezioni del Sito che interessano maggiormente gli utenti o offrire una visita personalizzata del Sito.

Il Sito utilizza cookies tecnici e non di profilazione. Quanto precede si riferisce sia al computer dell’utente sia ad ogni altro dispositivo che l'utente può utilizzare per connettersi al Sito.

Cookies tecnici

I cookies tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio.

Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web.

Possono essere suddivisi in cookies di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookies analytics, assimilati ai cookies tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookies di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.


La disabilitazione dei cookies potrebbe limitare la possibilità di usare il Sito e impedire di beneficiare in pieno delle funzionalità e dei servizi presenti sul Sito. Per decidere quali accettare e quali rifiutare, è illustrata di seguito una descrizione dei cookies utilizzati sul Sito.

Tipologie di cookies utilizzati

Cookies di prima parte:

I cookies di prima parte (ovvero i cookies che appartengono al sito dell’editore che li ha creati) sono impostati dal sito web visitato dall'utente, il cui indirizzo compare nella finestra URL. L'utilizzo di tali cookies ci permette di far funzionare il sito in modo efficiente e di tracciare i modelli di comportamento dei visitatori.

Cookies di terzi:

I cookies di terzi sono impostati da un dominio differente da quello visitato dall'utente. Se un utente visita un sito e una società diversa invia l'informazione sfruttando quel sito, si è in presenza di cookies di terze parti.

Cookies di sessione:
I c.d. ‘cookies di sessione’ sono memorizzati temporaneamente e vengono cancellati quando l’utente chiude il browser. Se l’utente si registra al Sito, può utilizzare cookies che raccolgono dati personali al fine di identificare l’utente in occasione di visite successive e di facilitare l'accesso - login al Sito (per esempio conservando username e password dell’utente) e la navigazione sullo stesso. Inoltre Open Source Solutions utilizza i cookies per finalità di amministrazione del sistema. Il Sito potrebbe contenere link ad altri siti. Open Source Solutions non ha alcun accesso o controllo su cookies, web bacon e altre tecnologie di tracciamento usate sui siti di terzi cui l’utente può accedere dal Sito, sulla disponibilità, su qualsiasi contenuto e materiale che è pubblicato o ottenuto attraverso tali siti e sulle relative modalità di trattamento dei dati personali; Open Source Solutions a questo proposito, considerata la mole di tali siti terzi, declina espressamente ogni relativa responsabilità. L’utente dovrebbe verificare la privacy policy dei siti di terzi cui accede dal Sito per conoscere le condizioni applicabili al trattamento dei dati personali poiché la Privacy Policy di Open Source Solutions si applica solo al Sito come sopra definito.

Cookies persistenti:

I cookies persistenti sono memorizzati sul dispositivo degli utenti tra le sessioni del browser, consentendo di ricordare le preferenze o le azioni dell'utente in un sito. Possono essere utilizzati per diversi scopi, ad esempio per ricordare le preferenze e le scelte quando si utilizza il Sito.


Cookies essenziali:

Questi cookies sono strettamente necessari per il funzionamento del Sito. Senza l'uso di tali cookies alcune parti del Sito non funzionerebbero. Comprendono, ad esempio, i cookies che consentono di accedere in aree protette del Sito. Questi cookies non raccolgono informazioni per scopi di marketing e non possono essere disattivati.

Cookies funzionali:

Questi cookies servono a riconoscere un utente che torna a visitare il Sito. Permettono di personalizzare i contenuti e ricordate le preferenze (ad esempio, la lingua selezionata o la regione). Questi cookies non raccolgono informazioni che possono identificare l'utente. Tutte le informazioni raccolte sono anonime.

Cookies di condivisone sui Social Network:

Questi cookies facilitano la condivisione dei contenuti del sito attraverso social network quali Facebook e Twitter. Per prendere visione delle rispettive privacy e cookies policies è possibile visitare i siti web dei social networks. Nel caso di Facebook e Twitter, l'utente può visitare https://www.facebook.com/help/cookies e https://twitter.com/privacy.

Nello specifico, si riporta di seguito la lista dei principali cookies utilizzati sul Sito e relative descrizioni e funzionalità, compresa la durata temporale.

1) Tipologia di Cookie Prima parte Funzionale
Provenienza Ugo D'Ugo
Finalità Recuperare le impostazioni dell'utente (salvare la sessione dell'utente e ricordare alcune impostazioni come le impostazioni di accessibilità)
Durata Cookie persistente
   
2) Tipologia di Cookie Prima parte - Funzionale
Provenienza Ugo D'Ugo
Finalità Memorizzare il luogo dell'utente e ricordare le impostazioni di lingua (in forma anonima)
   
3) Tipologia di Cookie Prima parte - Funzionale
Provenienza Ugo D'Ugo
Finalità Personalizzare il contenuto della pagina a seconda del dispositivo utilizzato dall'utente, delle sue scelte e delle impostazioni (in forma anonima)

Come modificare le impostazioni sui cookies

La maggior parte dei browser accetta automaticamente i cookies, ma l’utente normalmente può modificare le impostazioni per disabilitare tale funzione. E' possibile bloccare tutte le tipologie di cookies, oppure accettare di riceverne soltanto alcuni e disabilitarne altri. La sezione "Opzioni" o "Preferenze" nel menu del browser permettono di evitare di ricevere cookies e altre tecnologie di tracciamento utente, e come ottenere notifica dal browser dell’attivazione di queste tecnologie. In alternativa, è anche possibile consultare la sezione “Aiuto” della barra degli strumenti presente nella maggior parte dei browser.


E' anche possibile selezionare il browser che utilizzato dalla lista di seguito e seguire le istruzioni: - Internet Explorer; - Chrome; - Safari; - Firefox; - Opera. Da dispositivo mobile: - Android; - Safari; - Windows Phone; - Blackberry.

Per maggiori informazioni sui cookie e per gestire le preferenze sui cookie (di prima e/o terza parte) si invitano gli utenti a visitare anche la piattaforma www.youronlinechoices.com. Si ricorda però che la disabilitazione dei cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del Sito e/o limitare il servizio offerto da Ugo D'Ugo.